zaregistrovat se

Projekty ukončené

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů realizovalo v době od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2020 projekt „Podpora paliativní péče formou vzdělávání multidisciplinárních týmů“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008162.
Projekt byl zaměřen na podporu zavádění paliativní a hospicové péče prostřednictvím vzdělávání multidisciplinárních týmů dle aktuálních potřeb praxe.

Hlavním cílem projektu byla podpora zavádění a rozvoje paliativní a hospicové péče prostřednictvím vzdělávání členů stávajících a nově vznikajících multidisciplinárních týmů na míru dle potřeb praxe v souvislosti s rozvojem a kvalitou péče.

Projekt reagoval na situaci, kdy se v praxi dosud běžně nevzdělávají členové týmů společně, ale nabízejí se zejména kurzy zaměřené na jednotlivé profesní skupiny, tj. lékaře, sestry, sociální pracovníky atd. Projekt tedy řešil naplnění potřeby společného vzdělávání členů týmů s cílem posílit a rozvíjet multiprofesní spolupráci členů týmů. Týmy působí v paliativní a hospicové péči v nemocnicích, hospicích, domácím prostředí, mobilní paliativní péči a ve vlastním sociálním prostředí pacienta (včetně služeb na zdravotně sociálním pomezí, které se považují za vlastní sociální prostředí pacienta).

V projektu byl vytvořen a průběžně aktualizován prakticky zaměřený kurz SPECIFICKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V PALIATIVNÍ PÉČI v celkovém rozsahu 60 hodin (1 hodina = 60 minut).

Program kurzu měl za cíl účastníky motivovat a rozšířit jejich znalosti a praktické komunikační dovednosti a schopnosti týmové spolupráce, ale sám o sobě nepostačuje k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Garant kurzu, MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., jej považuje za úspěšný a v českých podmínkách za novátorský.

Do studia bylo zařazeno 225 členů týmů paliativní a hospicové péče, ale s ohledem na opakované vyhlášení nouzového stavu, zavedená opatření a přetížení cílové skupiny se nepodařilo naplnit hodnoty všech výstupů a výsledků na 100 %. I přes uvedené obtíže se však podařilo naplnit cíle projektu. Kurz rozšířil účastníkům praktické znalosti a dovednosti v komunikaci v kontextu péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Absolventi kurzu přináší získané dovednosti na svá domovská pracoviště a zde přispívají ke zlepšení kultury a kvality péče o pacienty v závěru života.

Metodický dokument: „Nastavení systému vzdělávání multidisciplinárních týmů“ přináší zhodnocení kurzu s využitím výstupů evaluačních zpráv a praxí ověřená doporučení pro další rozvoj vzdělávání členů multidisciplinárních týmů.
Ke stažení zde.link

Evaluace ke stažení zde.link

Shrnutí závěrem:

Krize COVID-19 byla a je výzvou pro všechny odborné disciplíny podílející se na paliativní i hospicové péči. K náročným problémům, se kterými se musely paliativní týmy vypořádat, náležely zejména: snížení počtu fyzických kontaktů s pacienty a jejich rodinami, omezení návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních poskytujících paliativní péči, zúžení kontaktů s vlastními rodinami i se zdravotníky, nová témata komunikace zdravotníků s nemocnými a jejich rodinami související s infekcí COVID-19, nedostatek odborného personálu či nedostatek ochranných pomůcek, zajištění bezpečnosti jak pro pacienty, tak pro zdravotníky, včetně prevence rizika vyhoření poskytovatelů péče.
Ani v této náročné situaci není možné ztratit ze zřetele skutečnost, že poskytování paliativní péče musí směřovat k jejímu hlavnímu cíli, kterým je maximální kvalita života nemocných a jejich rodin, úleva od bolesti a dalších potíží fyzických, psychosociálních i duchovních. Jak uvádí dr. Dan Sulmasy (2020) pro tuto krizi však nepotřebujeme tvořit novou etiku. Musíme se držet etických principů a hodnot, které vedly praxi po celá desetiletí. Úcta k hodnotě každého člověka bez ohledu na věk, rasu nebo zdravotní postižení stále je a zůstane ústřední.

Doporučení související s dalším vzděláváním specifik komunikace v paliativní péči období epidemie COVID-19 jednoznačně ukázala na nezbytnost dalšího vzdělávání zdravotníků v komunikaci týkající se obtížných situací, zejména prostřednictvím online médií a vzdělávání odborníků – zdravotníků – peerů poskytujících psychosociální podporu týmu hospicové a paliativní péče.

Děkujeme a tleskáme našim kolegům v týmech paliativní a hospicové péče v první linii, kteří i nadále prokazují svou emoční výdrž a odhodlání účastnit se školení a dalšího vzdělávání v komunikaci v paliativní péči, neboť zájem o tyto kurzy je nadále vysoký.

ARCHIV

 
Více informací >>>

Podpora paliativní péče formou vzdělávání multidisciplinárních týmů

 
Více informací >>>

logo_projekt_EU.png

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů realizuje v době od 1. 7. 2018 do 30. 06. 2020 projekt „Podpora paliativní péče formou vzdělávání multidisciplinárních týmů“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008162.
Projekt je zaměřen na podporu zavádění paliativní a hospicové péče prostřednictvím vzdělávání multidisciplinárních týmů dle aktuálních potřeb praxe. Půjde o vzdělávání, které samo o sobě, nepostačuje k získání způsobilosti k výkonu lékařského nebo nelékařského povolání. Za 24 měsíců bude proškoleno 225 členů týmů paliativní a hospicové péče v novém šestidenním kurzu s praxí ve specificky zaměřených praktických workshopech a bude zpracován návrh metodického dokumentu vzdělávání týmů.

Účastníkům projektu bude hrazeno vzdělávání v teoretické části studia i přímá podpora formou příspěvku na úhradu praktické části vzdělávacího programu. Dále bude možné čerpat přímou podporu formou příspěvku na úhradu ubytování.

Projekt je zaměřen na členy týmů působící v paliativní a hospicové péči, a to v nemocnicích, hospicích, domácím prostředí, ve vlastním sociálním prostředí pacienta a nově i působící v mobilní paliativní péči. Půjde o vzdělávání, které samo o sobě nepostačuje k získání způsobilosti k výkonu lékařského nebo nelékařského povolání, ale je pro zavádění a podporu specifické zdravotní péče a práci v multidisciplinárních týmech paliativní a hospicové péče zásadní. Jedná se především o vzdělávání v oblasti specifických komunikačních dovedností při jednání s rodinami pacientů a pacienty samotnými, doprovázení umírajícího, jednání s pozůstalými, atd.

Cílovou skupinou projektu jsou:

 • poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/20141 Sb., zadavatelé zdravotních služeb (jejich zaměstnanci/ zaměstnankyně): jedná se o členy multidisciplinárních týmů tj. zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb, lékaře a nelékaře, tj. sestry, kteří působí v paliativní a hospicové péči a to v nemocnicích (lůžková oddělení zdravotnických zařízení), hospicích, domácím prostředí/vlastním sociálním prostředí pacienta a nově i působící v mobilní specializované paliativní péči.
 • Sociální pracovníci: jedná se o sociální pracovníky, kteří jsou členy multidisciplinárních týmů a působí v paliativní a hospicové péči a to v nemocnicích (lůžková oddělení zdravotnických zařízení), hospicích, domácím prostředí/vlastním sociálním prostředí pacienta a nově i působící v mobilní specializované paliativní péči atp.

Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví

 
Více informací >>>

logo_projekt_EU.png

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů realizuje v době od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2020 projekt Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006070. Projekt je zacílen na realizaci 25 a úpravu 2 programů specializačního vzdělávání (SV) pro nelékařské zdravotnické pracovníky v oborech, vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, nebo kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče a v oborech s nedostatečným pokrytím péče. SV je jednou z forem celoživotního vzdělávání podle ustanovení §§ 53 až 60 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bude realizováno až 30 běhů vzdělávacích programů specializačního vzdělávání. Za 40 měsíců připravíme až 905 NLZP k atestační zkoušce k získání specializované způsobilosti k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání dle § 55, zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Na základě výstupů situační analýzy je do projektu zařazeno 25 již akreditovaných programů SV v oborech:

 1. Alergologie a klinická imunologie
 2. Aplikovaná fyzioterapie
 3. Ergoterapie pro dospělé
 4. Fixní a snímatelné náhrady
 5. Histologie
 6. Hygiena a epidemiologie (§ 28) CS 2 a 3
 7. Intenzivní péče
 8. Intenzivní péče v pediatrii
 9. Intenzivní péče v porodní asistenci
 10. Klinická biochemie
 11. Klinická genetika
 12. Klinická hematologie a transfuzní služba
 13. Komunitní ošetřovatelská péče
 14. Mikrobiologie
 15. Organizace a řízení ve zdravotnictví
 16. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 17. Ošetřovatelská péče v interních oborech
 18. Ošetřovatelská péče v pediatrii
 19. Ošetřovatelská péče v psychiatrii
 20. Perioperační péče
 21. Urgentní medicína
 22. Výživa dospělých
 23. Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně
 24. Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 25. Zdravotnické prostředky

Účastníkům projektu bude hrazeno vzdělávání v teoretické části studia i přímá podpora na úhradu praktické části vzdělávacího programu realizované v akreditovaném zařízení. Cestovní náhrady (ubytování, jízdné, stravné) nejsou z projektu hrazeny.

Projekt je zaměřen na nelékařské zdravotnické pracovníky v ČR, mimo rezidentů, kteří splňují podmínky pro zařazení do oboru SV tj. získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a podání žádosti o zařazení do SV, kterou zasílá uchazeč dle oborů pověřeným organizacím ministerstva zdravotnictví přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků.

Cílovou skupinou projektu jsou:

 • poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., zadavatelé zdravotních služeb (jejich zaměstnanci/ zaměstnankyně)
 • odborní pracovníci vykonávající činnosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví dle zákona č. 96/ 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • osoby poskytující veřejnou službu v oblasti podpory a veřejného zdraví a prevence nemocí podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování nebo zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví
Více informací >>>

Systém vzdělávání v komunitní péči a zajištění kvality poskytované zdravotní péče

 
Více informací >>>

logo_projekt_EU_old.jpg

Registrační číslo
CZ.1.04/1.1.00/D3.00003

Náklady
5 873 132 Kč

Doba realizace
1.6. 2014 – 30.6.2015

Cíl:
Hlavním cílem projektu je tvorba a ověření vzdělávacích programů na vzorku 44 účastníků,

 • podpora odborné úrovně a kompetencí,
 • zabezpečit kvalitu a bezpečnost poskytované zdravotní péče v oblasti komunitní péče
 • zavedení hodnocení kvality poskytované péče

Cílová skupina

Všeobecné sestry pracující v domácí péči. V rámci projektu získá zvláštních odbornou způsobilost 14 všeobecných sester jako Kouč v komunitní péči a 30 všeobecných sester v metodě hodnocení kvality a bezpečí domácí péče.

Popis projektu

Celá koncepce projektu je jedinečná svým dopadem, protože výstupem realizace inovativních aktivit v projektu je produkt na úrovni národního standardu v oblasti vzdělávání a zavádění metody hodnocení kvality poskytování komunitní péče, která není v rezortu zdravotnictví dosud vytvořena a uplatňována. Zpracování vzdělávacích programů zásadním způsobem mění dosavadní formu specializačního vzdělávání svou prostupností s certifikovanými kurzy. Výstupem je nově vytvořený a zásadním způsobem inovovaný nástroj, kterým je poskytována podpora cílovým skupinám v oblasti systému vzdělávání komunitní péče, zejména domácí péče, která bude výchozím bodem pro tvorbu systému vzdělávání v dalších oblastech komunitní péče, jako je např. hospicová a paliativní péče. Jedná se o prosazování nového nástroje pro rozvoj lidských zdrojů podporovaných z ESF. Inovativnost spočívá prioritně v tom, že uplatnění nového systému vzdělávání umožní komunitním sestrám vykonávat potřebné činnosti v jednotlivých oblastech komunitní péče, které budou též vyhodnocovány pro zjišťování kvality a efektivnosti poskytované péče v systému agentur domácí péče s využitím know-how zahraničních expertů a špičkových pracovišť v Evropě. Inovativnost je představována tvorbou a ověřováním nového systému vzdělávání včetně nových vzdělávacích programů pro oblast komunitní péče, vytvoření sítě tzv. koučů pro oblast domácí péče, zajištění většího a efektivnějšího uplatnění komunitních sester na trhu práce, a tím i zefektivněním ekonomické zátěže poskytované péče.

Průběh

Projekt vychází ze zjištěných potřeb cílových skupin a jednotlivé aktivity jsou vzájemně provázány a zaměřeny na naplnění potřeb praxe. Projekt vychází z analýzy potřebnosti, obsahem je oslovení a práce s cílovou skupinou, tvorba vzdělávacích programů a získání akreditace a vlastní realizace. Bude vytvořen vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru komunitní péče v rozsahu 560 hodin, dva certifikované kurzy: Kouč v komunitní péči v rozsahu cca 120 hod a Kvalita a bezpečí domácí péče v rozsahu 100 hodin. Důraz bude kladen na praktické nácviky při osvojení si metody související s poskytováním domácí péče a sledováním kvality a efektivity, což lze zajistit pouze využitím ICT prostředků (tabletů) v terénu. Formou nákupu služeb bude zajištěna účast zahraničních expertů a absolvování praktických nácviků ve špičkových zařízeních v Evropě. Půjde o uznávaná pracoviště s vynikajícími výsledky v oblasti zavádění a poskytování komunitní péče, což umožní praktické zvládnutí nových metod. Jednotné hodnocení kvality od různých poskytovatelů domácí péče přímo v terénu je nenahraditelné a bude mít přímý dopad na kvalitu výstupu projektu. Systémová změna na úrovni národního standardu v poskytování komunitní péče s efektivním dopadem na kvalitu a bezpečí poskytovaných služeb bude představena na odborné dvoudenní konferenci. Lze předpokládat možnost následného šíření a prosazování do široké praxe.

Projekt bude realizován prostřednictvím 5 klíčových aktivit:

 1. Tvorba a dílčí pilotní ověření vzdělávacího programu specializačního vzdělávání
 2. Tvorba, realizace a evaluace certifikovaného kurzu Kouč v komunitní péči
 3. Tvorba, realizace a evaluace certifikovaného kurzu Kvalita a bezpečí domácí péče
 4. Tvorba systému vzdělávání v komunitní péči
 5. Odborná konference Budoucnost komunitní péče v ČR

Tvorba a pilotní ověření vzdělávacího programu Pracovní terapeut a Terapeut v psychosociální rehabilitaci

 
Více informací >>>

logo_projekt_EU_old.jpg

Registrační číslo
CZ.1.04/1.1.00/D3.00001

Náklady
2 343 272,32 Kč

Doba realizace
1.5. 2014 – 30.6.2015

Cíl:
Hlavním cílem projektu je tvorba a ověření vzdělávacích programů na vzorku 30 účastníků,

 • podpora kvalifikační úrovně a kompetencí
 • naplnění zákonné podmínky pro výkon povolání pracovního terapeuta dle § 43 odst. 2 písm. f) zákona č. 96/2004 Sb.,
 • vytvoření podmínek pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro jiné odborné pracovníky v oblasti psychosociální rehabilitace dle § 61 zákona č. 96/2004 Sb.,
 • posílení adaptace jiných odborných pracovníků na pracovní pozice vyžadující specifické znalosti v rezortu zdravotnictví a tím zabezpečit kvalitu a bezpečnost poskytovaných činností souvisejících se zdravotní péčí.

Cílová skupina

Jiní odborní pracovníci dle § 43 zákona č. 96/2004 Sb. pracující v oblasti pracovní terapie a pracovníci vykonávající činnosti v psychosociální rehabilitaci. V rámci projektu získá odbornou způsobilost 20 pracovních terapeutů a zvláštní odbornou způsobilost 10 terapeutů v psychosociální rehabilitaci.

Popis projektu

Projekt představuje nově vytvořený inovativní nástroj, který zajistí podporu cílovým skupinám - pracovním terapeutům a terapeutům v psychosociální rehabilitaci. Jedná se o zavádění nového inovativního nástroje v oblasti rozvoje lidských zdrojů podporovaných z ESF, rozvoj kvalifikačního vzdělávání a kompetencí jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví dle zákona č. 96/2004 Sb. Projekt reaguje na zjištěné potřeby zdravotnické praxe a potřeby cílové skupiny. Inovativnost spočívá v tom, že vzdělávací programy poskytují ucelené vědomosti a dovednosti pracovních terapeutů a tím naplní podmínky získávání způsobilosti jiného zdravotnického pracovníka, které je uvedeno v § 43 zákona a zásadním způsobem podporuje jeho celoživotní vzdělávání dle § 53 zákona, které dosud nebylo realizováno.idských zdrojů podporovaných z ESF. Inovativnost spočívá prioritně v tom, že uplatnění nového systému vzdělávání umožní komunitním sestrám vykonávat potřebné činnosti v jednotlivých oblastech komunitní péče, které budou též vyhodnocovány pro zjišťování kvality a efektivnosti poskytované péče v systému agentur domácí péče s využitím know-how zahraničních expertů a špičkových pracovišť v Evropě. Inovativnost je představována tvorbou a ověřováním nového systému vzdělávání včetně nových vzdělávacích programů pro oblast komunitní péče, vytvoření sítě tzv. koučů pro oblast domácí péče, zajištění většího a efektivnějšího uplatnění komunitních sester na trhu práce, a tím i zefektivněním ekonomické zátěže poskytované péče.

Průběh

Projekt vychází ze zjištěných potřeb cílových skupin a jednotlivé aktivity jsou vzájemně provázány a zaměřeny na naplnění potřeb praxe. Projekt vychází z analýzy potřebnosti, obsahem je oslovení a práce s cílovou skupinou, tvorba dvou vzdělávacích programů a získání akreditace, realizace akreditovaného kvalifikačního kurzu Pracovní terapeut a certifikovaného kurzu Terapeut v psychosociální rehabilitaci a evaluace vzdělávání v pilotním projektu. Dopadem projektu je sjednocení a poskytnutí vědomostí a dovedností pracovních terapeutů a odborné zabezpečení přípravy jiného odborného pracovníka k získání způsobilosti k výkonu tohoto povolání dle zákona. V oblasti psychosociální rehabilitace projekt přináší sjednocení znalostí jiných odborných pracovníků prostřednictvím certifikovaného kurzu a získání zvláštní odborné způsobilosti pro úzce vymezené činnosti. Lze předpokládat možnost následného šíření a prosazování do široké praxe.a vlastní realizace. Bude vytvořen vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru komunitní péče v rozsahu 560 hodin, dva certifikované kurzy: Kouč v komunitní péči v rozsahu cca 120 hod a Kvalita a bezpečí domácí péče v rozsahu 100 hodin. Důraz bude kladen na praktické nácviky při osvojení si metody související s poskytováním domácí péče a sledováním kvality a efektivity, což lze zajistit pouze využitím ICT prostředků (tabletů) v terénu. Formou nákupu služeb bude zajištěna účast zahraničních expertů a absolvování praktických nácviků ve špičkových zařízeních v Evropě. Půjde o uznávaná pracoviště s vynikajícími výsledky v oblasti zavádění a poskytování komunitní péče, což umožní praktické zvládnutí nových metod. Jednotné hodnocení kvality od různých poskytovatelů domácí péče přímo v terénu je nenahraditelné a bude mít přímý dopad na kvalitu výstupu projektu. Systémová změna na úrovni národního standardu v poskytování komunitní péče s efektivním dopadem na kvalitu a bezpečí poskytovaných služeb bude představena na odborné dvoudenní konferenci. Lze předpokládat možnost následného šíření a prosazování do široké praxe.

Projekt bude realizován prostřednictvím 5 klíčových aktivit:

 1. Oslovení a práce s cílovou skupinou
 2. Tvorba vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu Pracovní terapeut
 3. Pilotní ověření a evaluace akreditovaného kvalifikačního kurzu Pracovní terapeut
 4. Tvorba vzdělávacího programu certifikovaného kurzu Terapeut v psychosociální rehabilitaci
 5. Pilotní ověření a evaluace certifikovaného kurzu Terapeut v psychosociální rehabilitaci

První psychická pomoc ve zdravotnictví

 
Více informací >>>

logo_projekt_EU_old2.png

Číslo projektu:
CZ.1.7/3.2.04/03.0012

Doba realizace:
1. 7. 2012 – 30. 4. 2014

Cíl projektu:
zkvalitnění zdravotnické přednemocniční a urgentní nemocniční péče v rovině psychosociální a zároveň rozšíření nabídky v oblasti dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků.

 

Pracovníci záchranných služeb či urgentních příjmů jsou často pod značným časovým tlakem, musí nezřídka přijímat rychlá rozhodnutí, na nichž závisí životy jejich pacientů. Soustředění na bezchybné provedení výkonu první pomoci často způsobuje ne příliš vhodný přístup k tzv. sekundárním obětem mimořádných událostí. Jsou to příbuzní, pozůstalí a další osoby, kteří byli vystaveni mimořádné situaci a jsou psychicky otřeseni a potřebují urgentní psychickou podporu. Přístup k sekundárním obětem je natolik specifický, že vyžaduje vyškolený personál. Projekt řeší absenci vzdělávacího programu v této oblasti.

Projektové aktivity:

 1. Zpracování vzdělávacího programu
 2. Oslovení cílové skupiny
 3. Tvorba tištěné publikace
 4. Tvorba e-learningové aplikace
 5. Pilotní realizace
 6. Závěrečné zhodnocení

Harmonogram klíčových aktivit:

rok 2012: zpracování vzdělávacího programu, oslovení cílové skupiny, práce na obsahu tištené publikace
rok 2013: dokončení vzdělávacího programu, příprava e-learningové aplikace, dokončení oslovování cílové skupiny, pokračování v tvorbě obsahu tištěné publikace, zahájení pilotní realizace vzdělávacího programu
rok 2014: dokončení přípravy e-learningové aplikace, dokončení a vydání tištěné publikace, dokončení pilotní realizace vzdělávacího programu, závěrečné zhodnocení a ukončení projektu.

První pilotní kurz

V rámci projektu byl připraven vzdělávací program pro zdravotníky, kteří v rámci své profese poskytují první psychickou pomoc obětem zasaženým mimořádně stresující událostí nebo katastrofou. Vzdělávací program je složen ze tří výukových modulů. Výuka v prvním pilotním běhu byla přizpůsobena zdravotníkům – záchranářům. Druhý pilotní běh byl zaměřen spíše na problematiku týkající se nemocničních nebo terénních sester.

První pilotní běh pro záchranáře byl realizován v roce 2013. Výuku absolvovalo 18 účastníků, z nichž 13 osob zakončilo studium úspěšným závěrečným testem a kolokviem. Velká část výuky probíhala formou praktických nácviků v prostorách NCO NZO nebo v terénu. Cílem bylo simulovat co nejvíce autentické situace, které se stávají v běžném životě. Z těchto důvodů byly některé nácviky prováděny ve spolupráci s vodními záchranáři v okolí Brněnské přehrady.

V průběhu realizace projektu byla připravena publika „První psychická pomoc", která slouží jako učební text. Na jejím vzniku se podíleli lektoři vzdělávacího programu.

 


Podpora mobilních technologií na pracovišti onkologických sester - SMILEON

 
Více informací >>>

logo_smile-on.jpg

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů je součástí partnerského konsorcia mezinárodního projektu s názvem: Podpora mobilních technologií na pracovišti onkologických sester – Supporting innovative learning approaches through mobile integration in the workplace oncology nursing no. 518383-LLP-1.ES-LEONARDO-LMP SMILEON

 

Cílem projektu je zlepšení efektivity výuky onkologických sester využitím mobilních technologií, vytvoření vhodného modelu a jeho ověření praxi. V současné době můžeme pozorovat velmi rychlý rozvoj mobilních komunikačních technologií. Partneři projektu si uvědomili, že tato skutečnost může významně napomoci ke zvýšení efektivity výuky ve zdravotnictví. Oblastí zájmu byla zvolena ošetřovatelské péče v onkologii. Onkologie jako medicínský obor patří k nejdynamičtěji rozvíjející se oblasti medicíny. Objevují se nové postupy léčby a novinky ve farmakoterapii. To má samozřejmě vliv i na změny v ošetřovatelských postupech onkologických sester. Využitím mobilních technologií například Smart phonů nebo tabletů, je možné, aby se výuka stala více sociální, neboť je možné o problémech více diskutovat, zkoumat to, co již bylo osvojeno, vyměňovat si různé zkušenosti s ošetřováním konkrétních pacientů. V projektu je kladen mnohem větší důraz na posílení sociálního aspektu výuky, než na poskytování výukového obsahu.

 

Metodologie

Práce na projektu je rozdělena do několika pracovních etap. Výchozí etapou je analýza vzdělávacích potřeb onkologických sester. Zahrnuje výběr vhodných nástrojů, sběr dat a vypracování závěrečné zprávy. Metodologie projektu bude vycházet z výsledků analýzy potřeb. Bude zpracován manuál výukových činností a materiál pro přípravu učitelů. Důležitou částí projektu bude technické zpracování. Aplikace pro mobilní zařízení bude opakovaně testována skupinou onkologických sester. Zatímco první pilotní studie bude zaměřena hlavně na uvedení výukové metodologie v platnost, některé činnosti druhé pilotní studie budou zaměřeny na využití vytvořených modelů vzdělávání v jiných souvislostech.

Partneři projektu

 • Katalánský onkologický institute v Barceloně, Španělsko - The Catalan Institute of Oncology Spain (ICO),
 • Delta Media, S.L., Španělsko – společnost zaměřená na technickou podporu e-learningovým formám vzdělávání,
 • Evropský onkologický institut v Miláně, Itálie - The European Institute of Oncology Italy (IEO),
 • Onkologický institut v Lublani, Slovinsko - Institute of Oncology Ljubljana (IOLJ) Litevská univerzita zdravotnických věd v Kaunas, Litva - Lithuanian University of Health Science Lithunia (LHSU),
 • Baskentská univerzita v Turecku - Başkent University Turkey (BU),
 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, Česká republika - National Centre of Nursing and Other Health Care Professions Brno, Czech Republic (NCO NZO).

Fotodokumentace ze 4. setkání partnerů v Ankaře


Rozšířená realita sítě poskytující možnost zajištění větší bezpečnosti (Augmented Reality Network GEnerating Learning on Safety – ANGELS)

 
Více informací >>>

logo_angel.jpg

číslo projektu:
518015-LLP-1-2011-IT-LEONARDO-LMP

 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů je partnerem zajímavého projektu z evropského programu Leonardo da Vinci s mezinárodní účastí, který nese název Augmented Reality Network GEnerating Learning on Safety zkráceně ANGELS. Do češtiny bychom tento název mohli volně přeložit rozšířená realita sítě poskytující možnost zajištění větší bezpečnosti. Hlavním cílem projektu je vypracovat moderní technologickou podporu k získávání informací zabývajících se zvyšováním bezpečnosti práce ve zdravotnictví (technikou augmentované reality).

 

Vedoucím projektu jsou Italové z Univerzity Hospital Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (PTV), dalšími partnery projektu jsou Italové z ENTROPY KNOWLEDGE NETWORKS SRL-ENT a INGLOBE TECHNOLOGY, Španělé z Univerzity JAUME I (UJI), Francouzi z MF&PARTNERS CONSULTING (MF) a NCO NZO Brno.

 

Zaměření projektu v sobě nese dvě roviny. Jednak zvládnutí technického zpracování techniky augmentované reality (AR). Je o novou informační metodiku, která umožňuje pomocí počítače přidávat do skutečného obrazu snímaného kamerou virtuální prvky v podobě vizuální, zvukové, animační. Tento prostor pak přesahuje hranice fyzické reality a umožňuje tím získat další informace o dané problematice. Definice AR zní: Rozšíření prostředí reálného světa o virtuální informaci, tím se zlepší vnímání lidí a jejich dovednosti. Tato technologie může být využita v mnoha oblastech pracovního i soukromého života lidí. Autoři projektu se rozhodli využít tuto technologie v oblasti zajištění pracovní bezpečnosti především v odvětví zdravotnictví. Cílem věcné části projetu je vytvořit aplikaci poskytující rady, které by odpovídaly na otázky typu: „Kdo jsi? Co tady děláš? Jakým rizikům se vystavuješ?" a měly by podávat nejenom informace, ale také prohlubovat zkušenosti a vést ke změně přístupu: knowledge → skills → attitudes.

 

Projekt ANGELS se skládá z 11 částí tzv. pracovních balíčků (WP), na kterých jednotliví účastníci vzájemně spolupracují, a jeden z partnerů jej vede. Celková doba trvání projektu je 24 měsíců, zahájen byl 1. 2. 2012 a ukončen bude 31. 1. 2014. Práce na projektu předchází analýza potřeb, kterou vede český partner. Cílem analýzy je popis typů pracovních rizik ve zdravotnictví, která ohrožují zdraví zaměstnanců, zjistit současné potřeby v oblasti vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v bezpečnosti na pracovišti a definovat jeho obsah. Další fází projektu bude navržení scénáře, který zahrnuje obecný rámec, v kterém bude aplikace probíhat, to znamená typ pracoviště, profil osob, které se v něm pohybují a činnosti, které vykonávají. Dalším úkolem bude definovat učební metodologii, což znamená definovat předmět učení a hodnotící metodologii na základě priorit potřeb definovaných v analýze potřeb. Výsledkem bude manuál učebních výstupů. Jakmile bude známo, co bude předmětem počítačové aplikace, nastoupí další fáze projektu a tou je implementace softwaru, který bude vytvořen formou interaktivního grafického systému, umožňující uživatelům přístup k informacím snímaným v reálném čase a doplněným o virtuální animace. Jakmile bude vyvinuta počítačová aplikace, která bude instalována v počítačových tabletech, začnou partneři projektu s pilotním testováním uživateli ve Francii, České republice, Itálii a Španělsku. Toto testování bude představovat pouze první fázi testování s cílem eliminovat hlavní nedostatky aplikace. Po úpravě aplikace bude následovat hlavní výzkumný pokus. Závěry z výzkumu pak budou presentovány v závěrečné hodnotící zprávě.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.


Zpráva o ukončení projektu WHO

 
Více informací >>>

Koordinátor:
Sekce ochrany a podpory zdraví MZ ČR ve spolupráci s Odborem vzdělávání a vědy MZ ČR

Řešitel:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně

Období:
2008 – 2009

Pracovní skupina:
PhDr. Michaela Hofštetrová Knotková,
Mgr. Marie Marková, Ph.D,
Mgr. Marie Malinková,
Ing. Stanislav Caletka,
RNDr. Jitka Chmelíková

 

Popis projektu

Na základě Dvouleté smlouvy o spolupráci (BCA) na období 2008 – 2009 mezi Regionální úřadovnou WHO pro Evropu a Ministerstvem zdravotnictví ČR na léta 2008 - 09 bylo Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně jmenováno řešitelem projektu s názvem „Vytvoření/aktualizace učebních osnov vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti veřejného zdraví“ dopisem z MZ ČR ze dne 23.7.2008 pod č.j. 26733/08. Projekt byl realizován v rámci priority č. 3, směřující k posílení dostupnosti a kvalifikace pracovníků ve zdravotnictví. Hlavním cílem projektu je posílení institucionálních kapacit pro realizaci harmonizovaných učebních plánů pro zdravotnické profese v souladu s požadavky EU. Výsledným produktem je vytvoření učebních osnov vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti veřejného zdraví.

 

Provedené aktivity v rámci projektu realizované ve dvou etapách září 2008 – červen 2009, červenec 2009 – prosinec 2009:

 • Analýza současné situace v oblasti vzdělávání v oboru Veřejné Zdravotnictví
 • Identifikace předmětu Veřejné zdravotnictví jako součást osnov vybraných oborů
 • Analýza přípravy zdravotnických povolání pro obor „Ochrana a podpora veřejného zdraví“ na VŠ.
 • Analýza výuky předmětu veřejného zdravotnictví pro obor všeobecná sestra na VŠ
 • V rámci projektu bylo uskutečněno 15 pracovních porad, 2 jednání s představiteli regionální kanceláře WHO v Praze, setkání v rámci porady hlavních sester Evropské unie a předání průběžných výsledků projektu Bente Sivertsen, zástupci regionální úřadovny WHO pro Evropu
 • Byla navázána spolupráce s Odborem vzdělávání a vědy MZČR, zaslána ke konci roku 2008 průběžná zpráva na odbor mezinárodních věcí a Evropské unie MZ ČR, na úsek ekonomický a mezinárodních věcí MZ ČR, v únoru 2009 zaslána zpráva na odbor mezinárodních věcí a EU MZ ČR
 • Byly definovány otázky ke kulatému stolu
 • Byl realizován Kulatý stůl odborníků k širší diskuzi k problematice veřejného zdravé – vydána závěrečná zpráva
 • Byly uskutečněny 2 služební cesty na odborné konference, kde byly prezentovány průběžné výsledky projektu ( konference Slezské dny preventivní medicíny, International Collaborative Public Helath Emergency Preparedness Workshop)
 • K 26.11. 2009 protokolárně předán Návrh obecných osnov vzdělávání v oblasti veřejného zdraví k rukám ředitelky regionální kanceláře WHO v Praze, ředitelce odboru VZV MZ ČR a vedoucí kanceláře hlavního hygienika – sekce ochrany veřejného zdraví MZ ČR
 • K 26.11. 2009 předán k rukám ředitelky regionální kanceláře WHO v Praze finanční výkaz projektu.

Zpráva o ukončení modulu vzdělávací program pro lektory ve zdravotnictví

 
Více informací >>>

Doba realizace:
září 2010 – listopad 2011

Cíl projektu:
Zlepšení úrovně lektorské činnosti a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání lektorů v oblasti zdravotnictví

Informace o projektu:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně je instituce v Jihomoravském kraji, která organizuje a realizuje komplexní vzdělávací aktivity v rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zejména pak specializační vzdělávání navazující na získanou odbornou způsobilost, certifikované a inovační kurzy. Činnost pracovníků NCO NZO je tedy zaměřena z velké části na pedagogickou práci. NCO NZO z tohoto důvodu zaměstnává jak interní, tak externí lektory a odborníky v příslušných lékařských a nelékařských oborech. Rozsah činností pedagogických pracovníků NCO NZO je velmi rozsáhlá. Vyžaduje být odborníky ve svém oboru ale také pedagogickou a lektorskou průpravu. Z těchto důvodů se naše organizace rozhodla poskytnout pro svoje interní i externí pedagogické pracovníky ucelený systém vzdělávání. Na základě výzvy Jihomoravského kraje jsme v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získali finanční prostředky k vytvoření a realizaci modulového vzdělávacího programu pro lektory v oblasti zdravotnictví. Projekt byl zahájen 1. září 2010. Během uplynulého období byly připraveny podrobné učební osnovy vzdělávacího programu, který bude obsahovat čtyři moduly. 1. modul s názvem "Moderní technologie ve vzdělávání dospělých" bude zaměřen na pokročilé seznámení se s moderní presentační technikou, která je využívána v lektorské práci, dále na přípravu vzdělávacích materiálů a přípravu PowerPointové presentace. Obsahem 2. modulu "Lektorské dovednosti" budou témata zaměřená na psychologické základy vzdělávání dospělých, formy a metody vzdělávání dospělých, presentační dovednosti, hodnocení a podobně. 3. modul bude zaměřen na osobnost lektora, jeho kariérní růst, možnosti dalšího vzdělávání, komunikaci a osobní image lektora. Stěžejním tématem 4. modulu budou zásady zdravého životního stylu, zdravá výživa, vhodné fyzické aktivity, odpočinek, relaxace a regenerace. Na poskytovatele školení jsme vypsali výběrové řízení, ve kterém uspěla firma Akademie Orlita. Všechny vzdělávací moduly budou realizovány během letošního roku v učebnách NCO NZO. Pro poměrně velký zájem o školení z řad našich lektorů byly vytvořeny 2 skupiny. První modul bude spuštěn již 1. března 2011. V rámci udržitelnosti projektových aktivit připravujeme certifikovaný kurz, který bude určen pro všechny zdravotníky, kteří by mohli uvítat nabízená výuková témata. Práce ve zdravotnictví obecně je především prací s lidmi a komunikace s lidmi. Z těchto důvodů je nutné, aby zdravotnici měli základní pedagogické dovednosti pro efektivní předávání zkušeností, uměli prezentovat nejen sami sebe, ale také zastupující organizaci, věděli, jakým způsobem se mohou profesně rozvíjet a úspěšně zvládali konfliktní situace. Náročnost jejich práce také vyžaduje, aby znali způsoby jak si udržet svoje vlastní zdraví. Všechna tato témata budou obsahem připravovaného certifikovaného kurzu. Bude nabízet osvojení sebeprezentačních didaktických, komunikačních a jiných dovednosti potřebných pro jejich práci. Přidanou hodnotou tohoto vzdělávacího programu je zařazení tématu zdraví, zdravé životosprávy a životního stylu do přípravy lektorů, neboť jejich práce probíhá často pod vlivem stresu a u některých zdravotníků může docházet k poškození zdraví například přetěžováním pohybového aparátu. Charakter jejich práce tedy vyžaduje promyšlenou a cílevědomou péči o vlastní zdraví. Takto poučený zdravotník může odvádět kvalitnější a více efektivní práci. V konečném důsledku se tyto znalosti projeví ve větší profesionalizaci při výkonu zdravotnických služeb.

 

Vzdělávací program je rozdělen do čtyř tematických okruhů:

I. ICT a prezentační technika ve vzdělávání
termíny:
1. – 2. března 2011
12. – 13. března 2011
operační systém, internet, základy Wordu, Excelu a Power Pointu, Word, Excel a Power Point pro pokročilé, základy online výuky, základy ovládání LMS a současně zvládnutí testů, které budou součástí kurzů, moderní prezentační technika
rozsah: 12 hod

II. Lektorské dovednosti
termíny:
4. – 7. dubna 2011
14. – 17. dubna 2011
formy a metody vzdělávání dospělých, aktivizační metody, didaktické hry,myšlenkové mapy, poskytování zpětné vazby, analýza vzdělávacích potřeb
rozsah: 24 hod

III. Osobnost lektora
termíny:
11. – 13. května 2011
20. – 22. května 2011
měkké dovednosti, komunikační dovednosti, psychologie, psychometrické testy, osobní image, základy rétoriky, vliv stylu odívání u žen i u mužů
rozsah: 36 hod

IV. Životní styl a zdraví lektora
termíny:
19. – 20. září 2011
24. – 25. září 2011
téma související s prostředím působení lektorů – oblast zdravotnictví a péče o zdraví výživa, pohyb, stres a relaxace
rozsah: 12 hod

 

Součástí vzdělávacího programu je vytvoření e-learningového portálu. Účastníci vzdělávání obdrží přístupové heslo do e-learningové aplikace, kde najdou studijní materiály.

 

Fotodokumentace ze vzdělávacích akcí:


E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví

 
Více informací >>>

logo_projekt_EU_old2.png

Číslo projektu
CZ.1.7/3.2.04/03.0006

Doba realizace
září 2010 - únor 2013

Cíl projektu:
Zkvalitnění a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky

 

Zdůvodnění projektu a informace o projektu:

S vědomím stále větší aplikace informačních technologií do vzdělávání se Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně rozhodlo postupně zavést e-learning do většiny vzdělávacích aktivit realizovaných v rámci celoživotního vzdělávání zdravotníků. Na základě výzvy Jihomoravského kraje v rámci operačního programu "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" jsme získali finanční prostředky k vytvoření a rozvoji e-learningového portálu pro celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků. V rámci reformy specializačního vzdělávání ve zdravotnictví bude e-learning součástí několika nově vytvořených vzdělávacích programů. V rámci projektu vznikne minimálně 30 vzdělávacích kurzů a modulů s podporou e-learningu. K on-line výuce bude využit softwarový nástroj Moodle, který jako otevřený výukový systém má výhodu v tom, že do něj může být v jeden okamžik zapojen neomezený počet studujících. Projektový tým zajistí vyškolení tutorů a vedoucích jednotlivých kurzů pro práci v systému Moodle, přípravu výukových materiálů a práci se studenty v procesu on-line výuky. Role tutora v e-learningové formě studia je velmi důležitá a zcela odlišná od role učitele v kontaktní výuce. Tutor studujícím pomáhá, vede je, radí, motivuje, komunikuje se studenty a zároveň hodnotí jejich studijní práci. Tutor je tedy metodický zprostředkovatel distančního studia. Tutoři a vedoucí kurzů budou vytvářet studijní materiály. Tato činnost bude stěžejní částí celého projektu, neboť bude vyžadovat zcela jiný pohled na výuku. Právě charakter výukových materiálů je jednou z výhod e-learningové výuky. Materiály můžou být obrazové, a to jak statické tak dynamické. Mohou být připraveny ve formě zvukových animací, videoklipů, nahrávek a různých interaktivních prvků jako součást cvičení. Součástí výukových materiálů budou také samoopravné testy, které budou složit jednak ke zpětné vazbě pro studenty a také k ukončení jednotlivých učebních bloků. Od e-learningu očekáváme, že přinese větší flexibilitu do vzdělávání zdravotníků. Studenti budou moci studovat z mnohem širší škály zdrojů, které mohou mít vizuální i zvukovou podobu, což podporuje zapamatováni. Nové informace se ke studentovi mohou dostat rychleji a tím pádem mohou být i rychleji aplikovány do praxe. Tato skutečnost může významně zvýšit kvalitu ošetřovatelské péče. Studentům přinese on-line výuka možnost studovat v pohodlí svého domova nebo kdekoli na cestách, což přinese úsporu času. Na druhé straně vzdělávání pomocí e-learnigové metody vyžaduje od studentů alespoň elementární zkušenost s prací s informačními technologiemi. Pokud chce student studovat doma, musí vlastnit počítač s připojením na internet. Z předchozích průzkumů máme zjištěno, že někteří studenti více preferují přímou výuku, nicméně všichni se shodli na tom, že e-learning je vynikající podpůrný vzdělávací prostředek, který nelze v současné informační společnosti ignorovat. Jsme si vědomi, že ve zdravotnických oborech hraje velkou úlohu praktická výuka, nicméně jsme přesvědčení, že e-learning ve vzdělávání zdravotníků má své nezastupitelné místo. V rámci e-learningového portálu bude také vytvořen komunitní web. Bude sloužit jako prostor pro komunikaci, sdílení informací, výměnu názorů a vzájemnou podporu. Bude určen převážně nelékařským zdravotnickým pracovníkům jako odborná platforma, kde budou moci najít potřebné informace ze svého oboru nebo si prodiskutovat různá témata, která je pálí. Očekáváme od těchto stránek, že se stanou úžasným zásobníkem zkušeností mnoha zdravotníků a že přinesou zajímavé inspirativní myšlenky, poučení i odborné rady. Projekt zaměřený na zavedení e-learningu a komunitního webu potrvá dva roky. První pilotní testování je plánováno na začátek roku 2012. Doufáme, že naše snaha o zmodernizování a zefektivnění vzdělávání zdravotníků přinese v konečném důsledku úsporu času, financí a v neposlední řadě větší kvalitu do zdravotní péče.

Projektové aktivity:

 • Zavedení e-learningu a vytvoření vzdělávacího portálu pro vzdělávací aktivity v rámci celoživotního vzdělávání v systému LMS (learning management systém) MOODLE.
 • Zaškolení tutorů a vedoucích vzdělávacích kurzů v oblasti užívání LMS MOODLE formou presenčního školení i e-learningových kurzů. Tutoři budou mít také k dispozici tištěný manuál.
 • Zaškolení tutorů a vedoucích vzdělávacích kurzů v oblasti užívání LMS MOODLE formou presenčního školení i e-learningových kurzů. Tutoři budou mít také k dispozici tištěný manuál.
 • Příprava e-kurzů obsahující informace o studiu, studijní materiály, testy případně videa.
 • Příprava manuálu pro studující, který bude sloužit jako příručka k užívání e-learningového portálu. Každý účastník vzdělávacího programu s podporou e-learningu obdrží přístupové heslo do svého kurzu
 • Vytvoření komunitního webu, který bude sloužit jako prostor pro komunikaci. Účastníci celoživotního vzdělávání i ostatní odborná veřejnost zde budou moci najít odborné články, užitečné odkazy, zajímavá videa, výstupy ze závěrečných prací a podobně.
 • Pilotní testování e-learningových aplikací bude zahájeno v říjnu 2011.

Hlavní etapy projektu:

 • září 2010 – leden 2011 zprovoznění e-learningového portálu
 • září 2010 – říjen 2011 tvorba obsahu vzdělávacích modulů
 • leden 2011 – prosinec 2012 tvorba e-learningových kurzů
 • říjen 2011 – únor 2013 pilotní provoz

Fotodokumentace z hlavních aktivit projektu


Checklist pro reakci nemocnic na mimořádné události-nástroje pro veškerá rizika

 
Více informací >>>

Koordinátor:
ODBOR BEZPEČNOSTI A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ MZ ČR

Doba realizace:
1. 7. 2012 – 31. 12. 2012

Popis projektu:

Na základě Dvouleté smlouvy o spolupráci (BCA) na léta 2012 – 2013 mezi Světovou zdravotnickou organizací – Regionální kanceláří WHO pro Evropu v Kodani a Ministerstvem zdravotnictví ČR, kde jednou z priorit je Posílení připravenosti a odpovědných kapacit na řešení mimořádných událostí a krizových situací v oblasti zdravotnictví, a to se zohledněním všech možných typů rizik, bylo Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně jmenováno řešitelem projektu s názvem CHECKLIST PRO REAKCI NEMOCNIC NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - NÁSTROJE PRO VEŠKERÁ RIZIKA.

Jedná se o nástroj, který vznikl spoluprací a přispěním odborníků z oblasti krizové připravenosti zdravotnického systému a má napomoci managementu poskytovatelů zdravotních služeb ke zvýšení krizové připravenosti. Dokument nabízí praktický nástroj pro plánování vhodných opatření, která mají být provedena ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů jednodenní a akutní lůžkové péče v případě mimořádných událostí s hromadným příjmem postižených osob a tím tak napomoci k lepší přípravě na ně a jejich účinnější zvládání daného zdravotnického zařízení.

Projektové aktivity:

 1. Překlad materiálu „"Hospital emergency response check-list: An all hazards tool"
 2. Příprava a vlastní tisk materiálu
 3. Tvorba a umístění materiálu na datový nosič
 4. Distribuce materiálu
 5. Využití materiálu v postgraduálním vzdělávání zdravotnických pracovníků – zabezpečení trvalé využitelnosti a udržitelnosti v delším časovém výhledu

Harmonogram klíčových aktivit:

Překlad materiálu T: 30. 7. 2012 Příprava do tisku T: 15. 10. 2012 Vlastní tisk + umístění na datový nosič T: 31. 10. 2012 Distribuce tištěného materiálu T: 15. 12. 2012

Kontaktní osoba:
Hana Vraspírová, katedra krizového managementu, vraspirova@nconzo.cz, tel.: 543 559 502


Projekty - vzdělávací programy

 
Více informací >>>

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů je oprávněno realizovat níže uvedené certifikované kurzy financované z projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné a profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech" (reg. č. CZ.1.04/1.1.00/46.00001) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.

Vzdělávací akce budou probíhat v letech 2010 – 2013. Podmínky a postup pro přijetí do certifikovaných kurzů je uveden na webových stránkách projektu http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz

logo_projekt_EU_old_jine.jpg


Vzdělávání ke zvýšení kompetencí zdravotnických pracovníků se zaměřením na poskytování kvality a bezpečí zdravotních služeb

 
Více informací >>>

logo_projekt_EU_old.jpg

Registrační číslo
CZ.1.04/1.1.00/D3.00002

Náklady
34 501 401,66 Kč

Doba realizace
1.5.2014 – 31.12.2015

Hlavní cíle projektu:

 • Posílení adaptace nelékařských zdravotnických pracovníků na pracovní pozice vyžadující aplikaci nových metod práce"
 • Rozvoj odborné úrovně a kompetencí zaměstnanců různých oborů ve zdravotnictví s významným dopadem do praxe
 • Zvýšení účasti v celoživotním vzdělávání, které je odborné, přenositelné a reflektuje požadavky praxe
 • Realizace 50 různých akreditovaných certifikovaných kurzů až pro 1 750 účastníků
 • Tvorba a realizace cca 140 vzdělávacích akcí až pro 2 850 účastníků

Cílová skupina

Nelékařský zdravotnický pracovník nebo lékařský ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb., nebo zákona č. 95/2004 Sb, popř. jiný odborný pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na podporu celoživotního vzdělávání dle Zákona č. 96/2004 Sb. s cílem zabezpečit obnovování, prohlubování a doplňování nových vědomostí, dovedností a udržení odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků v souladu s rozvojem oborů a nejnovějšími vědeckými poznatky. Realizace povede k rozvoji odborné úrovně a kompetencí zaměstnanců ve zdravotnictví, ke zvýšení jejich účasti v celoživotním vzdělávání a posílení jejich postavení na trhu práce, včetně posílení rovných příležitostí žen a mužů.

Průběh

Projekt vychází ze zjištěných potřeb cílových skupin a jednotlivé aktivity jsou vzájemně provázány a zaměřeny na naplnění potřeb praxe. Projekt vychází z analýzy potřebnosti, obsahem je oslovení a práce s cílovou skupinou, realizace certifikovaných kurzů, tvorba a realizace vzdělávacích akcí a tvorba informačního databázového znalostního systému. Bude realizováno 50 certifikovaných kurzů, některé budou realizovány až ve čtyřech bězích, tj. minimálně 70 realizovaných kurzů. Tyto kurzy podporují národní vzdělávací systém a jejich absolvováním se získává zvláštní odborná způsobilost pro úzce vymezené činnosti v oblasti zdravotnictví. Bude vytvořeno a zrealizováno nejméně 138 vzdělávacích akcí typu kurzy a konference zejména pro nelékařské zdravotnické pracovníky v rámci tří jednotlivých zájmových oblastí. Bude vytvořeno 9 informačních databázových znalostních systémů.

Projekt bude realizován prostřednictvím 4 klíčových aktivit:

 1. Oslovení a práce s cílovou skupinou
 2. Realizace certifikovaných kurzů
 3. Tvorba a realizace vzdělávacích akcí
 4. Tvorba informačních databázových znalostních systémů se zaměřením dle odborných zdravotnických oblastí a zaměření

Vzdělávací program pro sestry pečující o pacienty s kolorektálním karcinomem

 
Více informací >>>

logo_projekt_EU_old.jpg

Registrační číslo:
CZ.1.04/1.1.00/D3.00007

Doba realizace:
1. červenec 2014 – 30. června 2015

Částka:
3 095 482,20 Kč

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vytvoření návrhu inovativního Systém vzdělávání v oblasti péče o pacienty s kolorektálním karcinomem včetně Vzdělávacího programu, který podporuje národní vzdělávací systém a je zaměřen na podporu celoživotního vzdělávání dle Zákona č.96/2004 Sb., a přinese nový způsob vzdělávání všeobecných sester. Dojde k propojení oblastí (problematiky stomie a onkologie) a poskytnutí komplexních ucelených vědomostí a rozšíření odbornosti zaměstnanců zdravotnických zařízení v ČR. Absolvent vzdělávacího programu, který je součástí návrhu systému, získá zvláštní odbornou způsobilost a stane se významným článkem v procesu diagnostiky, léčby a péče o pacienty s kolorektálním karcinomem. Vzdělávací program bude vytvořen vlastním odborným týmem s využitím zahraničního know-how z Velké Británie.

Cíle projektu

Cílem projektuje je vytvoření vzdělávacího systému pro sestry pečující komplexně o pacienty s kolorektálním karcinomem, který umožní zvýšit adaptabilitu zaměstnanců organizací a výrazně podpoří rozvoj jejich odborných znalostí, dovedností a s tím souvisejících kompetencí. Zvýšit adaptabilitu a konkurenceschopnost zaměstnanců v rezortu zdravotnictví a tím i poskytovatelů zdravotnických služeb. Prohloubení kvalifikace zaměstnanců resp. sjednocení kolorektální a stomické problematiky a rozšíření oblasti působení (péče) současné tzv. stomické sestry o problematiku koloproktologickou

Cílové skupiny

Cílovou skupinou je nelékařský zdravotnický personál, všeobecné sestry/stoma sestry.

Průběh .

Projekt vychází z analýzy potřebnosti, obsahem je oslovení a práce s cílovou skupinou, tvorba návrhu inovativního Systému vzdělávání v oblasti péče o pacienty s kolorektálním karcinomem a Vzdělávacího programu s využitím zahraničního know-how z Velké Británie. Následně proběhne pilotní ověření a evaluace vzdělávacího programu Koloproktologická sestra, kterým projde 15 všeobecných/stomických sester z 13 krajů ČR. Úspěšný absovent/absolventka může po získání akreditace požádat o uznání zvláštní odborné způsobilosti a získat certifikát.

Upraveno: 21.04.2021 13:54