zaregistrovat se

Modulový vzdělávací program pro lektory v oblasti zdravotnictví

Doba realizace:
září 2010 – listopad 2011

Cíl projektu:
Zlepšení úrovně lektorské činnosti a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání lektorů v oblasti zdravotnictví

Informace o projektu:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně je instituce v Jihomoravském kraji, která organizuje a realizuje komplexní vzdělávací aktivity v rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, zejména pak specializační vzdělávání navazující na získanou odbornou způsobilost, certifikované a inovační kurzy. Činnost pracovníků NCO NZO je tedy zaměřena z velké části na pedagogickou práci. NCO NZO z tohoto důvodu zaměstnává jak interní, tak externí lektory a odborníky v příslušných lékařských a nelékařských oborech. Rozsah činností pedagogických pracovníků NCO NZO je velmi rozsáhlá. Vyžaduje být odborníky ve svém oboru ale také pedagogickou a lektorskou průpravu. Z těchto důvodů se naše organizace rozhodla poskytnout pro svoje interní i externí pedagogické pracovníky ucelený systém vzdělávání. Na základě výzvy Jihomoravského kraje jsme v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získali finanční prostředky k vytvoření a realizaci modulového vzdělávacího programu pro lektory v oblasti zdravotnictví. Projekt byl zahájen 1. září 2010. Během uplynulého období byly připraveny podrobné učební osnovy vzdělávacího programu, který bude obsahovat čtyři moduly. 1. modul s názvem "Moderní technologie ve vzdělávání dospělých" bude zaměřen na pokročilé seznámení se s moderní presentační technikou, která je využívána v lektorské práci, dále na přípravu vzdělávacích materiálů a přípravu PowerPointové presentace. Obsahem 2. modulu "Lektorské dovednosti" budou témata zaměřená na psychologické základy vzdělávání dospělých, formy a metody vzdělávání dospělých, presentační dovednosti, hodnocení a podobně. 3. modul bude zaměřen na osobnost lektora, jeho kariérní růst, možnosti dalšího vzdělávání, komunikaci a osobní image lektora. Stěžejním tématem 4. modulu budou zásady zdravého životního stylu, zdravá výživa, vhodné fyzické aktivity, odpočinek, relaxace a regenerace. Na poskytovatele školení jsme vypsali výběrové řízení, ve kterém uspěla firma Akademie Orlita. Všechny vzdělávací moduly budou realizovány během letošního roku v učebnách NCO NZO. Pro poměrně velký zájem o školení z řad našich lektorů byly vytvořeny 2 skupiny. První modul bude spuštěn již 1. března 2011. V rámci udržitelnosti projektových aktivit připravujeme certifikovaný kurz, který bude určen pro všechny zdravotníky, kteří by mohli uvítat nabízená výuková témata. Práce ve zdravotnictví obecně je především prací s lidmi a komunikace s lidmi. Z těchto důvodů je nutné, aby zdravotnici měli základní pedagogické dovednosti pro efektivní předávání zkušeností, uměli prezentovat nejen sami sebe, ale také zastupující organizaci, věděli, jakým způsobem se mohou profesně rozvíjet a úspěšně zvládali konfliktní situace. Náročnost jejich práce také vyžaduje, aby znali způsoby jak si udržet svoje vlastní zdraví. Všechna tato témata budou obsahem připravovaného certifikovaného kurzu. Bude nabízet osvojení sebeprezentačních didaktických, komunikačních a jiných dovednosti potřebných pro jejich práci. Přidanou hodnotou tohoto vzdělávacího programu je zařazení tématu zdraví, zdravé životosprávy a životního stylu do přípravy lektorů, neboť jejich práce probíhá často pod vlivem stresu a u některých zdravotníků může docházet k poškození zdraví například přetěžováním pohybového aparátu. Charakter jejich práce tedy vyžaduje promyšlenou a cílevědomou péči o vlastní zdraví. Takto poučený zdravotník může odvádět kvalitnější a více efektivní práci. V konečném důsledku se tyto znalosti projeví ve větší profesionalizaci při výkonu zdravotnických služeb.

 

Vzdělávací program je rozdělen do čtyř tematických okruhů:

I. ICT a prezentační technika ve vzdělávání              
termíny:
1. – 2. března 2011
12. – 13. března 2011
operační systém, internet, základy Wordu, Excelu a Power Pointu, Word, Excel a Power Point pro pokročilé, základy online výuky, základy ovládání LMS a současně zvládnutí testů, které budou součástí kurzů, moderní prezentační technika
rozsah: 12  hod

II. Lektorské dovednosti
termíny:
4. – 7. dubna 2011
14. – 17. dubna 2011
formy a metody vzdělávání dospělých, aktivizační metody, didaktické hry,myšlenkové mapy, poskytování zpětné vazby, analýza vzdělávacích potřeb 
rozsah: 24 hod

III. Osobnost lektora
termíny:
11. – 13. května 2011
20. – 22. května 2011
měkké dovednosti, komunikační dovednosti, psychologie, psychometrické testy, osobní image, základy rétoriky, vliv stylu odívání u žen i u mužů 
rozsah: 36  hod

IV. Životní styl a zdraví lektora
termíny:         
19. – 20.  září 2011
24. – 25.  září 2011
téma související s prostředím působení lektorů – oblast zdravotnictví a péče o zdraví výživa, pohyb, stres a relaxace
rozsah:  12 hod

 

Součástí vzdělávacího programu je  vytvoření e-learningového portálu. Účastníci vzdělávání obdrží přístupové heslo do e-learningové aplikace, kde najdou studijní materiály.

 

Fotodokumentace ze vzdělávacích akcí:

Upraveno: 09.03.2018 08:51