zaregistrovat se

Aprobační zkouška

Základní informace

 
Více informací >>>

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) je organizace pověřená Ministerstvem zdravotnictví ČR k zajištění aprobačních zkoušek pro nelékařská zdravotnická povolání.

Podmínky vykonání aprobační zkoušky upravuje § 85b zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pro koho je aprobační zkouška v NCO NZO určena
Aprobační zkoušku musí vykonat žadatelé, kteří získali způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v některém mimočlenském státě EU a chtějí získat uznání způsobilosti vykonávat dané nelékařské zdravotnické povolání na území ČR.

Aprobační zkouška

Podmínky k vykonání aprobační zkoušky jsou stanoveny v §§ 17 - 21 vyhlášky č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních).

Aprobační zkouška se skládá z části písemné, ústní a praktické. Aprobační zkouška se koná v českém jazyce před zkušební komisí.

Písemné testy je možné vykonat v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském. Doporučený čas k vypracování otázek je 60 minut.

Pozvánku k požadované části aprobační zkoušky obdrží uchazeč minimálně 30 dnů před stanoveným termínem.

K praktické části aprobační zkoušky je třeba si zajistit praxi, předat svému hodnotiteli Hodnocení praktické části aprobační zkoušky.

Hodnotitel do formuláře písemně zhodnotí, zda byla praktická část aprobační zkoušky vykonána úspěšně.

Pro praktickou část je nutné být držitelem víza na území České republiky za účelem zaměstnání nebo zaměstnanecké karty či modré karty, které umožní uchazeči vstoupit do pracovněprávního – či jiného smluvního vztahu. Kontrola tohoto víza nebo zaměstnanecké či modré karty přísluší příslušnému zdravotnickému zařízení, kde bude praktická část absolvována. Veškeré informace týkající se podmínek, za nichž lze na území České republiky vykonávat v rámci aprobační zkoušky praktickou část naleznete na adrese: www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx

Uchazeč prokazuje svoji totožnost před zahájením každé části aprobační zkoušky a současně předloží doklad o zaplacení úhrady spojené s organizací příslušné části aprobační zkoušky.

Omluvit ze zkoušky nebo její části se může uchazeč v odůvodněných případech, a to v písemné nebo elektronické podobě před termínem zkoušky.

Pokud se uchazeč k aprobační zkoušce bez omluvy nedostaví, je hodnocen, jako by při aprobační zkoušce nebo její části neprospěl.

Písemné omluvy jsou přijímány na adrese: NCO NZO, Aprobační zkouška, Vinařská 6, 603 00 Brno nebo elektronicky na: sekretariat.regulace@nconzo.cz.

Úhrada nákladů za aprobační zkoušku nebo její části se nevrací.

Na základě úspěšně vykonané aprobační zkoušky vydá ministerstvo doklad o složení aprobační zkoušky.

 

Materiály ke zkoušce

 • Doporučená literatura k odborné části aprobační zkoušky (formát ZIP)
 • Doporučená literatura k obecné části aprobační zkoušky picture_as_pdf
 • Zkušební otázky k odborné části aprobační zkoušky (formát ZIP)
 • Informace pro tiskovou verzi picture_as_pdf

Jaké kroky následují po úspěšně složené aprobační zkoušce

Po úspěšně složené aprobační zkoušce může žadatel podat žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání dle § 85b odst. 4 zákona č. 963/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přípravné kurzy

 
Více informací >>>

Základní informace o vzdělávání

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) uskutečňuje pro uchazeče o aprobační zkoušku přípravné kurzy, které je možné absolvovat formou e-learningu nebo kontaktní výukou. Kurzy jsou určeny pro cizince ze zemí mimo EU, kteří se připravují na aprobační zkoušku (písemnou a ústní ev. i praktickou). Účelem nabízených kurzů je prohloubení a doplnění znalostí k přípravě na aprobační zkoušku pro výkon povolání a úspěšný vstup do pracovního procesu.

E-learningový kurz

1. Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice

 

Určen všem žadatelům bez rozdílu povolání Cena kurzu: 940,- Kč
   

2. Odborná část (zahrnuje humanitní vědy, ošetřovatelství, ošetřovatelství v klinických oborech)

 

Určen pro všeobecnou sestru Cena kurzu: 2 200,- Kč

 

3. Odborná část (zahrnuje humanitní vědy, ošetřovatelství, ošetřovatelství v klinických oborech)

 

Určen pro praktickou sestru

Cena kurzu: 2 200,- Kč

 

Kurzy – kontaktní výuka

1. Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice

 

  Předpokládaná cena: 800,- Kč

 

2. Odborná část – zahrnuje tři samostatné kurzy:

 

Humanitní vědy Předpokládaná cena: 1 580,- Kč
Ošetřovatelství Předpokládaná cena: 1 580,- Kč
Ošetřovatelství v klinických oborech Předpokládaná cena: 2 370,- Kč

 

NOVĚ JSME PŘIPRAVILI:

Kurz češtiny pro všeobecné a praktické sestry

Kurz je určen všeobecným a praktickým sestrám z Ukrajiny k upevnění vědomostí z českého jazyka. Je určen především uchazečům o aprobační zkoušku. Kurz je rozdělen do dvou částí, první část je zaměřena na obecnou češtinu, zvláště na základní komunikaci v pracovním prostředí. Druhá část kurzu je zaměřena na odbornou češtinu a slouží k získání schopnosti porozumění a vyjadřování odborných zdravotnických termínů v českém jazyce.

Cena kurzu: 499,- Kč

 

Podmínky: pro absolvování vybraného kurzu je nutné přihlásit se na vzdělávací akci

Informace k přihlášení zde

Kurzy češtiny do práce zdarma

Kurzy češtiny zdarma

Gramatika českého jazyka

Komunikační karty pro pacienty cizince a zdravotníky

Úhrada za zkoušku

 
Více informací >>>

Výše úhrad za zkoušky upravuje Nařízení vlády č. 325/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Výše poplatku je závislá na počtu pokusů, které uchazeč absolvoval.

Úhrada za aprobační zkoušku

 1. písemný test odborných znalostí činí 1.500,- Kč
 2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 1.500,- Kč
 3. ústní odborná zkouška činí 4.000,- Kč

První opakování aprobační zkoušky

 1. písemný test odborných znalostí činí 2.000,- Kč
 2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 2.000,- Kč
 3. ústní odborná zkouška činí 6.000,- Kč

Druhé a každé další opakování aprobační zkoušky

 1. písemný test odborných znalostí činí 3.000,- Kč
 2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 3.000,- Kč
 3. ústní odborná zkouška činí 9.000,- Kč

Na základě úspěšně vykonané aprobační zkoušky vydá ministerstvo doklad o složení aprobační zkoušky.

Kontakty

 
Více informací >>>

NCO NZO Brno
„Aprobační zkouška"
Vinařská 6
603 00 Brno

Jana Sedláčková Nomilnerová - sekretariat.regulace@nconzo.cz, 543 559 511

Ministerstvo zdravotnictví ČR
Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání - ONP
Oddělení uznávání kvalifikací a registru - ONP/2
Vinařská 6
603 00 Brno

Žádost a termíny

 
Více informací >>>
 
library_booksŽádost a termíny aprobační zkouška
Upraveno: 18.01.2021 10:22