zaregistrovat se

Knihovna

INFORMACE K PROVOZU KNIHOVNY:

Při osobní návštěvě knihovny prosíme uživatele o dodržování bezpečnostních opatření:

  • nasazený respirátor FFP 2 / KN 95 a vyšší
  • dezinfekce rukou při vstupu do knihovny
  • dodržování 2 metrových rozestupů
  • pobyt v knihovně pouze po dobu nezbytně nutnou

Ve studovně může být přítomen jen omezený počet uživatelů – na 15 m2 pouze 1 uživatel.
Od 7. června 2021 budou automaticky nabíhat upomínky za nevrácené výpůjčky.
V případě dotazů nás kontaktujte e-mailem (knihovna@nconzo.cz) nebo telefonicky na čísle 543 559 577.

Služby knihovny

 
Více informací >>>
 

Výpůjční služby


checkprezenční (pouze do studovny) i absenční výpůjčky odborné české i zahraniční literatury, závěrečných absolventských prací, učebních textů a skript

checkprezenční výpůjčky odborných periodik

checkprezenční výpůjčky zvukových i audiovizuálních dokumentů – CD, DVD

checkabsenční půjčování vybrané beletrie pro volný čas

checkcirkulace odborných periodik

 

Studovna


checknabízíme 15 studijních míst
check1 PC a 2 počítačové terminály s přístupem na internet, do online katalogu knihovny a online databází
checkprezenční výpůjčky dokumentů a elektronických zdrojů
checkvolný výběr aktuálních ročníků odborných periodik, starší časopisy získáte na vyžádní u výpůjčního pultu. seznam aktuálně odebíraných periodik naleznete v online katalogu nebo zde.
checkvolný výběr beletrie
checkmožnost tisku, kopírování, skenování dokumentů
checkzhotovení černobílých i barevných xerokopií formátu A4 - zhotovené kopie slouží pouze pro osobní potřebu koncového uživatele a uživatelé jsou povinni s nimi nakládat v souladu s ustanovením autorského zákona - Zákon č.121/2000 Sb. ve znění platných změn
checkWIFI připojení přenosných počítačů a mobilních zařízení
 

Meziknihovní výpůjční služba


checkMeziknihovní výpůjční služba (MVS) na základě legislativního opatření umožňuje vyžádat a vypůjčit si z jakékoliv knihovny pro uživatele dokumenty, které nemáme ve svém vlastním fondu. Naopak umožňuje také vypůjčovat dokumenty jiným knihovnám z našeho fondu.

checkDokumenty z fondu specializované knihovny zasíláme pouze knihovnám v České republice na základě online vyplněné žádanky (*******odkaz MVS monografie a MVS článek) nebo e-mailu knihovna@nconzo.cz
checkObjednávku kopie nebo výpůjčky dokumentů z jiných knihoven v ČR zajišťujeme pouze uživatelům (registrovaným čtenářům)naší knihovny.
checkMVS je knihovnám poskytována bezplatně, hradí se pouze skutečně vynaložené náklady.
 

Rešeršní služby


Co je to rešerše

Rešerše je sekundární dokument obsahující soupis záznamů dokumentů (knih, článků z časopisů, abstraktů), vybraných podle věcných a formálních hledisek odpovídajících rešeršnímu dotazu (téma, časové vymezení, jazyk, druhy dokumentů). Rešeršní službu je vhodné využít pro získání uceleného souboru literatury pro kvalifikační práce, atestace, výzkum, praxi, odborný článek, odbornou publikaci.

Jak rešerši objednat

Rešerši zhotovíme na základě požadavku zadaného elektronickým formulářem.

checkV první části formuláře uvedete celé jméno, přesnou poštovní adresu, telefon a e-mail zadavatele.

checkV druhé části formuláře zadáte téma rešerše, klíčová slova, kterými upřesníte nebo rozšíříte tematické vymezení, jazykovou specifikaci a retrospektivu (z jakého časového období má být rešerše vypracována, např. 2008-2018).
checkVe třetí části formuláře stanovíte způsob platby. Je možné zaplatit na místě při osobním odběru nebo fakturou. Fakturu zasílá ekonomické oddělení Centra poštou. Dále si určíte způsob vyzvednutí rešerše. Rešerši je možné si převzít v knihovně, zaslat v tištěné formě poštou nebo elektronickou poštou na e-mail.

Rešerše v českém jazyce zpracováváme

check z katalogu odborné literatury a časopiseckých článků NCO NZO

checkz databáze Bibliografia medica Čechoslovaca, která registruje v odvětví lékařství a zdravotnictví veškerou odbornou literaturu vydávanou na území ČR a SR (SR do roku 2001) a odborné práce českých a slovenských autorů v zahraničí.

Zpracovávají se monografie, články, recenze, referáty a abstrakta publikované v časopisech a sbornících.

Rešerše v anglickém jazyce zpracováváme z dostupných zahraničních databází.

Plné texty citovaných článků zajišťujeme z časopisů, které knihovna NCONZO vlastní, nebo ke kterým má přístup. Upozorňujeme, že dle Autorského zákona č. 121/2000 Sb. slouží tyto kopie pouze pro osobní potřebu koncového uživatele. Ceny za vyhotovení rešerše jsou uvedeny v Ceníku knihovny.

 

Tisk a kopírování


checkčernobílý i barevný tisk ve formátu A4 z počítače umístěného ve studovně

checkčernobílé i barevné kopírování dokumentů ve formátu A4, černobílé kopírování ve formátu A3

checkskenování dokumentů ve formátu A4

checkzhotovené tisky, kopie a naskenované dokumenty slouží pouze pro osobní potřebu koncového uživatele a uživatelé jsou povinni s nimi nakládat v souladu s ustanovením autorského zákona - Zákon č.121/2000 Sb. ve znění platných změn

checkpoplatky za reprografické služby

 

Informační vzdělávání uživatelů


checkposkytujeme poradenskou službu v oblasti využívání knihovnických a informačních služeb

checkkonzultační služby se zaměřením na vyhledávání v online katalogu knihovny a využívání dostupných elektronických informačních zdrojů a zdravotnických databází

checkporadenskou činnost při citování literatury

checkskupinové vzdělávací aktivity v oblasti informační gramotnosti

Zdroje knihovny

 
Více informací >>>
 

On-line katalog


Specializovaná knihovna NCO NZO je se svým fondem zapojena do knihovního informačního systému MEDVIK® - Medicínská virtuální knihovna, který provozuje Národní lékařská knihovna.
 
 
 

Periodika


V online katalogu naleznete všechny tituly, které máme ve fondu naší knihovny, a také roky odběru. Časopisy půjčujeme pouze k prezenčnímu studiu do studovny. Po dohodě s pracovníky knihovny je u některých starších ročníků možné zajistit i absenční vypůjčení.
 

Volně dostupné zdroje a databáze


library_booksTRIP Database
library_booksNature Open Access

O knihovně

 
Více informací >>>
 
Jsme specializovaná veřejná knihovna, která je svým knihovním fondem zaměřena na celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků všech oborů. Se svými téměř 20 000 dokumenty jsme jedinou knihovnou v České republice, která se již od roku 1960 specializuje na obor ošetřovatelství. Na základě zákona č. 257/2001 Sb., Knihovní zákon, poskytujeme knihovnicko-informační služby nejen odborným pracovníkům ve zdravotnictví, ale i široké veřejnosti.
 
Kromě půjčování knih a periodik nabízíme také přístup do informačních databází a volný přístup k internetu v prostorách naší studovny.
 
V roce 2009 naše knihovna získala Certifikát systému řízení kvality ISO 9001:2008 a v roce 2017 přešla na ISO 9001:2015.
 

Knihovnu najdete v suterénu budovy Centra - dveře č. 009.

 

Pracovníci knihovny


 
---
---
mail
---
phone
---
Božena Oškrdová
Michaela Musilová
odborné pracovnice knihovny
mail
phone
543 559 577

Z historie knihovny...

 
Více informací >>>
 
V roce 1960 na základě výnosu MZ bylo zřízeno Středisko pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Brně, které zahájilo svou činnost k 1.1. 1961 v budově SZŠ na Merhautově ulici č.15 v počtu 9 pracovníků.
 
Od samého začátku zde byla vybudována ústavní knihovna. První pracovnice knihovny – paní Věra Lorencová (působila v knihovně v letech 1960-1983), začínala se 454 svazky. Převážně se jednalo o učební texty vydávané pro potřeby výuky, několik naučných encyklopedií a slovníků. Činnost knihovny v letech 1961 se zaměřila především na vybavení knihovního fondu. Byly osloveny vybrané zdravotnické instituce, aby převedly svůj duplicitní fond a případné dary k rozšíření fondu naší knihovny. Také z rozpočtu střediska byl vyčleněn finanční příspěvek na nákup nových knih a odběr odborných časopisů. Na konci roku tak knihovna vlastnila 2.229 knihovních jednotek a odebírala celkem 227 českých a zahraničních časopisů.
 
V následujícím roce zahájila vzájemnou spolupráci s knihovnami Ústavu pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků v Bratislavě, Ústavu pro doškolování lékařů v Praze a Slovenského ústavu pro doškolování lékařů v Trenčíně. Knihovny se informovaly o nákupu nových knih a odebíraných časopisech. Zpracovávaly bibliografické záznamy pro referátový výběr „Další vzdělávání zdravotnických pracovníků", který sloužil k informování zdravotnických odborníků.
 
S rokem 1963 se pojí počátky dokumentačního zpracovávání odborné časopisecké literatury, kdy byla založena tzv. kartotéka bibliografických záznamů z časopisů. Sledovaly se jednotlivé tématické okruhy zaměřené na ošetřovatelskou péči, kvalifikační a další vzdělávání středních zdravotických pracovníků. Kartotéka sloužila jako podklad k vědecko-výzkumné práci ústavu a mapovala dostupnou literaturu k danému oboru. Vedena byla formou lístkového katalogu. V elektronické a on line podobě se vede doposud.
 
Vypracování prvního výpůjční řádu knihovny je spojeno s rokem 1964.
 
V té době knihovna sloužila především zaměstnancům ústavu ke zvyšování jejich odborné úrovně. Postupně byl knihovní fond využíván i účastníky školicích akcí a zapůjčován posluchačům ke studiu po dobu jejich pobytu.
Publikační a přednášková činnost pracovníků ústavu se začala evidovat v další samostatné kartotéce v roce 1966 a dala tak základ dnešní elektronické databázi – Publikační činnost.
S nárůstem školicích akcí vznikla potřeba vybudování samostatné budovy spojené s internátem pro účastníky. Stavba byla zahájena v roce 1966 a koncem srpna 1968 se tehdejší ústav stěhoval i s knihovnou do současného moderního areálu na Vinařské ulici č.6.
 
Knihovna se stala, spolu s dokumentační službou, novým oddělením vědecko-technických informací a stále se rozšiřovala.
 
V 70. letech knihovní fond překročil počet 12 000 svazků knih a vázaných časopisů. Kromě fondu odborných knih se vytvářel samostatný fond učebních textů, od roku 1972 fond závěrečných prací absolventů školících akcí. Ročně se odebíralo téměř 300 titulů časopisů. Jednalo se o české i zahraniční časopisy zaměřené na všechny úseky práce SZP, lékařské i další zdravotnické obory.
 
V roce 1983, kdy vedoucí pracovnice paní Lorencová odešla do penze, nastoupil na její místo PhDr. František Zajíček (v knihovně byl v letech 1983-1991). V době jeho působení knihovna nesloužila jen pracovníkům a studentům ústavu, ale otevřela se široké zdravotnické veřejnosti. Na činnosti oddělení VTI se podílelo 5 pracovníků, z toho jedna odborná překladatelka, zajišťující cizojazyčné překlady článků ze zahraničních periodik.
 
Ke zkvalitnění práce knihovny přispělo přestěhování oddělení do nových větších prostor v roce 1984 a současně vybudování studovny s možností volného výběru titulů samotnými čtenáři.
 
Politické události roku 1989 přinesly organizaci nejen novou zřizovací listinu, ale v roce 1991 i změnu názvu na Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví. Také oddělení VTI bylo přejmenováno na Středisko vědeckých zdravotnických informací. V následujících letech byl fond výrazně zaktualizován na počet asi 16 000 svazků. Jeho zaměření se více zaměřilo na ošetřovatelské obory, vzdělávání a následné vzdělávání zdravotnických pracovníků a na další nelékařské zdravotnické obory. Tomu se přizpůsobil i odběr periodik – tehdy v počtu 123, z toho bylo 15 zahraničních unikátů, které knihovna odebírala jako jediná v ČR. Přeložené obsahy těchto časopisů, výběry citací, doplněné o zajímavé překlady článků, vydávaly knihovnice až do roku 2008 ve zpravodaji péče o nemocné v Risponu.
 
S nástupem nové vedoucí knihovny – Mgr. Aleny Drdulové v roce 1992 dochází k velmi výraznému rozvoji a modernizaci celého střediska včetně oddělení dokumentačního a překladatelského. Mgr. Drdulová aktivně spolupracovala při vytváření sítě veřejných lékařských knihoven v ČR, stala se členkou konzultační skupiny REGLEK (rozvoj regionálních center zdravotnických knihoven) při Národní lékařské knihovně v Praze jako zástupce pro vzdělávání zdravotnických pracovníků. Každoročně se zapojovala do akreditačních řízení vyhlašovaných MZ ČR pro oblast veřejných informačních služeb ve zdravotnictví a svými úspěšnými projekty pro knihovnu získala vysoké finanční prostředky.
 
Knihovna tak díky tomu mohla projít řadou modernizací a automatizací knihovnických procesů. V roce 1996 byly nově vybaveny prostory půjčovny, studovna se rozšířila na 12 studijních míst, celé pracoviště dostalo novou výpočetní techniku. V následujících letech bylo zakoupeno softwarové vybavení, elektronický katalog Rapid a od roku 1998 se knihovna připojila na internet. Současně byla vybudována samostatná počítačová učebna s pracovními terminály. Zde je realizováno mnoho vzdělávacích akcí pro pracovníky Centra, pro účastníky vzdělávacích akcí, ale i pro kolegy knihovníky. Jedná se především o vzdělávání v počítačové gramtonosti, vyhledávání ve zdravotnických databázích, orientaci v katalogu knihovny, práci s internetem, atd.
 
Do roku 2000 vstoupila naše knihovna s novým knihovnickým systémem RELIEF s výstupem on line na webových stránkách. Tím se zpřístupnila nejen zdravotnickým pracovníkům, ale i široké veřejnosti. Vzhledem k profilu knihovny a jeho uživatelům, byla v roce 2001 zaregistrovaná jako specializovaná knihovna. O dva roky později dochází k transformaci v organizaci a vzniká Centrum. Jeho nedílnou součástí je i nadále knihovna a jí poskytované služby.
 
Odborné pracovnice knihovny poskytují nejen klasické výpůjční služby, meziknihovní výpůjční služby, ale zajišťují i zpracování odborných rešerší z vlastní databáze časopiseckých článků a ostatních zdravotnických databází.
 
Modernizace knihovny se dokončila v roce 2005 kompletní rekonstrukcí skladových prostor, které byly vybaveny novými posuvnými regály usnadňujícími manipulaci s knihovním fondem.
 
V rámci transformačních procesů Centra byla specializovaná knihovna převedena pod odbor ICT (informační a komunikační technologie).
 
V témže roce se stala registrovanou knihovnou v Klubu lékařských knihoven působících pod celostátním Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR.
 
Modernizace knihovny se dokončila v roce 2005 kompletní rekonstrukcí skladových prostor, které byly vybaveny novými posuvnými regály usnadňujícími manipulaci s knihovním fondem.
 
Od roku 2009 je knihovna registrovaná v Klubu lékařských knihoven působící jako odborná sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky.
 
S ohledem na kvalitu poskytovaných služeb a standardizaci procesů ve specializovaných knihovnách, na podzim téhož roku, knihovna získala Certifikát systému řízení kvality ISO 9001:2008 jako jedna z prvních v České republice. V říjnu 2012 pak úspěšně obhájila získaný certifikát s platností do roku 2015 a tím potvrdila stálé zlepšování služeb svým uživatelům.
 
Velkým přínosem bylo v roce 2016 zapojení do knihovního informačního systému Medvik - Medicínská virtuální knihovna. Systém je všem integrovaným knihovnám poskytován formou outsourcingu a je centrálně provozován v datovém centru Národní lékařské knihovny. Součástí systému je vnější webové rozhraní pro koncové uživatele – portál Medvik, který umožňuje uživatelům využívat sdílené informační zdroje pro vědu a výzkum v oblasti zdravotnictví, medicíny a ošetřovatelství.
 
Pro provoz specializované knihovny a poskytování veřejných zdravotnických informací jsme v roce 2017 získali Certifikát systému řízení odpovídající požadavkům normy systému managementu kvality: ISO 9001:2015. Jsme specializovaná ošetřovatelská knihovna s téměř šedesátiletou tradicí a jsme tu pro Vás!
 

Statistické údaje

 
Více informací >>>
 

POČET KNIHOVNÍCH JEDNOTEK K 31.12.2020 VČ. BELETRIE

22 275

- nově zaevidované přírůstky

85 odborné+33 beletrie (118)

- odepsané knih.jednotky

1125

Počet odebíraných periodik

  40 + 2 online

- z toho českých titulů

38 + 1 online

- z toho zahraničních

2 + 1 online

Databáze na DVD

0

Počet výpůjček vč. prolongace celkem

5613

- výpůjčky knih

5050

- výpůjčky periodik

563

Počet uživatelů celkem

1801

Počet registrovaných uživatelů

372

Počet zpracovaných rešerší

76

Meziknihovní výpůjční služba

62

- vyžádaná

40

- zprostředkovaná

22

Cirkulace periodik

52

Bibliograficko-informační služba - dotazy

491

Počet zhotovených kopií

246

Počet uživatelů Internetu

242

Počet zobrazených digitálních dokumentů

93

Počet vytvářených databází

3

Počet záznamů bibliografických citací

1507

Individuální vzdělávání uživatelů

 63 + 1 akce

 

PROVOZNÍ DOBA


Pondělí, Středa, Pátek:
7:30 - 15:00
 
Úterý, Čtvrtek:
7:30 - 17:00


Kontakt:

Specializovaná knihovna
 
mail
 
phone
543 559 577

Poštovní spojení:
NCO NZO
Vinařská 6
603 00 Brno
Upraveno: 06.09.2021 13:51