zaregistrovat se

Specializační vzdělávání

ZAŘAZOVÁNÍ DO SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ZAPOČTENÍ JEHO ČÁSTI

Novelizace Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., vymezila nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání (SV). Vzdělávací programy jsou postupně zveřejňovány ve Věstníku MZ ČR a žadatelé budou zařazováni do oboru SV toho vzdělávacího programu, který byl naposledy zveřejněn (§58 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Tyto programy jsou nově koncipovány a obsah, zejména základního modulu, se podstatně změnil, některé obory základní modul neobsahují – nebude tedy pravidlem, že základní modul je VŽDY započten absolventům VOŠ nebo VŠ. Bude započtena ta část, která je součástí vzdělávacího programu SV konkrétního oboru.

Žadatelům o započtení části dříve absolvovaného studia doporučujeme, aby na stránkách MZ ČR (http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/nove-vzdelavaci-programy-specializacniho-vzdelavani-pro-nelekarske-zdravotnicke-pracovniky-dle-narizeni-vlady-c-sb_4225_3082_3.html) sledovali obsah nově vydaných vzdělávacích programů, zda je možné o započtení části dříve absolvovaného studia požádat či nikoliv.

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v České republice týkající se šíření onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 sděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR, že po dobu nouzového stavu v rámci specializačního vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), může být započítána i praktická část na neakreditovaném pracovišti, která má být dle vzdělávacího programu absolvována na pracovišti akreditovaném, v období od 21. 10. 2020 do ukončení nouzového stavu. A to v případě, že dané pracoviště zajistí splnění výkonů dle příslušného vzdělávacího programu pod vedením školitele s příslušnou specializovanou způsobilostí v oboru.

Účastník specializačního vzdělávání zašle o dané skutečnosti informaci pověřené organizaci, která v daném oboru organizuje atestační zkoušku a dále svému školiteli, který do logbooku potvrzuje splnění podmínek dle vzdělávacího programu.
Formulář zde.link

 

 • Kontaktní osobou pro zasílání formulářů na NCO NZO je paní Kateřina Zemánková, e-mail: zemankova@nconzo.cz

Dnem 1. září 2018 byl ukončen On-line náhled REGISTRU pro NLZP.
K žádostem o zařazení do specializačního vzdělávání dle § 58 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nutné přiložit úředně ověřenou kopii dokladu o získané odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání.

Podmínkou pro zařazení do oboru SV je získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a podání žádosti o zařazení do SV.

Žádost o zařazení do oboru SV s přiloženými přílohami zasílá uchazeč dle oborů pověřeným organizacím ministerstva.

Informace k rezidenčním místům
Poskytovatel zdravotních služeb nejpozději do 15 dnů od uskutečnění výběrového řízení a vybrání rezidenta zašle jmenný seznam vybraných rezidentů na NCO NZO, jakožto pověřené organizaci Ministerstva zdravotnictví, paní Prosecké, prosecka@nconzo.cz, a to elektronicky e-mailem.

NCO NZO pro obory:

 • všeobecná sestra (s výjimkou oboru Perfuziologie)
 • porodní asistentka
 • zdravotní laborant
 • ergoterapeut
 • radiologický asistent
 • zubní technik
 • asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
 • farmaceutický asistent
 • zdravotnický záchranář
 • nutriční terapeut
 • fyzioterapeut
 • odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků (pouze v oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví)
 • odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • nelékařští zdravotničtí pracovníci podle § 5 – § 28 zákona č. 96/2004 Sb. pro obor Organizace a řízení ve zdravotnictví

ADRESA:

NCO NZO, Evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek
Vinařská 6
603 00 Brno

IPVZ pro obory:

 • všeobecná sestra (pouze v oboru Perfuziologie)
 • biomedicínský technik
 • psycholog ve zdravotnictví
 • logoped
 • radiologický fyzik
 • odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků (s výjimkou oboru Ochrana a podpora veřejného zdraví)
 • biomedicínský inženýr

ADRESA:

IPVZ, Studijní oddělení
Ruská 85
100 05 Praha 10

Nelékařští zdravotničtí pracovníci, kteří žádají o zařazení do oboru SV přikládají k žádosti

 • stejnopis nebo úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné způsobilosti, popř. o získané specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti;
 • cizí státní příslušníci přikládají rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.

Nejbližší akce


05.11.2021
ZPŮSOBY VYŠETŘENÍ COVID 19 (ANTIG ...
Vzdělávací akce
05.11.2021 - 07.11.2021
INTERNÍ AUDITOR V ZAŘÍZENÍCH POSK ...
Certifikovaný kurz
05.11.2021 - 07.11.2021
INTERNÍ AUDITOR V ZAŘÍZENÍCH POSK ...
Vzdělávací akce
06.11.2021
SLOVO JAKO LÉK - 855-648/2021
Vzdělávací akce
akce rozdělena do více částí
ERGOTERAPEUT - ERGOTERAPIE PRO DO ...
Specializační vzdělávání
Upraveno: 24.03.2021 08:23