zaregistrovat se

Projekty v realizaci

logo_projekt_EU.png

Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví

 
Více informací >>>

logo_projekt_EU.png

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů realizuje v době od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2020 projekt Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006070. Projekt je zacílen na realizaci 25 a úpravu 2 programů specializačního vzdělávání (SV) pro nelékařské zdravotnické pracovníky v oborech, vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, nebo kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče a v oborech s nedostatečným pokrytím péče. SV je jednou z forem celoživotního vzdělávání podle ustanovení §§ 53 až 60 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bude realizováno až 30 běhů vzdělávacích programů specializačního vzdělávání. Za 40 měsíců připravíme až 905 NLZP k atestační zkoušce k získání specializované způsobilosti k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání dle § 55, zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Na základě výstupů situační analýzy je do projektu zařazeno 25 již akreditovaných programů SV v oborech:

 1. Alergologie a klinická imunologie
 2. Aplikovaná fyzioterapie
 3. Ergoterapie pro dospělé
 4. Fixní a snímatelné náhrady
 5. Histologie
 6. Hygiena a epidemiologie (§ 28) CS 2 a 3
 7. Intenzivní péče
 8. Intenzivní péče v pediatrii
 9. Intenzivní péče v porodní asistenci
 10. Klinická biochemie
 11. Klinická genetika
 12. Klinická hematologie a transfuzní služba
 13. Komunitní ošetřovatelská péče
 14. Mikrobiologie
 15. Organizace a řízení ve zdravotnictví
 16. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 17. Ošetřovatelská péče v interních oborech
 18. Ošetřovatelská péče v pediatrii
 19. Ošetřovatelská péče v psychiatrii
 20. Perioperační péče
 21. Urgentní medicína
 22. Výživa dospělých
 23. Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně
 24. Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 25. Zdravotnické prostředky

Účastníkům projektu bude hrazeno vzdělávání v teoretické části studia i přímá podpora na úhradu praktické části vzdělávacího programu realizované v akreditovaném zařízení. Cestovní náhrady (ubytování, jízdné, stravné) nejsou z projektu hrazeny.

Projekt je zaměřen na nelékařské zdravotnické pracovníky v ČR, mimo rezidentů, kteří splňují podmínky pro zařazení do oboru SV tj. získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a podání žádosti o zařazení do SV, kterou zasílá uchazeč dle oborů pověřeným organizacím ministerstva zdravotnictví přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků.

Cílovou skupinou projektu jsou:

 • poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., zadavatelé zdravotních služeb (jejich zaměstnanci/ zaměstnankyně)
 • odborní pracovníci vykonávající činnosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví dle zákona č. 96/ 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • osoby poskytující veřejnou službu v oblasti podpory a veřejného zdraví a prevence nemocí podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování nebo zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Vzdělávání pro praxi

 
Více informací >>>

logo_projekt_EU.png

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů realizuje v době od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2022 projekt Vzdělávání pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163. Předmětem projektu je podpora specializačního vzdělávání dle § 54 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 96/2004 Sb., (dále jen SV) pro zdravotnické pracovníky (dále jen NLZP) tj. SV je formou celoživotního vzdělávání a součástí SV jsou odborné praxe, v akreditovaných zařízeních. Za 58 měsíců bude realizováno 29 vzdělávacích programů SV, v rozsahu cca 54 běhů SV pro cca 1400 osob z CS, cca 1 200 NLZP bude připraveno k atestaci. Výstupem bude zpráva Specializační vzdělávání jako součást CŽV NLZP.

Na základě výstupů situační analýzy je do projektu zařazeno 29 již akreditovaných programů SV v oborech:

 1. Intenzivní péče
 2. Perioperační péče
 3. Intenzivní péče v pediatrii
 4. Ošetřovatelská péče v pediatrii
 5. Ošetřovatelská péče v interních oborech
 6. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 7. Ošetřovatelská péče v psychiatrii
 8. Komunitní ošetřovatelská péče
 9. Urgentní medicína
 10. Intenzivní péče v porodní asistenci
 11. Výživa dospělých
 12. Ergoterapie pro dospělé
 13. Histologie
 14. Klinická biochemie
 15. Klinická genetika
 16. Alergologie a klinická imunologie
 17. Mikrobiologie
 18. Klinická hematologie a transfuzní služba
 19. Fixní a snímatelné náhrady
 20. Ochrana a podpora veřejného zdraví
 21. Hygiena a epidemiologie (§ 28)
 22. Hygiena a epidemiologie (§ 13)
 23. Organizace a řízení ve zdravotnictví
 24. Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 25. Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii
 26. Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně
 27. Zdravotnické prostředky
 28. Specifické lékárenské činnosti
 29. Příprava radiofarmak

Účastníkům projektu bude hrazeno vzdělávání v teoretické části studia i přímá podpora formou příspěvku na úhradu praktické části vzdělávacího programu realizované v akreditovaném zařízení. Dále bude možné čerpat přímou podporu formou příspěvku na úhradu ubytování.

Projekt je zaměřen na nelékařské zdravotnické pracovníky v ČR, mimo rezidentů, kteří splňují podmínky pro zařazení do oboru SV tj. získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a podání žádosti o zařazení do SV, kterou zasílá uchazeč dle oborů pověřeným organizacím ministerstva zdravotnictví přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků.

Cílovou skupinou projektu jsou:

 • poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., zadavatelé zdravotních služeb (jejich zaměstnanci/ zaměstnankyně)
 • odborní pracovníci vykonávající činnosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví dle zákona č. 96/ 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • osoby poskytující veřejnou službu v oblasti podpory a veřejného zdraví a prevence nemocí podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování nebo zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Zařazení zdravotnických pracovníků do specializačního vzdělávání a průběh specializačního vzdělávání se řídí zákonem č. 96/ 2004 Sb. v platném znění a Metodickým pokynem MZČR, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání.

Odkaz na webový formulář pro zadání nové podpořené osoby

ZDE          MANUÁL

Podpora paliativní péče formou vzdělávání multidisciplinárních týmů

 
Více informací >>>

logo_projekt_EU.png

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů realizuje v době od 1. 7. 2018 do 30. 06. 2020 projekt „Podpora paliativní péče formou vzdělávání multidisciplinárních týmů“, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008162.
Projekt je zaměřen na podporu zavádění paliativní a hospicové péče prostřednictvím vzdělávání multidisciplinárních týmů dle aktuálních potřeb praxe. Půjde o vzdělávání, které samo o sobě, nepostačuje k získání způsobilosti k výkonu lékařského nebo nelékařského povolání. Za 24 měsíců bude proškoleno 225 členů týmů paliativní a hospicové péče v novém šestidenním kurzu s praxí ve specificky zaměřených praktických workshopech a bude zpracován návrh metodického dokumentu vzdělávání týmů.

Účastníkům projektu bude hrazeno vzdělávání v teoretické části studia i přímá podpora formou příspěvku na úhradu praktické části vzdělávacího programu. Dále bude možné čerpat přímou podporu formou příspěvku na úhradu ubytování.

Projekt je zaměřen na členy týmů působící v paliativní a hospicové péči, a to v nemocnicích, hospicích, domácím prostředí, ve vlastním sociálním prostředí pacienta a nově i působící v mobilní paliativní péči. Půjde o vzdělávání, které samo o sobě nepostačuje k získání způsobilosti k výkonu lékařského nebo nelékařského povolání, ale je pro zavádění a podporu specifické zdravotní péče a práci v multidisciplinárních týmech paliativní a hospicové péče zásadní. Jedná se především o vzdělávání v oblasti specifických komunikačních dovedností při jednání s rodinami pacientů a pacienty samotnými, doprovázení umírajícího, jednání s pozůstalými, atd.

Cílovou skupinou projektu jsou:

 • poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/20141 Sb., zadavatelé zdravotních služeb (jejich zaměstnanci/ zaměstnankyně): jedná se o členy multidisciplinárních týmů tj. zaměstnance poskytovatelů zdravotních služeb, lékaře a nelékaře, tj. sestry, kteří působí v paliativní a hospicové péči a to v nemocnicích (lůžková oddělení zdravotnických zařízení), hospicích, domácím prostředí/vlastním sociálním prostředí pacienta a nově i působící v mobilní specializované paliativní péči.
 • Sociální pracovníci: jedná se o sociální pracovníky, kteří jsou členy multidisciplinárních týmů a působí v paliativní a hospicové péči a to v nemocnicích (lůžková oddělení zdravotnických zařízení), hospicích, domácím prostředí/vlastním sociálním prostředí pacienta a nově i působící v mobilní specializované paliativní péči atp.

Odkaz na webový formulář pro zadání nové podpořené osoby

ZDE          MANUÁL
Upraveno: 16.08.2019 11:46