zaregistrovat se

Ostatní

Vyřizování stížností

 
Více informací >>>

Stížnosti proti nevhodnému chování zaměstnanců nebo postupu Centra lze podat písemně nebo ústně na zřízenou tel. linku 543 559 502 nebo e-mailovou adresu doskolovak@nconzo.cz.

Protikorupční opatření

 
Více informací >>>

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 752 ze dne 2. října 2013, č. 851 ze dne 13. listopadu 2013 a Příkazu ministra zdravotnictví České republiky č. 25/2014 ze dne 10. června 2014 a č. 22/2019 ze dne 12. dubna 2019 jsme přijali mimo jiné následující protikorupční opatření:

1. byly zpracovány předpisy k postupu v případech podezření na spáchání korupce nebo podvodu

2. byly zřízeny:
checkprotikorupční e-mailová adresa protikorupce@nconzo.cz, na níž může zasílat své náměty, podněty a připomínky
checkprotikorupční telefonní linka s číslem 543 559 502

3. v prostorách NCO NZO byla umístěna schránka k podávání podnětů, připomínek a stížností.

Ve všech případech zde vznesené náměty budou analyzovány.

Pokud nám sdělíte svoji adresu, na Vaše připomínky či náměty písemně odpovíme.

 

Dle usnesení vlády č. 39 o strategii vlády v boji s korupcí na roky 2013 - 2014 uvádíme, že jsme v předchozím období neměli zřízený žádný poradní orgán či pracovní tým, nevyužívali služeb konzultantů, analytiků (fyzických osob) a poradenských společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy.

Informace o veřejných zakázkách jsou uveřejňovány v elektronickém nástroji GORDION a na elektronickém tržišti veřejné správy tendermarket.

 

Interní protikorupční program Centra:

Veřejné zakázky

 
Více informací >>>

V této sekci najdete základní informace o uveřejňování informací o veřejných zakázkách, zadávaných, ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, veřejným zadavatelem:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 965/6, 603 00 Brno
IČ: 00023850
DIČ: CZ00023850
Dále jen Centrum.

Profil zadavatele.

Elektronická adresa profilu zadavatele:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=nconzolink

Profil zadavatele na portálu Tender arena slouží ke zveřejňování veškerých informací o veřejných zakázkách zadávaných Centrem, včetně zakázek zadávaných na elektronickém tržišti.

Elektronické tržiště.

Adresa elektronického tržiště:
https://www.tendermarket.czlink

Smlouvy na realizaci veřejných zakázek.

Centrum uveřejňuje veškeré smlouvy, včetně smluv na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a to způsobem stanoveným tímto zákonem. Jedná se o smlouvy uzavřené před datem 1. 7. 2016, které byly změněny dodatkem, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění podle zákona o registru smluv a dále smlouvy uzavřené ke dni 1. 7. 2016 nebo později, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění podle zákona o registru smluv.

Nabídka majetku

 
Více informací >>>

V současné době nenabízíme nepotřebný majetek

Kariéra

 
Více informací >>>

 

V současné době není vypsáno žádné volné místo.

Pronájem

 
Více informací >>>

Nabízíme k pronájmu:
kancelářské plochy, místnosti č. 140,142, 144,146, 148, 150 a 152 viz příloha, celkem 138,25 m2, cena 1570,-/m2/rok bez DPH.

Dále skladové prostory, 18,3 m2, místnost č. 141 viz příloha, cena 1256,-/m2/rok bez DPH.

V ceně není zahrnut úklid, otop a energie.

Klidné prostředí, blízko BVV.

Kontakt: Ing. Boženek, tel. 543559260

Pronájem plochpicture_as_pdf

Upraveno: 03.12.2019 13:19