register

Organizace

Profil organizace

 
Více informací >>>

Národní centrum je pověřenou organizací MZ ČR

Zřizovatelem Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen Centrum) v Brně je Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Jsme:

 • centrem pro podporu regulačních procesů,
 • odbornou institucí pro realizaci a rozvoj celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví,
 • koordinačním, poradenským a informačním centrem pro řešení otázek odborného vzdělávání a regulace nelékařských zdravotnických povolání,
 • akreditovaným zařízením s celorepublikovou působností, které poskytuje širokou nabídku vzdělávacích programů specializačního vzdělávání, kvalifikačních a certifikovaných kurzů včetně dalších forem celoživotního vzdělávání zdravotnickým pracovníkům i široké veřejnosti.

Centrum v rámci dalších služeb nabízí:

 • služby specializované knihovny,
 • nakladatelskou a vydavatelskou činnost,
 • maloobchodní prodej odborné literatury, včetně elektronického prodeje,
 • služby ubytovací a stravovací,
 • pronájem moderně vybavených výukových prostor.

Nabízíme spolupráci jako solidní partner. Při realizaci aktivit klademe důraz na kvalitu, spolehlivost, erudovanost, kontinuitu a flexibilitu, kterou může podtrhnout více jak padesátiletá tradice naší organizace.

Na prvním místě je vždy náš klient.

Zřizovací listina

 
Více informací >>>

Zřizovací listina NCONZOpicture_as_pdf

Poslání, hodnoty

 
Více informací >>>

Poslání

 • Jsme vyhledávaným a respektovaným vzdělávacím Centrem nelékařských zdravotnických povolání a přispíváme k rozvoji spolupráce při regulatorní a expertní činnosti.
 • Poskytujeme obsahově kvalitní vzdělávací akce v souladu s nejnovějšími poznatky vědy, legislativy a praxe s cílem uplatnění na trhu práce.
 • Řídíme se procesními principy a principy neustálého zlepšování v souladu s požadavky mezinárodní normy ISO 9001 při naplňování cílů.

Vize

 • Být „učící se" organizací, tj. dokázat tvořivě reagovat na změny prostředí, rozvíjet zaměstnance, rozvíjet týmy a organizaci.
 • Pomáhat rozvíjet úspěch a odpovědný přístup Centra vysokou profesionalitou a etikou našich lektorů a dalších specialistů.
 • Poskytovat komplexní, kvalitní a spolehlivé služby.

Hodnoty

 • Chceme být otevření a přátelští vůči klientům.
 • Chceme, aby se k nám naši klienti s důvěrou vraceli jako do jejich centra celoživotního vzdělávání.
 • Učíme se z praktických poznatků a stále rozvíjíme a zkvalitňujeme naše vzdělávací akce.
 • Chováme se navzájem korektně a rozvíjíme týmovou spolupráci.
 • Respektujeme a důsledně chráníme oprávněné zájmy našich klientů a partnerů.
 • Podporujeme odborný růst zaměstnanců Centra.

Strategie kvality

 
Více informací >>>
politika.jpg
cert_CZ.jpg
cert_ENG.jpg

Roční zprávy

 
Více informací >>>
 

za rok 2020

Roční zpráva
 

za rok 2019

Roční zpráva
 

za rok 2018

Roční zpráva
 

za rok 2017

Roční zpráva
 

za rok 2016

Roční zpráva
 

za rok 2015

Roční zpráva
 

za rok 2014

Roční zpráva
 

za rok 2013

Roční zpráva
 

za rok 2012

Roční zpráva
 

za rok 2011

Roční zpráva
 

za rok 2010

Roční zpráva
 

za rok 2009

Roční zpráva
 

za rok 2008

Roční zpráva
 

za rok 2007

Roční zpráva
 

za rok 2006

Roční zpráva
 

za rok 2005

Tiskové zprávy

 
Více informací >>>

Tisková zpráva ze dne 21.6.2018:

Dne 21. 6. 2018 se konaly v NCO NZO atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína. Po náročné zkoušce se zatím krátká řada zdravotnických záchranářů specialistů rozrostla o další 3 specialisty. Jsme velmi rádi, že se na vzdělávání těchto specialistů můžeme podílet. Blahopřejeme novým specialistům k vynikajícím výsledkům, kterých u atestační zkoušky dosáhli.

Atestační zkouška specializačního vzdělávání v oboru Urgentní medicína

 

Tisková zpráva ze dne 15.6.2018:

Ve dnech 13.6. - 15.6.2018 se konala v NCO NZO v Brně Konference vedoucích zdravotních laborantů. Konference se zúčastnilo 110 vedoucích zdravotních laborantů z patologií, mikrobiologií, hematologií, imunologií, lékařských genetik, toxikologií, biochemií a ostatních klinických úseků práce zdravotního laboranta. Jedná se o ojedinělou možnost setkání vedoucích zdravotních laborantů ze všech oborů laboratorního vyšetřování ve zdravotnictví, což se ukazuje jako velmi užitečné a vítané a také stále více navštěvované. Program byl zaměřen na legislativu ve zdravotnictví, problematiku GDPR, problematiku zdravotnických registrů a registraci zdravotních laborantů a pracovníků pracujících v laboratořích a vybrané kapitoly managementu. Prezidentka České asociace zdravotních laborantů podala informace z jednání na MZ ČR. Na konferenci jednaly také jednotlivé odborné společnosti se svými předsedkyněmi a výbor České asociace zdravotních laborantů s prezidentkou ČAZL Mgr. J. Vaculovou, Ph.D.

 

Tisková zpráva dne 16. 5. 2018:

Ministr zdravotnictví ČR Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch navštívil dne 16. 5. 2018 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Zástupci NCO NZO informovali pana ministra o strategických cílech a činnosti organizace, o realizaci projektů hrazených z ESF a SR ČR zaměřených na specializační vzdělávání pro nelékařské zdravotnické pracovníky a také o projektu na podporu zavádění paliativní a hospicové péče formou vzdělávání multidisciplinárních týmů. Byla diskutována aktuální témata například aprobační zkoušky nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří získali způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v některém mimo členském státě EU a chtějí zdravotnické povolání vykonávat na území ČR a další důležitá témata jako modernizace a technické zhodnocení budov NCO NZO. Po prohlídce Centra se ministr zdravotnictví setkal a diskutoval s účastníky specializačního vzdělávání. Bylo nám ctí se s panem ministrem Vojtěchem setkat. Děkujeme

Ministr zdravotnictví ČR Ministr zdravotnictví ČR Ministr zdravotnictví ČR

Historie

 
Více informací >>>

Představujeme Vám

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně

Komplex budov, v nichž se nachází Centrum, pracoviště jeho jednotlivých úseků a odborů, moderně vybavené učebny, přednáškový sál, hotelová a stravovací část, je obklopen půvabnou zahradou, která láká, zejména v jarním a letním období, k procházce i posezení účastníky vzdělávacích akcí i další návštěvníky.
Výhodná dostupnost Centra je dána přímým spojením linkou č. 1 od hlavního vlakového nádraží přímo z centra Brna. Opodál se nalézán i centrální příjezd dálkových autobusů ke Grandhotelu. „Jednička" Vás zaveze přímo na zastávku Výstaviště, odkud Vás již navede naše informační tabule. Další možnosti přímé dopravy se nabízí z Mendlova náměstí nebo z Masarykovy čtvrti.

V roce 1960 bylo založeno Středisko pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, volajících po systematickém a celoživotním vzdělávání, jako měli např. již lékaři od roku 1953. V lednu 1961 byla slavnostně zahájena jeho činnost. V roce 1968 se přestěhoval tehdy již Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků do nově postavené budovy na Vinařské ulici.
Postupným rozšiřováním odborností a specializací v nelékařských profesích se vzdělávací institut mění. Rozšiřuje se jeho působnost a ze strany MZ ČR jako zřizovatele jsou na něho delegovány stále důležitější a odpovědnější úkoly a kompetence.

Další ze specifických činností Centra, a to nemalá část, spočívá v zabezpečení vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, což je mimo jiné např. příprava vzdělávacích programů, koordinace a kontrola specializačního vzdělávání, a nedílnou součástí nadále zůstává vlastní realizace a zabezpečení vzdělávacích akcí různých forem a typů. Sem patří také pořádání konferencí, workshopů a seminářů, dnes již často ve spolupráci se zahraničními partnery.

 

Historie CENTRA

 
Více informací >>>

Stručná historie a vývoj Centra v datech:

„K zajištění soustavné péče o plynulé zvyšování odborné úrovně SZP
se zřizuje s účinností od 1. července 1960 Středisko pro další vzdělávání
středních zdravotnických pracovníků (dále jen středisko) v Brně".

viz „Statut střediska pro další vzdělávání SZP", dokument z archivu ošetřovatelství
NCO NZO v Brně In: Věstník MZ, roč. 8, 1960, částka 14-15, s. 149-150.

Již v padesátých letech minulého století se začínaly ozývat hlasy požadující kontinuální vzdělávání a zvyšování úrovně vzdělávání všeobecných sester. Kvalifikační vzdělávání středně zdravotnických pracovníků bylo soustředěno na úroveň středních škol a neexistovala žádná návaznost dalšího vzdělávání. V té době bylo založeno pouze na individuálním přístupu k dalšímu studiu, omezenému mnohdy jen na čtení odborných článků ve Zdravotnických novinách či Zdravotnické pracovnici a na konferencích. Tato situace si vyžádala vznik instituce nabízející adekvátní možnosti všeobecným sestrám kontinuálně rozvíjet jejich vědomosti a dovednosti v souladu s rychlým rozvojem nejen oboru ošetřovatelství, ale i oborů lékařských.

1.1.1960 byla zahájena činnost Střediska pro další vzdělávání Středních zdravotnických pracovníků, Na tehdejší střední zdravotnické škole, na ulici Merhautově v Brně. Zde byly ustaveny 3 komise z nichž se později stávají katedry. Byly to: Komise pro zdravotní sestry se subkomisí pro dietní sestry Komise pro dětské sestry a porodní asistentky Komise pro technické obory

V červenci 1962 je v Praze založeno detašované pracoviště tzv. Metodicko-pedagogický kabinet

V roce 1963 na základě nového statutu vznikají 4 katedry

 1. pro zdravotní sestry, dietní sestry a rehabilitační pracovníky
 2. katedra pro dětské a ženské sestry
 3. katedra pro technické obory (sanitáře, zdravotní laboranty, lékárenské laboranty a oční optiky)
 4. katedra společenských věd

V tomto roce je také položen základ první spolupráce s terénem vydáním Pokynů pro zřizování odborných základen a používání dalších pracovišť ke skupinovému i individuálnímu výcviku posluchačů

1.1.1967 – vznikají katedry dětských sester, ženských sester, zdravotních laborantů a zubních laborantů, ústav má rovněž dva pomocné kabinety, a to péče o nemocné a detašovaný metodicko-pedagogický v Praze

1968 – v září se stěhuje Ústav pro další vzdělávání do nové budovy dostavěného internátu na Vinařskou ulici, slavnostní otevření se koná 4. 10. 1968, vzniká útvar organizátorek a celkový počet kateder je 14 a dva kabinety (katedry sester: zdravotních, dětských, ženských, dietních, dále rehab. pracovníků, asistentů hyg.služby, zdravotních laborantů, rentgen. laborantů, zubních labor., lekárenský labor., očních optiků, řízení ekonomiky zdravotnictví,, společenských věd, psychologie a pedagogiky

1978 – byl na základě závazného opatření MZ schválen organizační řád ústavu

1986 – ústav přejmenován na Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických

14. 12. 1991 - je vydána zřizovací listina Institutu pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků, jehož náplní je i vzdělávání jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví, následné vzdělávání vysokoškolských zdravotnických pracovníků včetně lékařů

2003 – vznik Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně

 

Architektura CENTRA

 
Více informací >>>

Půjdete-li kolem Výstaviště ulicí Hlinky směrem k Pisárkám, nemůžete minout úzkou, jakoby ukrytou uličku Vinařskou. Na jejím konci, zabořena do pisárecké stráně stojí budova orientovaná napříč svahu. Je situovaná tak, aby byla pohledově patrná jak z nejbližšího okolí, tak i z řady dálkových pohledů, například od Výstaviště, Myslivny či Špilberku. Dnešní podobu Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů znají všichni zdravotničtí pracovníci, kteří se jezdí do Brna vzdělávat. Nejen pro ně, ale i široké veřejnosti pojďme přiblížit, jak to všechno začalo i jako připomínku toho, že několikrát přejmenovaná instituce oslaví příští rok vyznané jubileum svoji existence, a to 50 let

Poslání Ústavu pro vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, který byl založen již v roce 1960 na Merhautově ulici, tehdy se jmenoval Středisko, si vyžádalo urychlené řešení nejpalčivějšího problému té doby. Tím byl nedostatek ubytovacích prostor pro pracovníky ve zdravotnictví účastnící se dalšího vzdělávání, které pro ně zajišťovali odborní pracovníci ústavu.

Vlastní projekt budovy „internátu" zpracovali ing. Arch. Vladimír Selzer a Miloš Holeček z brněnské pobočky Studijního, typizačního a vývojového ústavu pro výstavbu zdravotnických zařízení v Praze. Již tenkrát byl projekt zaměřen tak, aby vnitřní uspořádání budovy odpovídalo potřebám, k nimž bude sloužit (penzion, hotel). Volbě staveniště předcházela podrobná územní studie zástavby jižního svahu Jiráskovy čtvrti a vše bylo podrobně konzultováno s Útvarem hlavního architekta města Brna.

Proč je budova orientována napříč svahem? Vysvětluje to urbanistické řešení celého svahu, zastavěného celou řadou vilek a rodinných domků, které by stavba jakékoliv velké budovy narušila. Měla-li budova splnit účel, mít co největší možný počet pokojů, musela být jejich orientace ve směru východ – západ, tedy napříč vrstevnicím. Úvodní studie sice uvažovala o dvoupodlažním administrativně výukovém traktu, v jehož středu by se nacházela hala s plochou vyloženou před líc zdiva. Napříč tomuto traktu měl pak být postaven čtyřpodlažní ubytovací trakt. Tehdy však hlavní investor, ministerstvo zdravotnictví, rozhodl o realizaci jen ubytovacího traktu s halou a stravovacím traktem. Až někdy v budoucnu a podle finančních možností, uvažoval o postavení zbývající části administrativního traktu.

Každé podlaží počítalo s 29 pokoji s jedním či dvěma lůžky (cekem 250 lůžek v budově). Dva pokoje tvořili společnou buňku s předsíní a lodžií. V předsíních byly dvě skříně, dvě umyvadla a sprchový kout. Pokoje byly vybaveny lůžky, skříňkami na knihy a lůžkoviny, psacím stolkem a židlí.
Kromě pokojů byly každém patře ještě dvě studovny, kuchyňka, místnost na praní prádla a společná hala. Ve třetím nadzemním podlaží byla navíc ošetřovna a dva pokoje se čtyřmi lůžky, sloužící jako izolace.Volný čas mohli všichni trávit na střeše, kde kromě strojovny výtahu bylo sociální zařízení se sprchami, WC a sklad lehátek pro ty, kdo se budou chtít na střeše opalovat.

Další komfortní věcí, byla stavba bazénu o rozměrech 12x6 metrů. Ten bylo možné bez dalších úprav okamžitě používat. Ze vzpomínek pamětníků je patrno, že se mnohdy relaxačního plavání účastnili s frekventanty společně i pedagogové. Nádherný výhled na celý areál Výstaviště byl projektován z haly, která byla rovněž společenským centrem celého komplexu.

Celý ubytovací trakt, dlouhý téměř 90 metrů, a jehož náročnou statiku řešil ing. Vladimír Holič, je vynášen nad svažitý terén systémem otevřeného skeletu. Jeho přední část je nesena dvěma mohutnými podporami, které nesou železobetonový rošt, na němž celá budova spočívá. Šest metrů dlouhá konzola, tvořící čelo budovy je tím, co stavbu opticky vylehčuje a vtiskla ji výrazný architektonický prvek.

Tak jako projekt stavby, tak odpovědně byl zaměřen projekt ing. Oty Eislera na okolní zeleň. Budiž dnes ke cti stavebníkům, že zachovali všechny vzrostlé stromy (byť to ztěžovalo někdy práci). Stejně tak byly esteticky využity i některé z vytěžených kamenů, které sloužily k různým skalkovým úpravám.

Závěrem je nutné připomenout jméno stavbyvedoucího pana Maxe Matzkeho, který při stavbě využil a uplatnil své zkušenosti ze stavby hotelu Continental a jméno pana mistra Jana Otavy, který zde zúročil zkušenosti ze stavby brněnského hotelu International.

Atmosféru a význam poslání vzdělávací instituce, dnes Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů velmi dobře podtrhuje svým jedinečným a opravdu jediným externě vystaveným exponátem akademický sochař Z. Macháček. Jeho srdce a tepny, či chcete-li cévy byly poprvé instalovány v roce 1968. V loňském roce, z úcty k tradicím zajistilo opravu, nepříznivými vlivy rozbolavěného srdce.

Přijaté dary

 
Více informací >>>

Rok 2021

finanční podpora nadace VIA ve výši 2 120 000 Kč
finanční podpora nadace VIA ve výši 240 000 Kč


Rok 2020

finanční podpora portálu Dekubity.eu ve výši 20 000 Kč
finanční podpora portálu Dekubity.eu ve výši 10 000 Kč


Rok 2018

finanční podpora vzdělávacího programu Titan ve výši 90 000 Kč

 

Rok 2017

finanční podpora vzdělávacího programu Titan ve výši 90 000 Kč

 

Rok 2016

finanční podpora vzdělávacího programu Titan ve výši 70 000 Kč

 

Rok 2015

finanční podpora vzdělávacího programu Titan ve výši 80 000 Kč

 

Rok 2014

finanční podpora vzdělávacího programu Titan ve výši 80 000 Kč

 

Rok 2013

finanční podpora vzdělávacího programu Titan ve výši 80 000 Kč

 

Rok 2012

finanční podpora vzdělávacího programu Titan ve výši 80 000 Kč
Updated: 30.07.2021 15:45