register

Úsek pedagogický

PhDr. Jana Nekudová
náměstek pro úsek pedagogický

nekudova@nconzo.cz
543 559 562


Helena Juráková
sekretariát

jurakova.helena@nconzo.cz
543 559 503

 

Významně se podílí na plnění hlavního poslání Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, dle zřizovací listiny.

Prostřednictvím odborných kateder, subkateder a odboru zajišťuje různé formy celoživotního vzdělávání všech zdravotnických pracovníků a dále také kvalifikační kurzy.

Pracovníci pedagogického úseku se podílejí na koncepční, analytické, metodické, posuzovací a další činnosti, spojené s pregraduálním a celoživotním vzděláváním všech osob, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Součástí tohoto úseku je také odbor organizace a podpory vzdělávání, který zajišťuje správu, organizaci a dokumentaci vzdělávacích programů a vzdělávacích akcí Centra.

ODBORNÉ KATEDRY:

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence:

 
Více informací >>>

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence realizuje všechny formy celoživotního vzdělávání sester v příslušných oborech, přitom zejména:

 • realizuje specializační vzdělávání v oborech:

checkOšetřovatelská péče v pediatrii

checkOšetřovatelská péče v interních oborech

checkOšetřovatelská péče v chirurgických oborech

checkOšetřovatelská péče v psychiatrii

checkKomunitní ošetřovatelská péče

 • pořádá konference a kurzy pro nelékařské zdravotnické pracovníky
 • uskutečňuje certifikované kurzy

Kontakt:

checkMgr. Miluše Vacušková, telefon 543 559 522

checkMgr. Erika Minářová, telefon 543 559 528

 

SUBKATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ:

 

Subkatedra výživy:

 
Více informací >>>

Subkatedra výživy realizuje celoživotního vzdělávání nutričních terapeutů. Zároveň realizuje v rámci celoživotního vzdělávání kurzy pro lékaře např. Nutriční postupy v intenzivní péči kriticky nemocných, akreditované u ČLK.

Realizuje certifikované kurzy:

checkKomunitní nutriční péče a poradenství u seniorů
checkMetody stanovování individuálních nutričních potřeb u pacientů v těžkém stavu
checkNutriční péče a poradenství u pacientů s onkologickým onemocněním

Specializační vzdělávání v oborech:

checkVýživa dospělých

Tematické kurzy, odborné semináře a konference zaměřené na aktuální problematiku výživy Odborná stáž pro lékaře

Kontakty na jednotlivé pracovníky subkatedry:

checkDana Dřínovská
checkLucie Šebelová, telefon 543 559 583

Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče:

 
Více informací >>>

Katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče realizuje specializační vzdělávání v oborech:

checkIntenzivní péče,
checkIntenzivní péče v porodní asistenci,
checkIntenzivní péče v pediatrii,
checkUrgentní medicína,
checkPerioperační péče,
checkPerioperační péče v gynekologii a porodnictví.

Provádí poradenskou činnost a metodické vedení v oblasti specializačního vzdělávání. Vypracovává vzdělávací standardy a další pedagogické dokumenty s celorepublikovou platností.

Katedra dále pořádá:.

 • certifikované kurzy
 • kvalifikační kurzy

Tématické kurzy se zaměřením na problematiku, která zahrnuje oblast mutidisciplinárních jednotek intenzivní péče včetně přednemocniční neodkladné péče a oblast operačních sálů a centrální sterilizace.

Novinky v oboru jsou určeny pro všechna nelékařská zdravotnická povolání. Pro laickou veřejnost zajišťuje školení v oblasti poskytování první pomoci.

Kontakty na jednotlivé pracovníky katedry:

checkPhDr. Jana Nekudová, telefon 543 559 562
checkMgr.Jaroslava Fendrychová,Ph.D., telefon 543 559 520
checkMgr. Renata Sasová, telefon 543 559 362
checkMgr. Jitka Petrů, telefon 543 559 363
checkMgr. Radka Kachlíková, telefon 543 559 561
checkIng. et Bc. Jaroslava Jedličková, MBA, telefon 543 559 514

Katedra managementu a krizové připravenosti:

 
Více informací >>>

POSLÁNÍ KATEDRY

checkusnadnit zdravotnickým pracovníkům poznání a realizaci moderního managementu v praxi
checkpřipravovat a realizovat všechny typy vzdělávacích akcí pro stávající manažery nelékařských zdravotnických profesí i pro pracovníky připravující se na výkon manažerské funkce
checkpřipravovat a realizovat všechny typy vzdělávacích akcí pro pracovníky personálních útvarů ve zdravotnictví
checkposkytovat poradenskou a konzultační službu v oblasti systémů managementu a řízení kvality zdravotní péče
checkpřipravovat a realizovat celoživotní vzdělávání v oblasti profesních kompetencí v pomáhajících profesí

NAŠE VIZE

Být v oblasti managementu expertním místem a vyhledávaným partnerem pro zdravotnická a sociální zařízení v ČR.

REALIZACE CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Pro nelékařské zdravotnické pracovníky realizujeme:

checkSpecializační vzdělávání
checkCertifikované kurzy
checkAkreditované kvalifikační kurzy
checkTematické kurzy
checkKonference

Pro pracovníky personálních útvarů realizujeme:

checkTematické kurzy

Kontakt:

checkMgr. Marie Malinková, telefon 543 559 510

Katedra podpory zdraví, diagnostiky a laboratorních technologií:

 
Více informací >>>

zajišťuje

checkspecializační vzdělávání absolventů středních, vyšších škol a absolventů bakalářských studií v příslušných oborech
checkškolicí akce kontinuálního vzdělávání ve vybraných klinických oborech - histologie, cytodiagnostika, sexuologie a asistované reprodukce, klinické genetice, v oborech mikrobiologie, alergologie a klinické imunologie, klinické hematologii a transfuzní službě, v ochraně veřejného zdraví, v oblasti zubních laboratoří
checkkonference, kurzy, semináře viz tematický plán jednotlivých subkateder

Kontakt:

checkJitka Loosová, telefon 543 559 535

 
 
 

SUBKATEDRY PODPORY ZDRAVÍ, DIAGNOSTIKY, A LABORANTNÍCH TECHNOLOGIÍ:

 

Subkatedra ochrany veřejného zdraví:

 
Více informací >>>

Zajišťuje obory specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v ochraně a podpoře veřejného zdraví dle zákona č.96/2004 Sb.:

checkAsistent ochrany a podpory veřejného zdraví (§13)
checkOdborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví (§28)
checkZdravotní laborant (§9)
checkOdborný pracovník v laboratorních metodách (§26)

Specializační obory:

checkVyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví - zdravotní laborant
checkOchrana veřejného zdraví - odborný pracovník v lab.metodách
checkHygiena a epidemiologie - asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
checkHygiena a epidemiologie - odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Pro zdravotnická povolání:

 • asistent ochrany a podpory veřejného zdraví
 • odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví
 • zdravotní laborant
 • odborný pracovník v laboratorních metodách

Kontakty na jednotlivé pracovníky subkatedry:

checkRNDr. Jitka Chmelíková, telefon 543 559 530

checkMgr. Naďa Honková, telefon 543 559 532

 

Subkatedra klinických laboratoří:

 
Více informací >>>

Zajišťuje následující obory specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání zdravotní laborant dle § 9 zákona č.96/2004 Sb.

Specializační obory

 • zdravotní laborant - klinická biochemie
 • histologie
 • cytodiagnostika
 • klinická hematologie a transfuzní služba
 • klinická genetika
 • alergologie a klinická imunologie
 • mikrobiologie

Kontakty na jednotlivé pracovníky subkatedry:

Jitka Loosová, telefon 543 559 535 - histologie

Bc. Irena Trnavská, telefon 543 559 535 - klinická hematologie a TS

Mgr. Milada Dvořáčková, Ph.D., telefon 543 559 535 - mikrobiologie

Bc. Iva Tramplerová, telefon 543 559 526

Mgr. Lucie Juránková, MBA., telefon 543 559 526 - klinická biochemie

Bc. Renata Spěšná, telefon 543 559 535 - klinická genetika

Marie Otrubová, telefon 543 559 535 - alergologie a klinická imunologie

 

Subkatedra zubních laboratoří:

 
Více informací >>>

Specializační obory:

checkfixní náhrady a snímatelné náhrady

Kontakty na jednotlivé pracovníky subkatedry:

checkMgr. Šárka Kalužová, telefon 543 559 370

Katedra vzdělávání lékařů a jiných zdravotnických pracovníků:

 
Více informací >>>

byla vytvořena ke dni 1. 1. 2004.

Kontakt:

check Jitka Loosová - vedoucí katedry, telefon 543 559 535
check Jarmila Šindelková, telefon 543 559 534

 
 
 

SUBKATEDRY VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A DALŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ:

 

Subkatedra farmacie:

 
Více informací >>>

Specializační vzdělávání v oborech:

checkSpecifické lékárenské činnosti – farmaceutický asistent
checkZdravotnické prostředky – farmaceutický asistent
checkPříprava radiofarmak – farmaceutický asistent

Kontakty na jednotlivé pracovníky subkatedry:

checkPharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., telefon 543 559 156

 

Subkatedra fyzioterapie a ergoterapie:

 
Více informací >>>

realizuje školicí akce pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty a lékaře.

checkDle věstníku č. 2/2011 připravuje vzdělávací programy pro specializační vzdělávání fyzioterapeutů
checkDle věstníku č. 8/2011 připravuje vzdělávací programy pro specializační vzdělávání ergoterapeutů
checkCertifikované kurzy
checkOdborné semináře a konference
checkOdborné semináře a konference
checkIndividuální odborné stáže
checkProvádí poradenskou činnost a metodické vedení v oblasti specializačního vzdělávání
checkVypracovává vzdělávací standardy a další pedagogické dokumenty s celorepublikovou platností

Kontakty na jednotlivé pracovníky subkatedry:

checkMgr. Margita Kučerová, telefon 543 559 538

 

Subkatedra vzdělávání lékařů:

 
Více informací >>>

se ve své činnosti zabývá celoživotním vzděláváním zdravotnických pracovníků (převážně lékařů).

Realizuje kurzy v léčbě lymfedému, elektrodiagnostice, EEG a akupunktuře, ve spolupráci s klinickými pracovišti zajišťuje realizaci odborných stáží dle aktuální poptávky. Akce jsou garantovány ČLK.

Kontakty na jednotlivé pracovníky subkatedry:

checkJarmila Šindelková, telefon 543 559 534

 

Subkatedra optometrie a ortoptiky:

 
Více informací >>>

Na základě poptávky zajišťuje školící akce kontinuálního vzdělávání pro optometristy a oční optiky.

Kontakty na jednotlivé pracovníky subkatedry:

checkJarmila šindelková, telefon 543 559 534

 

Subkatedra psychologie:

 
Více informací >>>

Posláním je poskytovat a zprostředkovávat poznatky i praktické dovednosti z psychologie, psychoterapie, duševní hygieny, sociologie a jiných věd o člověku.

Specializujeme se především na:

checksebezkušenostní výcvik v psychoterapii: nabízíme certifikovaný kurz psychoterapeutický výcvik pro sestry z psychiatrických pracovišť a certifikovaný kurz psychoterapeutické přístupy
checkodborné semináře a krátkodobé tematické kurzy dle aktuálních požadavků a potřeb odborné veřejnosti, zejména zdravotnické praxe
checktematické kurzy pro management

Programy SSV nabízejí:

checkRozvoj profesních a komunikačních dovedností (např. zlepšení komunikace s pacienty, s rodinnými příslušníky, s nadřízenými i podřízenými, týmová spolupráce)
checkZdokonalení manažerských dovedností, včetně sebepoznávacích metod
checkSebezkušenostní výcviky
checkRozvoj dovedností ke zvládání pracovních zátěží – jako prevence syndromu vyhoření
checkSemináře k metodologii výzkumu v ošetřovatelství
checkMožnost realizace tematického semináře na vašem pracovišti dle vašich objednávek

Vzdělávání je určeno především pracovníkům ve zdravotnictví, vybrané tematické kurzy i ostatním odborníkům v pomáhajících profesí. Absolventi programů získají osvědčení s uvedeným počtem výukových i výcvikových hodin.

Výuku zabezpečují pracovníci subkatedry a externí odborníci z praxe. Jsme tým zkušených lektorů – psychologů a sociologů s dlouholetou praxí v různých oborech a garantujeme vysokou odbornou úroveň programů i jejich užitečnost v praxi.

Kontakty na jednotlivé pracovníky subkatedry:

checkMgr. Lenka Minibergerová, telefon 543 559 550
checkJarmila šindelková, telefon 543 559 534

 

Subkatedra radiologie:

 
Více informací >>>

Zajištuje specializační vzdělávání radiologických asistentů v oborech.

checkZobrazovací technologie v radiodiagnostice
checkZobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

Kontakty na jednotlivé pracovníky subkatedry:

checkKvěta Oplatková, telefon 543 559 357
checkJarmila Šindelková, telefon 543 559 534

ODBOR ORGANIZACE A PODPORY VZDĚLÁVÁNÍ:

Oddělení organizační:

 
Více informací >>>

check Pavla Křivá, telefon 543 559 584

 • katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče - perioperační péče

check Petra Drápalová, telefon 543 559 585

 • katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče - intenzivní péče v pediatrii
 • subkatedra ochrany veřejného zdraví
 • subkatedra klinických laboratoří
 • subkatedra zubních laboratoří
 • subkatedra fyzioterapie a ergoterapie

check Mgr. Veronika Gach, telefon 543 559 587

 • katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče

check Ing. Alena Obstová, telefon 543 559 517

 • katedra managementu a krizové připravenosti

check Lucie Šebelová, telefon 543 559 583

 • katedra ošetřovatelství a porodní asistence
 • subkatedra výživy

check Jarmila Šindelková, telefon 543 559 534

 • subkatedra fyzioterapie a ergoterapie
 • subkatedra psychologie
 • subkatedra farmacie
 • subkatedra radiologie
 • subkatedra vzdělávání lékařů
 • subkatedra optometrie a ortoptiky
 • katedra anesteziologie, resuscitace, intenzivní a perioperační péče – akreditované kvalifikační kurzy pro řidiče

check Tereza Šoupalová, telefon 543 559 534

 • katedra managementu a krizové připravenosti

Oddělení akreditace a koordinace projektů:

 
Více informací >>>

check Mgr. Šárka Kalužová, telefon 543 559 370

 • Příprava vzdělávacích programů k akreditaci, koordinace projektů

check Pavla Křivá, telefon 543 559 584

 • Příprava vzdělávacích programů k akreditaci. Vydávání dokladů o získané odborné a zvláštní odborné způsobilosti získané v Centru a vydávání jejich duplikátů.
Updated: 02.09.2021 14:19