register

Autorizace

Informace pro žadatele o udělení autorizace

 
Více informací >>>

Od 1. 8. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb."). Tato právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Tato možnost do této doby podle dosavadních právních předpisů neexistovala, přesto že se jedná o klíčový prvek dalšího vzdělávání.

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob. Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

Splnění podmínek prokazuje žadatel autorizujícímu orgánu, což je příslušné ministerstvo, které má ve své gesci dané povolání.

NCO NZO pro autorizující orgán – Ministerstvo zdravotnictví vykonává agendu v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání pro následující obory:

 • manikérka a nehtová designérka,
 • pedikérka a nehtová designérka,
 • kosmetička,
 • odborník na permanentní make-up,
 • obsluha solária,
 • piercér,
 • tatér,
 • vizážistka,
 • výživový poradce.

Autorizované osoby hrají v celém systému uznávání výsledků předchozího učení svou nezastupitelnou úlohu. Základním principem tohoto systému je možnost nechat si ověřit a uznat na základě standardizované zkoušky své znalosti a dovednosti a získat osvědčení o získání profesní kvalifikace, které dokazuje, že jeho držitel disponuje kompetencemi aktuálně požadovanými na pracovním trhu. Přístup k vykonávání činnosti autorizovaných osob je velmi důležitý pro správné fungování celého systému uznávání výsledků předchozího učení. Od kvality autorizovaných osob a autorizovaných zástupců a kvality realizace zkoušek profesních kvalifikací se odvíjí kvalita celého systému uznávání.

Se samotným udělením autorizace jsou pak autorizovaným osobám, přiznána práva zkoušet uchazeče a vydávat osvědčení o získání profesní kvalifikace, ale také povinnosti, které se týkají jak fungování autorizované osoby, tak zkušebního procesu a vydávání osvědčení. Proto před podáním žádosti o udělení autorizace velmi doporučujeme absolvovat online kurz pro autorizované osoby, který je k dispozici na webové stránce:

http://www.podpora.narodnikvalifikace.cz/autorizovaneosoby.html

Pro přípravu na činnosti autorizovaných osob je také možné absolvovat kurz zaměřený zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb. a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
Pro zájemce o kurz Příprava činnosti autorizované osoby: http://www.nuv.cz/autorizace-kurz

Informační systém pro kvalifikace a autorizace (ISKA) zajišťuje informatickou podporu pro aplikaci zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Podrobnosti jsou k dispozici na webové stránce: https://iskaweb.msmt.cz/

Zkouška z profesní kvalifikace

 • vždy probíhá v českém jazyce
 • je realizována ve schválené provozovně, která se nachází na území České republiky
 • probíhá podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace, který stanovuje:
     - formu zkoušky (písemná, ústní, praktická nebo kombinovaná);
     - zda má být zkouška realizována před jednou autorizovanou osobou / autorizovaným zástupcem či před zkušební komisí;
     - dobu přípravy a realizace zkoušky;
 • výše úhrady za zkoušku se odvíjí od § 6 vyhlášky č. 208/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, není součástí hodnoticího standardu (na výši úhrady za zkoušku se dohodne autorizovaná osoba s uchazečem).

Formuláře

 
Více informací >>>
 
library_booksŽádosti - autorizace

Právní předpisy

 
Více informací >>>

V roce 2006 byl schválen zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“), jenž nabyl v plném rozsahu účinnosti v srpnu 2007. Ve stejném roce nabyla účinnosti také vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 208/2007 Sb.“), která dále upravuje některé oblasti týkající se uznávání výsledků dalšího vzdělávání, jež nejsou blíže ošetřeny přímo v zákoně č. 179/2006 Sb. (upravuje např. podrobnosti obsahu a struktury Národní soustavy kvalifikací, autorizace, výši úhrady na zkoušku, náležitosti pozvánky, archivaci osvědčení, formu zkoušky či náležitosti osvědčení).

Národní soustava kvalifikací

 
Více informací >>>

Národní soustavou kvalifikací (NSK) rozumíme veřejně přístupný registr všech úplných profesních a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti.

NSK tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

NSK vzniká v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Cílem NSK je vytvoření systémového prostředí, které bude podporovat:

 • srovnatelnost výsledků učení dosažených různými cestami, umožňující uznávání skutečných znalostí a dovedností nezávisle na způsobu jejich získání;
 • srovnatelnost kvalifikačních úrovní v ČR a v rámci EU,
 • přenos požadavků trhu práce do vzdělávání,
 • veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných kvalifikacích.

 

NSK v souladu se zákonnou úpravou rozlišuje:

 • úplnou profesní kvalifikaci (způsobilost vykonávat určité povolání – např. pekař; cukrář; řezník – uzenář; zedník),
 • profesní kvalifikaci (způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo ucelený soubor pracovních činností uplatnitelných na pracovním trhu, např. výroba jemného pečiva; zpracování drůbeže; omítkář). Některé profesní kvalifikace mohou být nutnou součástí úplné profesní kvalifikace.

Úplnou profesní kvalifikaci je možné získat, kromě již existujících způsobů, prostřednictvím NSK, tj. získáním profesních kvalifikací, které mohou skládat příslušnou úplnou profesní kvalifikaci. V případě, že existuje obor vzdělání (v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání) je možné si v souladu se školským zákonem složit závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku a získat tak výuční list, příp. maturitu a tím i odpovídající stupeň vzdělání. To je možné pouze za předpokladu, že zájemce/uchazeč předloží osvědčení o získaných příslušných profesních kvalifikacích (předepisuje kvalifikační standard profesní kvalifikace) a bude mu umožněno vykonat předepsanou zkoušku, aniž by musel absolvovat školní vzdělávání.

Profesní kvalifikaci lze získat vykonáním zkoušky před autorizovanou osobou, při které zájemce prokáže, že si osvojil všechny požadované kompetence.

 

Jednotlivé kvalifikace jsou v NSK popsány prostřednictvím tzv. standardů, na jejichž vytváření se podílí zaměstnavatelé, zejm. prostřednictvím sektorových rad:

 • kvalifikační standard (strukturovaný popis požadavků na příslušnou profesní kvalifikaci),
 • hodnoticí standard (soubor kritérií a postupů pro ověřování požadavků na profesní kvalifikaci).

 

Profesní kvalifikaci získá každý, kdo úspěšně složí zkoušku podle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace.

Informace o národním projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací, financovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a související přípravě Národní soustavy kvalifikací naleznete na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání na adrese http://www.nuv.cz/nsk2.

Kompletní průvodce a zdroj pro vyhledávání příležitostí na trhu práce a vzdělávání je k dispozici na adrese http://vzdelavaniaprace.cz/.

Vlastní databázi Národní soustavy kvalifikací (s aktuálním přehledem v ČR uznávaných kvalifikací) naleznete na internetových stránkách http://www.narodnikvalifikace.cz/ Na této adrese najdete pro každou profesní kvalifikaci její kvalifikační i hodnotící standard a také seznam všech tzv. autorizovaných osob, u nichž je možné zkoušku z příslušné profesní kvalifikace složit.

Své dotazy týkající se NSK můžete zasílat na adresu: nsk_info@nuv.cz

Vše podstatné o fungování autorizovaných osob: zde

Kontakty

 
Více informací >>>

Adresa pro zasílání žádostí, dokumentů o zkouškách apod.:

NCO NZO
AUTORIZACE

Vinařská 6
603 00 Brno

Bližší informace k autorizacím pro profesní kvalifikace spadající do gesce Ministerstva zdravotnictví:

Pracoviště Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů:

Hana Šádková
tel.: +420 543 559 560

Eva Struhařová
tel.: +420 543 559 559

e-mail: autorizace@nconzo.cz

Detašované pracoviště Ministerstva zdravotnictví:

Ing. Miroslava Mudrlová
e-mail: miroslava.mudrlova@mzcr.cz
tel.: +420 543 559 557

V případě technických problémů se systémem ISKA kontaktujte podporu:
iska_podpora@solitea.cz

Na těchto kontaktech nejsou podávány informace týkající se registrací.

Updated: 04.06.2019 09:03