zaregistrovat se

Pracovní a pobytové vízum za účelem zaměstnání

Pracovní migraci v České republice upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o vstupu a pobytu cizinců na území ČR, který stanovuje podmínky a postup vydávání pobytového oprávnění.

Občané ze zemí, které mají vízovou povinnost, musí mít při pobytu kratším než 90 dnů krátkodobé vízum. Občané ze zemí, které vízovou povinnost nemají, mohou bez víza pobývat na území České republiky po dobu nepřesahující 90 dnů. Nesmějí však během pobytu vykonávat výdělečnou činnost (pracovat nebo podnikat).

Cizinci, kteří chtějí v České republice pracovat déle, než tři měsíce musí získat dlouhodobá pobytová oprávnění za účelem zaměstnání:

 • Zaměstnanecká karta
 • Modrá karta

Zaměstnanecká a modrá karta je určena pro cizince, kteří nejsou občany Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska a cizince ze zemí, které nejsou členy Evropské Unie a cizince, kteří nejsou rodinnými příslušníky občanů z těchto států.

Žádosti o vydání zaměstnanecké nebo modré karty lze podat:

 • na místně příslušném zastupitelském úřadu České republiky. Žádost lze podat pouze na zastupitelském úřadu ve státě, v němž má žadatel občanství, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, nebo ve státě, ve kterém má cizinec povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt.
 • na pracovišti Ministerstva vnitra České republiky, pokud již žadatel na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydaného za jiným účelem, než je zaměstnání.

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání na území ČR.

 
Více informací >>>

Je vydávána pro všechny druhy zaměstnání, ve většině případů musí jít o pracovní místo, které je zařazeno do „centrální databáze volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty“. Databáze těchto volných pracovních míst je dostupná na portále Ministerstva práce a sociálních věcí viz kapitola výše – Vyhledání volného pracovního místa v České republice.

 • Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn pobývat na území ČR a zároveň pracovat na pracovním místě, na které byla zaměstnanecká karta vydána a případně toto místo se souhlasem odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra změnit nebo pracovat na dalším místě či u dalšího zaměstnavatele.

Zaměstnanecká karta je nejčastěji vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu stanoveného pracovní smlouvou, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti.

PODROBNÉ INFORMACE O PODMÍNKÁCH VYDÁNÍ ZAMĚSTNANECKÉ KARTYpicture_as_pdf

Modrá karta

Modrá karta je dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci.

 
Více informací >>>

Modrá karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání jako tomu je i u zaměstnanecké karty.

Za vysokou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky.

Podmínkou pro vydání modré karty je pracovní smlouva, která stanovuje výši hrubé mzdy odpovídající alespoň 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR. Aktuální výše je zveřejněna na webové stránce: https://www.mpsv.cz/web/cz/sdeleni-mpsv-c.-104-2019-sb.

PODROBNÉ INFORMACE O PODMÍNKÁCH VYDÁNÍ MODRÉ KARTYpicture_as_pdf

Odpovědný úřad: Ministerstvo vnitra

https://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx

Vládní programy podporující ekonomickou migraci

Hlavním cílem vládních programů podporující ekonomickou migraci je poskytnout podporu zaměstnavatelům, kteří do České republiky potřebují přivést zahraniční pracovníky.

 
Více informací >>>

Migrační politika by měla být efektivním nástrojem pro regulaci migrace kvalifikovaných pracovníků ze třetích zemí tak, aby byl zajištěn dostatečný soulad mezi poptávkou a nabídkou na českém trhu práce. Vláda ČR tak zavedla tři různé programy pracovní migrace, prostřednictvím nichž je možné o zaměstnanecké, resp. modré karty žádat na zastupitelských úřadech (programy se netýkají žádostí podaných na území ČR). Do programu musí být nejdřív zařazen český zaměstnavatel, který má zájem o zaměstnání migrantů, pokud splní podmínky programu a zároveň má zveřejněnou volnou pozici v centrální databázi volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké nebo modré karty na úřadu práce. Pak je možné, aby se domluvil s konkrétním zaměstnancem, podepsal s ním pracovní smlouvu a zároveň požádal o zařazení do programu. Pokud je zaměstnavatel zařazen, zastupitelský úřad stanoví termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Zastupitelský úřad následně osloví přímo zájemce o zaměstnaneckou nebo modrou kartu a oznámí, kdy může přijít svou žádost podat.

Zavedeny jsou tyto programy:

1. program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec:

 • vztahuje se na všechny pozice vyžadující vyšší kvalifikace (např. všeobecné a praktické sestry);
 • možnost podání žádosti společně s rodinnými příslušníky;
 • program stanoví požadovanou kvalifikaci.

2. program kvalifikovaný zaměstnanec:

 • pracovní pozice nevyžadující vysokou kvalifikaci (např. sanitáři, ošetřovatelé, apod.);
 • rodinní příslušníci mohou podat žádost o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení až po získání zaměstnanecké karty;
 • omezeno pouze na státní příslušníky těchto států: Bělorusko, Černá Hora, Indie, Filipíny, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Ukrajina.

3. program klíčový a vědecký personál:

 • není určen pro zdravotnické profese, vztahuje se pouze na zaměstnance významných nadnárodních investorů či startup.

Přes zavedení nových programů pracovní migrace, je na zastupitelských úřadech i nadále možné podávat klasické žádosti o zaměstnaneckou nebo modrou kartu.

PODROBNÉ INFORMACE O PROGRAMECH EKONOMICKÉ MIGRACEpicture_as_pdf

Odpovědný úřad: Ministerstvo průmyslu a obchodu

https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/ekonomicka-migrace/ekonomicka-migrace-a-vladni-programy--221756/

Kvóty pro náběr žádostí o zaměstnanecké karty na vybraných zastupitelských úřadech

Pro podávání žádostí o zaměstnanecké karty jsou od 1. září 2019 na vybraných zastupitelských úřadech ČR zavedeny početní kvóty.

 
Více informací >>>

Jejich výši stanovuje nařízení vlády č. 220/2019 Sb. o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu. V rámci těchto kvót jsou stanoveny i maximální počty žádostí, které mohou podat účastníci vládních programu podporujících ekonomickou migraci.

Informace o aktuálním čerpání konkrétních kvót jsou zveřejněny přímo na internetových stránkách příslušných zastupitelských úřadů.

Odpovědný úřad: Ministerstvo zahraničních věcí

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/index.html?zn=A-C

Upraveno: 13.11.2020 11:13