zaregistrovat se

Povolení k výkonu odborné praxe, Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Každý nelékařský zdravotnický pracovník, který získal vzdělání mimo Evropskou unii a který přichází vykonávat toto povolání na území České republiky, musí mít platné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví opravňující k výkonu zdravotnického povolání a to:

1. rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou (§ 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.) nebo

2. rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (§ 85b zákona č. 96/2004 Sb.) podmíněné vykonáním aprobační zkoušky.

 
Více informací >>>

Povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou

Ministerstvo zdravotnictví může bez uznání způsobilosti k výkonu povolání na území ČR vydat rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou za účelem nabývání odborných a praktických zkušeností pro činnosti, které je možné vykonávat pod přímým vedením zdravotnického pracovníka v příslušném povolání.

Toto rozhodnutí bývá převážně využíváno pro účely zařazení do vládou schválených migračních programů (Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program kvalifikovaný zaměstnanec).

Rozhodnutí může být vydáno, pokud je žadatel pozván do České republiky k výkonu odborné praxe za účelem nabývání odborných nebo praktických zkušeností:

  • právnickou osobou vykonávající činnost školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení nebo
  • vysokou školou nebo
  • výzkumnou institucí nebo
  • akreditovaným zařízením podle § 45 zákona č. 96/2004 Sb.

Akreditovaným zařízením je poskytovatel zdravotních služeb, jiná právnická osoba nebo fyzická osoba, kterým MZČR udělilo akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu pro vzdělávání nebo kurzy. Informaci o udělené akreditaci lze získat přímo od konkrétních poskytovatelů zdravotních služeb.

Rozhodnutí k výkonu odborné praxe může být vydáno na období:

  • trvající maximálně 3 měsíce nebo
  • trvající déle než 3 měsíce, ale maximálně 1 rok.

Nejčastěji však bývá vydáno na dobu 1 roku s možností vydat rozhodnutí opakovaně avšak v celkovém součtu nejdéle na dobu 2 let.

V období platnosti povolení je vhodné absolvovat aprobační zkoušku a požádat o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky (kromě farmaceutů) ze třetích zemí. Vydání rozhodnutí je vázáno na úspěšně vykonanou aprobační zkoušku. Hlavními předpoklady pro uznání je prokázání odborných znalostí, znalosti českého jazyka, bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti.

Rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání nemá omezenou platnost.

PODROBNÉ INFORMACE O POVOLENÍ K VÝKONU ODBORNÉ PRAXEpicture_as_pdf

PODROBNÉ INFORMACE O UZNÁVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍpicture_as_pdf

Odpovědný úřad: Ministerstvo zdravotnictví

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-mimo-clenske-staty-eu_958_3.html

Aprobační zkouška

Aprobační zkouška podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 189/2009 Sb. ověřuje teoretické vědomosti, znalost systému zdravotnictví v České republice a schopnost odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytně nutném k výkonu zdravotnického povolání. Na úspěšně vykonanou aprobační zkoušku je vázáno uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.

Ministerstvo zdravotnictví pověřilo vedením agendy týkající se zajištění aprobačních zkoušek pro nelékařská zdravotnická povolání Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně.

Veškeré informace k aprobačním zkouškám společně se seznamem zkušebních otázek k ústní odborné zkoušce a přehledem doporučené literatury jsou dostupné na adrese: https://www.nconzo.cz/cs/aprobacni-zkouska.

Aprobační zkouška se člení na 3 na sebe navazující části:

1) První částí jsou dva písemné testy:

  • prvním testem se ověřují odborné znalosti;
  • druhým testem se ověřují znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice;

Oba testy je možné vykonat v českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském jazyce. Úspěšné absolvování písemných testů je předpokladem pro vykonání praktické části.

2) Druhou částí je praktická:
Praktickou část aprobační zkoušky žadatel vykoná jejím absolvováním pod přímým vedením zdravotnického pracovníka a probíhá u poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě u poskytovatele sociálních služeb.

3) Třetí částí je ústní odborná zkouška:
Ústní odbornou zkouškou se ověřují odborné znalosti, případně schopnost vyjadřovat se v českém jazyce. Ústní odborná zkouška se koná pouze v českém jazyce před zkušební komisí jmenovanou ministrem zdravotnictví.

Na základě úspěšně vykonané aprobační zkoušky vydá ministerstvo doklad o složení aprobační zkoušky. S tímto dokladem si může žadatel podat žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání dle § 85b odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

PODROBNÉ INFORMACE O APROBAČNÍ ZKOUŠCEpicture_as_pdf

Kurzy českého jazyka

Před příjezdem do České republiky je nezbytně nutné, aby měl cizinec alespoň základní znalosti českého jazyka. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů připravilo kurzy českého jazyka pro všeobecné a praktické sestry. Je určen především žadatelům o aprobační zkoušku. Kurz je rozdělen do dvou částí, první část je zaměřena na obecnou češtinu, zvláště na základní komunikaci v pracovním prostředí. Druhá část kurzu je zaměřena na odbornou češtinu a slouží k získání schopnosti porozumění a vyjadřování odborných zdravotnických termínů v českém jazyce.
Dále je možné absolvovat další různé e-learningové kurzy českého jazyka dostupné na internetu. Jeden z nich je dostupný na webové stránce: https://www.kurzycestinyprocizince.cz/cs/e-learning.html.

Přípravný kurz k aprobačním zkouškám

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů uskutečňuje pro uchazeče o aprobační zkoušku přípravné kurzy, které je možné absolvovat formou e-learningu nebo kontaktní výukou.
Kurzy jsou určeny pro cizince ze zemí mimo EU, kteří se připravují na aprobační zkoušku (písemnou a ústní ev. i praktickou). Účelem nabízených kurzů je prohloubení a doplnění znalostí k přípravě na aprobační zkoušku pro výkon povolání a úspěšný vstup do pracovního procesu.

E-learningový kurz

Kurz je určen pro žadatele o vykonání zejména písemné části aprobační zkoušky. Písemná část aprobační zkoušky je složena ze dvou testů. Z toho důvodu byly tedy připraveny tyto kurzy:

1. Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice – určen všem žadatelům bez rozdílu povolání

2. Odborná část (zahrnuje humanitní vědy, ošetřovatelství, ošetřovatelství v klinických oborech) – určen pro všeobecné a praktické sestry.

Podrobné informace na webových stránkách Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů:

https://www.nconzo.cz/cs/aprobacni-zkouska

Upraveno: 16.11.2020 09:25