zaregistrovat se

Projekty v realizaci

logo_projekt_EU.png

Vzdělávání pro praxi

 
Více informací >>>

logo_projekt_EU.png

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů realizuje v době od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2022 projekt Vzdělávání pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163. Předmětem projektu je podpora specializačního vzdělávání dle § 54 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 96/2004 Sb., (dále jen SV) pro zdravotnické pracovníky (dále jen NLZP) tj. SV je formou celoživotního vzdělávání a součástí SV jsou odborné praxe, v akreditovaných zařízeních. Za 58 měsíců bude realizováno 29 vzdělávacích programů SV, v rozsahu cca 54 běhů SV pro cca 1400 osob z CS, cca 1 200 NLZP bude připraveno k atestaci. Výstupem bude zpráva Specializační vzdělávání jako součást CŽV NLZP.

Na základě výstupů situační analýzy je do projektu zařazeno 29 již akreditovaných programů SV v oborech:

 1. Intenzivní péče
 2. Perioperační péče
 3. Intenzivní péče v pediatrii
 4. Ošetřovatelská péče v pediatrii
 5. Ošetřovatelská péče v interních oborech
 6. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 7. Ošetřovatelská péče v psychiatrii
 8. Komunitní ošetřovatelská péče
 9. Urgentní medicína
 10. Intenzivní péče v porodní asistenci
 11. Výživa dospělých
 12. Ergoterapie pro dospělé
 13. Histologie
 14. Klinická biochemie
 15. Klinická genetika
 16. Alergologie a klinická imunologie
 17. Mikrobiologie
 18. Klinická hematologie a transfuzní služba
 19. Fixní a snímatelné náhrady
 20. Ochrana a podpora veřejného zdraví
 21. Hygiena a epidemiologie (§ 28)
 22. Hygiena a epidemiologie (§ 13)
 23. Organizace a řízení ve zdravotnictví
 24. Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 25. Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii
 26. Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně
 27. Zdravotnické prostředky
 28. Specifické lékárenské činnosti
 29. Příprava radiofarmak

Účastníkům projektu bude hrazeno vzdělávání v teoretické části studia i přímá podpora formou příspěvku na úhradu praktické části vzdělávacího programu realizované v akreditovaném zařízení. Dále bude možné čerpat přímou podporu formou příspěvku na úhradu ubytování.

Projekt je zaměřen na nelékařské zdravotnické pracovníky v ČR, mimo rezidentů, kteří splňují podmínky pro zařazení do oboru SV tj. získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a podání žádosti o zařazení do SV, kterou zasílá uchazeč dle oborů pověřeným organizacím ministerstva zdravotnictví přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků.

Cílovou skupinou projektu jsou:

 • poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., zadavatelé zdravotních služeb (jejich zaměstnanci/ zaměstnankyně)
 • odborní pracovníci vykonávající činnosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví dle zákona č. 96/ 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • osoby poskytující veřejnou službu v oblasti podpory a veřejného zdraví a prevence nemocí podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování nebo zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

Zařazení zdravotnických pracovníků do specializačního vzdělávání a průběh specializačního vzdělávání se řídí zákonem č. 96/ 2004 Sb. v platném znění a Metodickým pokynem MZČR, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání.

Odkaz na webový formulář pro zadání nové podpořené osoby

ZDE          MANUÁL

Prevence II - Zmírnění negativních dopadů psychické a fyzické zátěže na nelékařské zdravotnické pracovníky prostřednictvím systémového opatření

 
Více informací >>>

logo_projekt_EU.png

Od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2023 realizuje Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů projekt Prevence II (Zmírnění negativních dopadů psychické a fyzické zátěže na nelékařské zdravotnické pracovníky prostřednictvím systémového opatření), CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0015890. Projekt je zaměřen na přípravu a testování nových systémových řešení v oblasti nadlimitní, dlouhodobé psychické a fyzické zátěže nelékařů a byl připraven ve spolupráci se zástupci Systému psychosociální intervenční služby (dále SPIS). Systémová opatření, která budeme testovat, souvisí s akutním i chronickým stresem a fyzickým vyčerpáním v souvislosti s výkonem povolání v rezortu zdravotnictví.

Hlavními pilíři projektu jsou aktivity spojené se zaváděním SPIS a výstupů Ergonomického optimalizačního procesu. Odborníci z těchto oblastí jsou součástí odborného realizačního týmu. Příprava a realizace jednotlivých testovaných opatření pro vybrané jednotlivé nemocnice a pracoviště budou využívat prvky Designu zaměřeného na člověka, tj. zapojené nemocnice se budou přímo podílet na úpravě opatření, a implementace bude respektovat jejich potřeby a možnosti.

Projekt má dvě roviny:

 • Do projektu vstoupí 6 nemocnic, které postupně obdrží komplexní intervenci směřující k prevenci a zmírnění psychické i fyzické zátěže zdravotnického personálu. Půjde o dlouhodobou podporu při zavádění SPIS přímo v lůžkovém zařízení, vyškolení koordinátora SPIS z řad kmenových zaměstnanců, podporu managementu, vyškolení týmu peerů a interventů pro danou nemocnici v rámci certifikovaných kurzů v NCO NZO a refresh kurzech, poskytnutí případné supervize a zajištění telefonické peer podpory, workshopy pro zaměstnance v oblasti primární prevence např. na zvládání stresu včetně nácviku copingových strategií a další podporu dle zjištěných potřeb. Dále nemocnice získá ergonomické posouzení vybraného pracoviště. Výstupem bude zpráva, která může být podkladem pro vlastní investiční záměr nemocnice a doporučení, která lze s podporou odborného týmu zapracovat např. do plánu rozvoje zaměstnanců a využít při organizaci práce. Na základě zjištěných nejvýznamnějších ergonomických stresorů budou zaměstnanci absolvovat specifické workshopy na prevenci vzniku muskuloskeletálních chorob.
 • Vznikne pracovní skupina, která bude spoluvytvářet konečnou podobu systémového opatření na základě evaluace a sdílení dobré praxe zapojených nemocnic. Členy budou zástupci MZ, poskytovatelů zdravotních služeb, odborných a profesních společností (AZZS, OSUMMK, AFN, AČMN, atd.) Další aktivity jsou zaměřeny na podporu osob z řad zdravotnických pracovníků a manažerů zapojených i nezapojených nemocnic. Budou realizovány konference a workshopy pro cca 1000 osob. Témata budou odpovídat aktuálním potřebám účastníků a zaměří se zejména na oblast primární prevence, nové formy organizace práce, komunikační dovednosti při mimořádných situacích, využívání zásad ergonomie při práci s pacientem apod.

Po celou dobu realizace projektu bude probíhat procesní a dopadová evaluace projektu. V evaluaci budeme chtít mimo jiné ověřit, zda a jak se liší dopady testovaných opatření (aktivity SPIS a Ergonomická opatření) pro jednotlivé typy pracovišť, popř. nemocnic. Při sběru dat před, v průběhu a po zavedení opatření bude potřebná spolupráce zapojených nemocnic a realizačního týmu. Výsledky evaluace umožní optimalizovat nastavení testovaných opatření a vytvořit podmínky pro systémové rozšíření k poskytovatelům zdravotních služeb v celé České republice.

 

Linka podpory pro nemocnice:
Fakultní nemocnice v Motole
Nemocnice Na Bulovce
Úrazová nemocnice v Brně
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Domažlická nemocnice
Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.

Více informací >>>

Odkaz na webový formulář pro zadání nové podpořené osoby

Upraveno: 26.01.2021 13:38