zaregistrovat se

Projekt - Informace pro účastníky SV

logo_projekt_EU.png

 

DOPORUČENÝ POSTUP PRO ÚČASTNÍKY PROJEKTU:

při kontaktování akreditovaných zařízení pro realizaci odborných praxí.

Krok 1 Účastník si vybere akreditované zařízení (dále AZ). Tabulku se seznamem AZ si vyhledá elektronicky na http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/specializacni-vzdelavani_8883_3082_3.html (viz Přílohy Seznam udělených akreditací).

Krok 2 Účastník kontaktuje školitele AZ a domluví si konkrétní termín praxe, případně vyplní žádost o vykonání praxe v AZ apod.

Krok 3 Účastník kontaktuje AZ (zpravidla studijní oddělení nebo oddělení vzdělávání), jako první informaci v komunikaci sdělí zástupci AZ, že je účastníkem projektu NCO NZO „Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví", protože až na základě této informace příslušný pracovník AZ připraví k podpisu příslušnou smlouvu Smlouva o výkonu odborné praxepicture_as_pdf mezi AZ a účastníkem, případně jeho zaměstnavatelem. Smlouva se uzavírá v souvislosti s realizací projektu ve 3 nebo 4 vyhotoveních, dle typu smlouvy (bez uvedení zaměstnavatele, s uvedením zaměstnavatele), jeden originál vždy obdrží NCO NZO. V případě, že nebude podepsána příslušná smlouva obsahující projektové náležitosti (vzor byl zaslán všem AZ ze seznamu MZ ČR), nemá účastník nárok na vyplacení přímé podpory. AZ nemá povinnost smlouvu měnit ex-post.
UPOZORNĚNÍ: pokud účastník nesdělí AZ, že je účastkem zmíněného projektu a podepíše jiný typ smlouvy, nemá následně nárok na proplacení příspěvku (přímé podpory) na praxi od NCO NZO.

Krok 4 Dále účastník postupuje dle pokynů AZ - platební a organizační podmínky. Příslušnou částku za absolvování praxe uhradí účastník (nikoliv jeho zaměstnavatel) nejdříve z vlastních zdrojů dle podmínek uzavřené smlouvy a v uvedené výši.

Informace o přímé podpoře

  • Účastníkům projektu je poskytována přímá podpora (příspěvek) na úhradu odborné praxev akreditovaném zařízení (dále jen AZ), a to v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem.
  • Vyplacení příspěvku (přímé podpory) na úhradu „praxe na AZ" ve výši schválené MPSV podléhá pravidlům pro administraci projektu v OPZ.
  • Výše příspěvku je sdělena účastníkům vždy před nástupem na praxi na AZ metodikem SV (vedoucí studia) v rámci modulu, po kterém lze na praxi na AZ nastoupit.

Detailní požadavky na účastníky jsou uvedeny v Projektovém logbooku v úvodní části. Logbook obdrží účastník zpravidla v rámci modulu, po kterém může nastoupit na praxi na AZ.

 

Krok 5 Účastník následně absolvuje praxi na AZ a zajistí si potvrzení všech relevantních dokladů, aby mu byl vyplacen příspěvek (přímá podpora v projektu).

K proplacení příspěvku si účastník zajistí:
1 x originál smlouvy pro NCO NZO
1 x daňový doklad o uhrazené platbě za praxi, na kterém musí být uveden název a číslo projektu
1 x potvrzení o uskutečnění úhrady platby za odbornou praxi, v jaké výši a ke kterému datu, které je součástí Projektového logbooku.
1 x záznam o splnění jednotlivých výkonů do Projektového logbooku (identické s logbookem).
1 x záznam o splnění odborné praxe do Projektového logbooku.
1 x záznam o omluvené absenci během odborné praxe dle platných právních předpisů, pokud k absenci došlo,
1 x čestné prohlášení účastníka projektu, vylučující dvojí financování odborné praxe v akreditovaném zařízení (v Projektovém logbooku).
1 x potvrzení prezenční listiny za každý den praxe (v Projektovém logbooku).
1 x předávací protokol o převzetí podkladů od metodika SV (vedoucí studia).

Krok 6 Účastník zkompletuje výše uvedené dokumenty a potvrzení, zkontaktuje příslušného metodika pro SV a zajistí předání. Účastník následně vyplní formulář „Žádost o vyplacení přímé podpory za absolvovanou praxi v AZ" a po kontrole úplnosti a správnosti doložených dokladů je mu příslušná částka zaslána na uvedený účet převodem. Pokud účastník požaduje proplacení hotově, je nutné o této skutečnosti informovat metodika s předstihem, dohodnout postup a termín individuálně.

Upraveno: 06.10.2020 08:20