zaregistrovat se

Přímá podpora na ubytování

logo_projekt_EU.png

Základní informace k poskytnutí přímé podpory účastníkům na ubytování v rámci projektů

 • „Vzdělávání pro praxi“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163
 • „ Podpora paliativní péče formou vzdělávání multidisciplinárních týmů“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008162

 

Přímá podpora na ubytování bude poskytnuta formou poukázky na ubytování (dále jen ubytovenky) v hodnotě 400,- Kč/noc a přísluší těm účastníkům projektu, kteří nebydlí ani nepracují v místě konání teoretické části programu, respektive v níže specifikovaném vymezeném území. Ubytovenka  je cenina, která slouží k úhradě ubytovacích služeb, není to voucher, tzn. rezervaci ubytování, si musí každý účastník zajistit individuálně.

Účastník vzdělávání v rámci projektu si tedy zvolí ubytování v místě konání teoretické části dle vlastního výběru a vybrané ubytovací zařízení vždy kontaktuje individuálně pro ověření, zda akceptuje platbu prostřednictvím ubytovenky, a zda má volnou ubytovací kapacitu v daném termínu, následně si zajistí rezervaci.

 • Vyplácení přímé podpory na úhradu ubytování formou poukázky ve výši 400,-/noc podléhá pravidlům pro administraci projektu v OPZ.
 • Přímá podpora bude účastníkům předána ve formě ubytovenky osobně proti podpisu a to při nástupu na teoretickou výuku v rámci příslušného modulu/soustředění.
 • Nárok na čerpání přímé podpory na ubytování formou ubytovenky neznamená, že realizátor ubytování i zajistí. Zajištění ubytování je plně v kompetenci účastníka.

 

Zásadní informace:

Pokud si účastník zajistí ubytování v ceně vyšší než je hodnota ubytovenky, doplatí cenu z vlastních zdrojů. Na čerpání přímé podpory formou  ubytovenky má nárok řádně přihlášený účastník projektu, který má bydliště a místo výkonu práce mimo místo konání teoretické části výuky. Tj. nárok na čerpání přímé podpory formou ubytovenky  nemá účastník, který bydlí či pracuje v Brně – městě, Brně – venkově a v obcích Adamov, Blansko, Vyškov. Dále nemá nárok na proplacení tohoto příspěvku ten účastník, který čerpá finanční podporu prostřednictvím cestovních náhrad na ubytování od svého zaměstnavatele.

 • Účastníkovi projektu vzniká obvykle nárok na 4 ks ubytovenek, a to v případě účasti na teoretické části výuky v NCO NZO v rámci jednoho modulu/soustředění v délce 5 dnů po sobě jdoucích. V případě jednodenního vzdělávání nárok nevzniká.
 • Ubytovenky si účastník přebírá obvykle v den zahájení modulu/soustředění. (Ve výjimečných případech, kdy je účastník nucen být v místě konání vzdělávání o den dříve, vzniká mu nárok na čerpání přímé podpory v rozsahu 5 ks ubytovenek v rámci jednoho modulu/soustředění v délce 5 dnů po sobě jdoucích.) Jde pouze o výjimečné případy, kdy účastník čestným prohlášením doloží, že z důvodu vzdálenosti nebo komplikovanosti přepravy je dojezdová doba delší jak 2,5 hodiny.

Postup pro čerpání přímé podpory formou ubytovenky  účastník:

 • V den zahájení vzdělávání převezme příslušný počet ubytovenek proti podpisu (např. 5 dnů/4 noci/4ks ubytovenek)
 • V případě příjezdu den před zahájením vzdělávání, je nezbytné kontaktovat nejméně 6 pracovních dnů předem příslušnou odbornou asistentku a požádat o připravení příslušného počtu ubytovenek.
 • Na místě každý účastník vyplní čestné prohlášení a podpisem potvrdí převzetí příslušného počtu ubytovenek.
 • V případě vážného důvodu, který brání účastníkovi v dokončení vzdělávací akce, např. onemocnění, nebo omluvená neúčast, ztrácí účastník nárok na přímou podporu a ubytovenky je povinen vrátit. Kontaktní osobou pro případné řešení vrácení ubytovenek  je paní Blanka Ivanovová email: ivanovova@nconzo.cz , tel. 543559507.

 

V případě nejasností neváhejte kontaktovat svoji odbornou asistentku.

Upraveno: 22.08.2019 13:29