zaregistrovat se

Ostatní

Vyřizování stížností

 
Více informací >>>

Stížnosti proti nevhodnému chování zaměstnanců nebo postupu Centra lze podat písemně nebo ústně na zřízenou tel. linku 543 559 502 nebo e-mailovou adresu doskolovak@nconzo.cz.

Protikorupční opatření

 
Více informací >>>

Interní protikorupční program Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů je aktualizován na základě Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2018 až 2022 schválené usnesením vlády ČR ze dne 17. prosince 2018 č. 855 a v návaznosti na aktualizaci Rámcového rezortního interního protikorupčního programu schváleného usnesením vlády ČR ze dne 20. listopadu 2018 č. 769, dále vychází z Příkazu Ministra zdravotnictví ČR č. 22/2019 a Služebního předpisu státního tajemníka v ministerstvu zdravotnictví č. 16/2019 ze dne 12. dubna 2019.

Na základě uvedených dokumentů jsme přijali mimo jiné následující protikorupční opatření:

1. byly zpracovány předpisy k postupu v případech podezření na spáchání korupce nebo podvodu

2. byly zřízeny:

  • protikorupční e-mailová adresa: protikorupce@nconzo.cz
  • protikorupční telefonní linka:543 559 502

3. v prostorách NCO NZO byla umístěna schránka, která slouží pro „Příjem oznámení podezření ze spáchání protiprávního jednání“. Tato schránka se nachází ve spojovací chodbě mezi budovou A a B. Prostor a takto určené místo není nahráváno nebo monitorováno kamerovým ani jiným systémem.

Všechny obdržené podněty budou prošetřeny. Oznamovatel, pokud sdělí svoji adresu, má právo být písemně vyrozuměn o výsledku šetření.

Centrum v uplynulém období ani v současnosti nevyužívá služeb konzultantů, analytiků (fyzických osob) a poradenských společností působících na základě mandátní či jiné smlouvy.

Informace o veřejných zakázkách jsou uveřejňovány na profilu zadavatele na adrese:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=nconzo

Smlouvy na veřejné zakázky jsou zveřejňovány podle zákona č. 340/2015 Sb., na registru smluv.

 

Interní protikorupční program Centra:

Veřejné zakázky

 
Více informací >>>

V této sekci najdete základní informace o uveřejňování informací o veřejných zakázkách, zadávaných, ve smyslu Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, veřejným zadavatelem:

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Vinařská 965/6, 603 00 Brno
IČ: 00023850
DIČ: CZ00023850
Dále jen Centrum.

Profil zadavatele.

Elektronická adresa profilu zadavatele:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=nconzolink

Profil zadavatele na portálu Tender arena slouží ke zveřejňování veškerých informací o veřejných zakázkách zadávaných Centrem, včetně zakázek zadávaných na elektronickém tržišti.

Elektronické tržiště.

Adresa elektronického tržiště:
https://www.tendermarket.czlink

Smlouvy na realizaci veřejných zakázek.

Centrum uveřejňuje veškeré smlouvy, včetně smluv na veřejné zakázky, na které se vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a to způsobem stanoveným tímto zákonem. Jedná se o smlouvy uzavřené před datem 1. 7. 2016, které byly změněny dodatkem, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění podle zákona o registru smluv a dále smlouvy uzavřené ke dni 1. 7. 2016 nebo později, na něž se vztahuje povinnost uveřejnění podle zákona o registru smluv.

Nabídka majetku

 
Více informací >>>

V současné době nenabízíme nepotřebný majetek

Kariéra

 
Více informací >>>

 

NCO NZO vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice referenta pro mzdy a personalistiku.

Požadavky:      ÚSO - nejlépe ekonomického směru

                        min. 5 let praxe, výhodou znalost obou problematik

Další předpoklady: uživatelsky práce na PC v programu Word, Excel, znalost VEMA výhodou.

Nástup: k 1. 1. 2021

Písemné přihlášky včetně strukturovaného životopisu zasílejte nejpozději do 30.11.2020 na adresu bozenek@nconzo.cz

Bližší informace podá ing. Kratochvíl – tel.: 543 559 250, e-mail: kratochvil@nconzo.cz

Pronájem

 
Více informací >>>

Nabízíme k pronájmu:
kancelářské plochy, místnosti č. 140,142, 144,146, 148, 150 a 152 viz příloha, celkem 138,25 m2, cena 1570,-/m2/rok bez DPH.

Dále skladové prostory, 18,3 m2, místnost č. 141 viz příloha, cena 1256,-/m2/rok bez DPH.

V ceně není zahrnut úklid, otop a energie.

Klidné prostředí, blízko BVV.

Kontakt: Ing. Boženek, tel. 543559260

Pronájem plochpicture_as_pdf

Upraveno: 23.10.2020 11:59