zaregistrovat se

Úsek regulace nelékařských povolání

Mgr. Františka Ertlová
pověřena vedením úseku

ertlova@nconzo.cz
543 559 521


Sekretariát regulace
-

sekretariat.regulace@nconzo.cz
543 559 511

 

Úsek regulace nelékařských povolání plní úkoly v souvislosti s rozvojem celoživotního vzdělávání. Komplexně realizuje činnosti:

checkregulační, zejména posuzovací, expertní, koncepční, analytické, metodické, organizační a koordinační včetně managementu pedagogických činností za účelem podpory a rozvoje celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví
checkplní úkoly vyplývající z účasti na připomínkových řízeních
checkzabezpečuje výkon odborných činností, týkajících se regulovaných nelékařských zdravotnických povolání včetně úkonů vyplývajících ze správního řízení
checkvykonává agendu autorizací v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání,
checkorganizačně a administrativně zabezpečuje aprobační zkoušky,
checkplní úkoly související se zajištěním jednotného postupu se schvalováním žádostí zaměstnavatelů pro zařazení do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec.

Velmi úzce spolupracuje s příslušnými pracovišti MZ ČR, profesními sdruženími a odbornými společnostmi.

PŘÍMO ŘÍZENÉ ÚSEKY:

Odbor řízení kvality a rozvoje celoživotního vzdělávání

 
Více informací >>>

Realizuje soubor odborných činností souvisejících s podporou a rozvojem celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků zahrnující činnosti koncepční, analytické, expertní a posuzovací, dále organizační, metodické a koordinační. Podílí se na tvorbě právních předpisů, podkladů pro zprávy o plnění vládních programů a resortních priorit v rámci Centra. Vytváří podklady a zpracovává odborná stanoviska v souvislosti s regulovanými nelékařskými povoláními a ve spolupráci s ostatními úseky zajišťuje další odborné činnosti. Je účastníkem připomínkových řízení. Zpracovává podklady pro započtení dříve absolvovaného studia do specializačního vzdělávání a o započtení vydává potvrzení.

Kontakt

checkMgr. Františka Ertlová, telefon 543 559 521

checkPhDr. Mgr. Michaela Hofštetrová Knotková, telefon 543 559 580

checkRNDr. et PhDr. Jan Huták, MBAce, telefon 543 559 353

 

Činnost evidence specializačního vzdělávání a organizace zkoušek:

 
Více informací >>>

Zajišťuje komplexní agendu související se specializačním vzděláváním včetně atestačních zkoušek v celostátní působnosti dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odpovídá za administrativu a evidenci žádostí o zařazení do specializačního vzdělávání a přihlášek k atestačním zkouškám. Podílí se na koordinaci realizace zařazování uchazečů na rezidenční místa. Vystavuje diplomy a duplikáty specializačního vzdělávání a vede jejich evidenci. Poskytuje informace v oblasti specializačního vzdělávání.

Kontakt

checkIrena Prosecká, telefon 543 559 581
checkKateřina Zemánková, telefon 543 559 582

 

Činnost autorizace profesních kvalifikací:

 
Více informací >>>

Autorizace profesních kvalifikací pro autorizující orgán – Ministerstvo zdravotnictví vykonává agendu v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání těmito činnostmi:

checkpřípravou kvalifikačních standardů a hodnotících standardů a jejich změn
checkpřípravou podkladů pro vydání rozhodnutí o udělení, prodloužení platnosti a odnětí autorizace ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví – Oddělení uznávání kvalifikací, detašované pracoviště Brno
checkvedením evidence osob, jimž byla udělena autorizace
checkspoluprací s Ministerstvem zdravotnictví – Oddělení uznávání kvalifikací, detašované pracoviště Brno na poskytování údajů o osobách, jimž byla udělena autorizace, Národnímu pedagogickému institutu České republiky, do seznamů autorizovaných osob v Národní soustavě kvalifikací
checkúčastí na kontrole činnosti autorizovaných osob, jimž byla udělena autorizace, včetně správnosti postupu při provádění zkoušek a vydávání osvědčení, a to zejména prostřednictvím přítomnosti svých zástupců při zkouškách
checkspoluprací s Ministerstvem zdravotnictví – Oddělení uznávání kvalifikací, detašované pracoviště Brno na zasílání kopií rozhodnutí o udělení, prodloužení platnosti a odnětí autorizace fyzické osobě orgánům sociálního zabezpečení
checkvedením evidence výsledků zkoušek před autorizovanými osobami, kterým byla udělena autorizace, včetně evidence vydaných osvědčení
checkpřípravou podkladů pro projednávání správních deliktů
checkaktualizací informací týkající se autorizace osob na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví
checkaktualizací žádostí a příloh o udělení autorizace, prodloužení platnosti autorizace a dalších formulářů.

Kontakt

check---

checkHana Šádková, telefon 543 559 560
checkEva Struhařová, telefon 543 559 559

 

Činnost veřejné a zdrav. informace – specializovaná knihovna:

 
Více informací >>>
 
link knihovna
Upraveno: 18.10.2021 08:42