zaregistrovat se

Úsek ekonomický a technický

Ing. Jaroslav Kratochvíl
náměstek pro úsek ekonomický a technický

kratochvil@nconzo.cz
543 559 250


Jana Sotonová
sekretariát

sotonova@nconzo.cz
543 559 251

 

Komplexně zabezpečuje ekonomické činnosti, povinnosti spojené s investiční výstavbou, realizaci veřejných zakázek. Jedná a rozhoduje jménem Centra o ekonomických a vymezených technických záležitostech. Zajišťuje uzavírání smluv, nakládání s účty u peněžního ústavu, disponuje s finančními prostředky v rámci rozpočtu Centra a projednává se zřizovatelem ekonomické otázky Centra. Organizuje a provádí agendu zadávání a vyhodnocování veřejných zakázek ve smyslu platných předpisů a norem.

Komplexně zabezpečuje technické a hospodářsko provozní potřeby Centra, včetně údržby a oprav majetku Centra. Zajišťuje materiálně technické zásobování a sk1adování. Zajišťuje stravování všech účastníků školicích akcí v Centru, zaměstnanců a případně jiných strávníků. Provozuje ubytovací zařízení Centra. Zajišťuje údržbu a opravy majetku Centra vlastními zaměstnanci,  údržbu exteriérové a interiérové zeleně a úklid.
Provozuje tiskárenské středisko. Plní úkoly související se zajištěním edičního plánu a realizací vydavatelské činnosti.

PŘÍMO ŘÍZENÉ USEKY:

 
Více informací >>>

ODBOR EKONOMICKÝ

Zajišťuje plynulé financování Centra. Sestavuje v souladu s pokyny Ministerstva zdravotnictví České republiky rozpočet Centra, kontroluje jeho plnění a zpracovává návrhy jeho změn. Zabezpečuje rozpis plánu na střediska.
Zpracovává ekonomickou část projektů výzkumu.
Vede účetnictví a vypracovává ekonomické rozbory činnosti Centra. Zajišťuje cenotvornou agendu. Vede evidenci majetku a organizačně zajišťuje provádění inventarizací hospodářských prostředků ve správě Centra. Provádí agendu práce a mezd. Spolupracuje s příslušnými útvary Centra na metodice prvotní a statistické evidence. Zajišťuje pokladní službu.

Kontakty

checkMarek Konečný, telefon 543 559 266, hlavní účetní, vedoucí referátu

checkIva Šoupalová, telefon 543 559 260, projektová manažerka, vedoucí referátu

ODBOR INVESTIC

Zabezpečuje povinnosti investora spojené s investiční výstavbou Centra, plánování a plnění investiční výstavby. Zabezpečuje výkon funkce technického dozoru a ostatní povinnosti investora podle platných právních norem. Zajišťuje zadávání veřejných zakázek ve smyslu platných zákonů. Zajišťuje nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho uvádění do provozu. Zajišťuje údržbu a opravy základních fondů a ostatního majetku Centra prováděných dodavatelsky. Zajišťuje agendu energetického hospodářství Centra, provoz kotelny a dalších energetických zdrojů. Zabezpečuje činnosti v oblasti vodního hospodářství. Zajišťuje revizní a technicko-inspekční činnost vyhrazených technických zařízení.

Kontakt

checkIng. Adam Konečný, telefon 543 559 539, vedoucí odboru

ODBOR PROVOZNÍ

Zajišťuje službu podatelny, telefonní ústředny, archivu, úklid ve všech objektech Centra, praní prádla, likvidaci veškerých odpadů, sběr surovin, ostatní provozní činnosti. Zajišťuje hospodárný provoz a údržbu motorových vozidel Centra. Zajišťuje materiálně technické zásobování Centra a sk1adování. Zajišťuje další nakládání s neupotřebitelným majetkem. Zajišťuje stravování účastníků školicích akcí, zaměstnanců Centra a jiných strávníků. Zabezpečuje provoz ubytovacího zařízení Centra a ostrahu objektu.Zajišťuje běžnou údržbu a opravy základních fondů a ostatního majetku Centra vlastními zaměstnanci, údržbu exteriérové a interiérové zeleně a úklid vnějších ploch areálu.

TISKÁRENSKÉ STŘEDISKO

Tisk učebních textů, učebnic a pomocných učebních textů pro potřeby Centra. Tisk účelových publikací, rozmnožovací práce, provádí distribuci publikací a rozesílání pracovních a povinných výtisků a kalkulaci jejich cen. Provádí technické redakce rukopisů.

Kontakt

checkTomáš Pelikán, telefon 543 559 290

PRODEJNA ODBORNÉ LITERATURY

Tvorba edičního plánu a realizace vydavatelské činnosti. Redakce publikací zadáváním do tisku a uzavíráním autorských smluv na publikace zpracovávané tiskárenským střediskem Centra. Prodej a distribuce učebních a pomocných učebních textů.

Kontakt

checkBlanka Ivanovová, telefon 543 559 507

Prodejna skript

checkPavla Krupová, telefon 543 559 505

ODBOR ICT

Poslání odboru

checknavrhuje, spravuje a aktualizuje strukturu počítačové sítě a hardwarového vybavení Centra,
checkzpracovává návrhy na pořízení jednotného a kompatibilního technického a programového vybavení,
checkspravuje a administruje technické a programové prostředky zabezpečující síťové prostředí informačního systému,
checknavrhuje a realizuje systém ochrany sítě a dat, definuje bezpečnostní politiku provozu počítačové sítě a přístupových práv,
checktechnicky odpovídá za tvorbu a zveřejňování informací na internetových stránkách,
checkzajišťuje pro uživatele informační techniky pravidelná školení,
checkprovádí pravidelné zálohování dat na serverech,
checkzajišťuje realizaci, provoz a rozvoj informačního systému Centra,
checkprovádí instalaci, správu a údržbu aplikačního programového vybavení,
checkzajišťuje kompletní podporu uživatelů v oblastí aplikačního programového vybavení,

Kontakt

checkMgr. Vojtěch Pilař, telefon 543 559 254, vedoucí odboru

checkJan Navrátil, DiS, telefon 543 559 255,

checkBc. Adam Vtípil, telefon 543 559 256

Upraveno: 19.10.2021 10:49