zaregistrovat se

Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro osoby s dosaženým vzděláním mimo členské země Evropské unie

Každý nelékařský zdravotnický pracovník, který získal vzdělání mimo Evropskou unii a který přichází vykonávat toto povolání na území České republiky, musí mít platné rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o:

  1. povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou (§ 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.) nebo
  2. uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání (§ 85b zákona č. 96/2004 Sb.) podmíněné vykonáním aprobační zkoušky.
 
Více informací >>>

1. Povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví ČR může na základě žádosti vydat podle § 89 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb. rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe na dobu určitou za účelem nabývání odborných a praktických zkušeností pro činnosti, které je možné vykonávat pod přímým vedením zdravotnického pracovníka v příslušném povolání. Rozhodnutí se vydává pouze nelékařským zdravotnickým pracovníkům a nikoliv jiným odborným pracovníkům.

Podrobné informace naleznete na http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-mimo-clenske-staty-eu_958_3.html#POVOLEN%C3%8D%20K%20V%C3%9DKONU%20ODBORN%C3%89%20PRAXE%20NA%20%C3%9AZEM%C3%8D%20%C4%8CR%20NA%20DOBU%20UR%C4%8CITOU

2. Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání pro nelékařská zdravotnická povolání podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb.

Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání je určeno pro nelékařské zdravotnické pracovníky (kromě farmaceutů), kteří nejsou osobami uvedenými v § 73 odst. 2 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo pro osoby, které nezískaly odbornou kvalifikaci v členském státě EU, tj. pro státní příslušníky České republiky a cizí státní příslušníky, kteří získali odbornou způsobilost ve státě mimo Evropskou unii, mimo smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru či mimo Švýcarskou konfederaci.
Uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání je vázáno na úspěšně vykonanou aprobační zkoušku. Hlavními předpoklady pro uznání je prokázání odborných znalostí, znalosti českého jazyka, bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti.

Podrobné informace naleznete na http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/uznavani-kvalifikaci-ziskanych-mimo-clenske-staty-eu_958_3.html#UZN%C3%81N%C3%8D%20ZP%C5%AESOBILOSTI%20K%20V%C3%9DKONU%20ZDRAVOTNICK%C3%89HO%20POVOL%C3%81N%C3%8D

Aprobační zkouška

Aprobační zkouška podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 189/2009 Sb. ověřuje teoretické vědomosti, znalost systému zdravotnictví v České republice a schopnost odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytně nutném k výkonu zdravotnického povolání. Na úspěšně vykonanou aprobační zkoušku je vázáno uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.
Ministerstvo zdravotnictví pověřilo vedením agendy týkající se zajištění aprobačních zkoušek pro nelékařská zdravotnická povolání Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně.
Veškeré informace (s překladem do anglického, ukrajinského a ruského jazyka) k aprobačním zkouškám společně se seznamem zkušebních otázek k ústní odborné zkoušce a přehledem doporučené literatury jsou dostupné na adrese: https://www.nconzo.cz/cs/aprobacni-zkouska

Další informace dostupné na:http://www.mzcr.cz/Admin/_upload/files/3/Doporuceny_postup.pdf

Upraveno: 12.12.2019 11:52