zaregistrovat se

Pracovní a pobytové vízum

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta je formou dlouhodobého pobytu. Žádost o zaměstnaneckou kartu podává cizinec, který bude v ČR pracovat déle než 3 měsíce.

 
Více informací >>>

Zaměstnanecká karta je druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je zaměstnání. Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn:

 • pobývat na území ČR a zároveň,
 • pracovat na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána, nebo
 • pracovat na pracovní pozici, ke které mu byl podle dřívější právní úpravy udělen souhlas nebo kterou cizinec řádně oznámil (v rámci změny zaměstnavatele, pracovního zařazení nebo zaměstnání na další pracovní pozici u stejného nebo dalšího zaměstnavatele). To znamená, obdržel-li tento cizinec sdělní Ministerstva vnitra o splnění podmínek pro učinění takové změny nebo podle dřívější právní úpravy rozhodnutí o udělení souhlasu se změnou.

Zaměstnanecká karta nahrazuje vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu, které již nejsou vydávány. Modré karty jsou vydávány i nadále.
Zaměstnanecká karta má podobu plastové karty s biometrickými prvky.
Zaměstnanecká karta je nejčastěji vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, na dobu platnosti rozhodnutí uznávacího orgánu o povolení k výkonu povolání nebo odborné práce, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti.

Pro koho je zaměstnanecká karta určena
Zaměstnanecká karta je určena pro cizince ze všech států světa. Ne však pro

 • občany členských států EU/EHP a Švýcarska a
 • jejich rodinné příslušníky z řad občanů ostatních států, kteří jsou držiteli pobytové karty rodinného příslušníka občana EU/EHP a Švýcarska nebo o její vydání požádali.

Pro jaké druhy zaměstnání je zaměstnanecká karta určena
Z hlediska odborné způsobilosti je zaměstnanecká karta určena pro všechny druhy zaměstnání bez ohledu na stupeň požadované odborné způsobilosti.
Volné pracovní místo, na které lze podat žádost o zaměstnaneckou kartu, však musí být zařazeno do centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Tato volná místa musí být se souhlasem zaměstnavatele zveřejňována na internetovém Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí (dostupný zde: https://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka/ciz), kde si je můžete vyhledat.
Zaměstnanecká karta se tedy váže vždy ke konkrétní pracovní pozici (může jich být i více najednou), na kterou byla vydána, popř. k pracovní pozici, k níž byl udělen podle dřívější právní úpravy souhlas Ministerstva vnitra nebo kterou cizinec oznámil jako novou v rámci změny zaměstnavatele nebo pracovní pozice a splnil-li podmínky stanovené pro učinění takové změny zákonem.

Duální charakter zaměstnanecké karty
Zaměstnanecká karta má tzv. duální charakter, tj. opravňuje cizince jak k pobytu na území ČR, tak k zaměstnání, aniž by cizinec musel žádat na dvou místech, tedy speciálně žádat u Úřadu práce ČR – krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu o vydání povolení k zaměstnání.

Jak podat žádost o zaměstnaneckou kartu
Žádost o zaměstnaneckou kartu se podává na zastupitelském úřadu České republiky ve své vlasti. Žádost postupuje MVČR, které o ní rozhoduje. V případě kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad ČR, na kterém byla žádost podána, vízum za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu, tj. zaměstnaneckou kartu. Po příjezdu na území ČR se cizinec dostaví do 3 dnů na pobočku MVČR, které vydá zaměstnaneckou kartu.

Náležitosti k žádosti o zaměstnaneckou kartu:
- žádost o vydání zaměstnanecké karty se podává na zvláštním formuláři „Žádost o zaměstnaneckou kartu“ (dostupný na https://www.mvcr.cz/clanek/tiskopisy-a-vzory.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d), v němž kromě vyplnění příslušných údajů uvedete též číslo volného pracovního místa zařazeného v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty.
- platný cestovní doklad,
- doklad o zajištění ubytování,
- 1x fotografie,
- pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti (nebo alespoň smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti). Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,
- doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, pokud tato podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména

 • doklad prokazující požadované vzdělání (např. diplom); v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda máte požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, jste na žádost správního orgánu povinen prokázat a předložit doklad o tom, že Vaše zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem ČR (nostrifikaci, viz dále).
 • doklad prokazující, že splňujete podmínky pro výkon tzv. regulovaného povolání, jde-li o takové povolání; pokud již nejste držitelem takového dokladu, musíte tedy navíc po podání žádosti o zaměstnaneckou kartu požádat příslušný uznávací orgán ČR o uznání Vaší odborné kvalifikace. Vydání zaměstnanecké karty je podmíněno tím, že doložíte kladné rozhodnutí uznávacího orgánu (uznání způsobilosti, viz dále).

- na požádání doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,
- na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o vydání zaměstnanecké karty je 60 dnů ode dne podání žádosti.

Správní poplatek
Přijetí žádosti o vydání zaměstnanecké karty podléhá správnímu poplatku. V případě žádosti podávané u zastupitelského úřadu činí poplatek (konzulární) 5 000 CZK a hradí se jeho ekvivalent v zahraniční měně. Neuhradíte-li správní poplatek při podání žádosti u zastupitelského úřadu, bude řízení o Vaší žádosti zastaveno. V případě žádosti podávané na území na pracovišti Ministerstva vnitra činí správní poplatek 2 500 Kč a hradí se formou kolkové známky. Na pracovištích Ministerstva vnitra není možné uhradit správní poplatek v hotovosti. Nebude-li správní poplatek uhrazen při podání žádosti nebo bude uhrazena jen jeho část, budete vyzván k jeho zaplacení v patnáctidenní lhůtě. Nezaplacení správního poplatku v této lhůtě je důvodem pro zastavení řízení o Vaší žádosti, a to i v případě, že jste správní poplatek zaplatil jen z části.

Jak postupovat po kladném vyřízení žádosti o zaměstnaneckou kartu
Podáte-li žádost o zaměstnaneckou kartu v zahraničí a vaše žádost je kladně vyřízena (splňujete-li podmínky pro vydání zaměstnanecké karty), vydá vám zastupitelský úřad na pokyn MVČR vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR). Před vyznačením víza budete požádáni o předložení dokladu o cestovním zdravotním pojištění na dobu ode dne vstupu na území ČR do dne, kdy vám v ČR vznikne veřejné zdravotní pojištění.
Po příjezdu do ČR nejpozději do 3 pracovních dnů navštivte pracoviště Ministerstva vnitra za účelem splnění ohlašovací povinnosti a poskytnutí biometrických údajů nutných ke zhotovení zaměstnanecké karty. Adresu pracoviště, na které se máte dostavit, se dozvíte od zastupitelského úřadu. Pokud jste požádal o vydání zaměstnanecké karty na území ČR, jste rovněž povinen se osobně dostavit na MVČR ke zpracování údajů nezbytných pro vydání zaměstnanecké karty (včetně pořízení biometrických údajů), a to na výzvu MVČR. Nedostavení se v uvedené lhůtě po příjezdu do ČR nebo nedostavení se na výzvu MVČR, jde-li o žádost podanou na území ČR, je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.
Ministerstvo vnitra cizinci vydá „Potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty“, na jehož základě dotyčný může být přijat do zaměstnání a zaměstnáván již ode dne vydání tohoto potvrzení (tj. ještě před samotným vydáním biometrického průkazu). Toto potvrzení je důležité zejména pro případy, kdy cizinec není držitelem povolení k zaměstnání nebo nemá volný přístup na trh práce (tj. jedná-li se o zaměstnaneckou kartu).
Ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 60 dnů od pořízení biometrických údajů, se osobně dostavíte na pracoviště MVČR za účelem převzetí zaměstnanecké karty a z důvodu prověření jedinečnosti vazby mezi Vámi a vydaným průkazem, ověření vaší totožnosti, resp. správnosti osobních údajů uvedených v průkazu a funkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji.

Nedostavení se k převzetí průkazu o povolení k pobytu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.
Před převzetím biometrického průkazu je cizinec na pracovišti Ministerstva vnitra povinen předložit potvrzení zaměstnavatele o nástupu do zaměstnání na pracovní místo, pro které má být zaměstnanecká karta vydána. Forma tohoto potvrzení není zákonem předepsána, je však možné využít vzoru, který je součástí výzvy k převzetí zaměstnanecké karty, nebo je také dostupný v sekci Formuláře žádosti. Pracovní smlouva takovým potvrzením není!
Nepředložení tohoto potvrzení o nastoupení do zaměstnání v době 60 dnů od pořízení údajů nezbytných pro vydání (výrobu) biometrického průkazu je důvodem pro zastavení řízení o žádosti.

Zaměstnanecká karta je nejčastěji vydávána na dobu trvání pracovně-právního vztahu, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení platnosti. V případě zaměstnání vykonávaného na základě povolení k zaměstnání může být zaměstnanecká karta cizinci vydána na dobu platnosti povolení k zaměstnání.

Má-li být zaměstnanecká karta vydána na pracovní místo, na němž bude cizinec zaměstnán na základě povolení uznávacího orgánu k výkonu povolání, bude vydána nejdéle na dobu stanovenou v rozhodnutí tohoto uznávacího orgánu.
Během vašeho pobytu v ČR nezapomeňte hlásit případné změny vašich údajů.

Oprávnění pobývat na území v průběhu řízení o žádosti
Jestliže byla žádost o vydání zaměstnanecké karty nebo žádost o prodloužení doby platnosti zaměstnanecké karty podána na území a v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o pobytu cizinců (např. ve stanovených lhůtách) a doba dosavadního dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu uplyne před rozhodnutím o žádosti, považuje se toto dosavadní vízum či povolení k pobytu za platné až do právní moci rozhodnutí o Vaší žádosti (tedy například i po dobu řízení o včasně podaném odvolání). Dříve, než právní mocí rozhodnutí o žádosti však toto oprávnění může skončit v důsledku pravomocného odsouzení k trestu vyhoštění, vykonatelností rozhodnutí o správním vyhoštění, podáním žádosti o mezinárodní ochranu nebo specificky u zaměstnaneckých karet marným uplynutím 60 - ti dnů od skončení pracovněprávního vztahu.
Toto oprávnění k pobytu se osvědčuje štítkem dlouhodobého víza vyznačeným do cestovního dokladu žadatele, jde o tzv. "překlenovací štítek“.

Zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty
MV ČR žádost o zaměstnaneckou kartu zamítne, např. jestliže

 • cizinec nesplňuje některou z podmínek pro vydání zaměstnanecké karty (např. pracovní pozice není zařazena v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, jde-li o tento typ karty, není splněna podmínka existence pracovně právního vztahu odpovídajícího požadavkům zákona nebo není splněna podmínka odborné způsobilosti),
 • jde o žádost o vydání zaměstnanecké karty podanou cizincem uvedeným v § 42g odst. 6 zákona o pobytu cizinců a Úřad práce ČR - krajská pobočka nebo pobočka pro hlavní město Prahu vydal závazné stanovisko, že další zaměstnávání cizince nelze vzhledem k situaci na trhu práce povolit,
 • cizinec na požádání ministerstva nebo zastupitelského úřadu nepředloží ve stanovené lhůtě doklady za účelem ověření údajů uvedených v žádosti, nebo jestliže se i přes provedení pohovoru nebo vyhodnocení předložených dokladů nepodaří tyto údaje ověřit,
 • cizinec vyplní žádost nepravdivě,
 • je cizinec evidován v evidenci nežádoucích osob,
 • je cizinec zařazen do schengenského informačního systému,
 • má poznatky o tom, že by náklady spojené s pobytem cizince na území nesla Česká republika,
 • cizinec předloží padělané anebo pozměněné náležitosti nebo údaje podstatné pro posouzení žádosti v nich uvedené neodpovídají skutečnosti,
 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo ohrozit mezinárodní vztahy ČR,
 • je důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při svém pobytu na území jiného schengenského státu ohrozit jeho bezpečnost nebo v něm závažným způsobem narušit veřejný pořádek anebo ohrozit mezinárodní vztahy schengenských států,
 • cizinec by mohl při dalším pobytu na území ohrozit veřejné zdraví tím, že trpí závažnou nemocí uvedenou v požadavcích opatření před zavlečením infekčního onemocnění, pokud k takovému onemocnění došlo před vstupem cizince na území,
 • jsou zjištěny skutečnosti nasvědčující tomu, že cizinec po skončení pobytu stanoveného zaměstnaneckou kartou neopustí území nebo že zaměstnaneckou kartu hodlá zneužít k jinému účelu, než je uveden v žádosti,
 • před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty nepředloží doklad o cestovním zdravotním pojištění, a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění, nejde-li o případy uvedené v § 180j odst. 4,
 • pobyt cizince na území není v zájmu ČR nebo je zjištěna jiná závažná překážka pobytu cizince na území, nebo
 • cizinec neuhradil pokutu nebo náklady řízení vzniklé v souvislosti s řízením vedeným podle tohoto zákona
 • cizinec neplnil účel dosavadního dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu na území, ledaže prokáže, že se jednalo o neplnění účelu po dobu přechodnou a ze závažných důvodů,
 • cizinec se dopustil obcházení zákona s cílem získat dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu například tím, že uzavřel účelové manželství, jeho účelovým prohlášením bylo určeno otcovství k dítěti nebo byl účelově jmenován statutárním orgánem obchodní korporace,
 • cizinec není osobou trestně zachovalou,
 • budoucí zaměstnavatel cizince je nespolehlivý,
 • jde-li o agenturní zaměstnávání a jedná-li se současně o takový druh práce, který agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat,
 • cizinec se dopustil výkonu nelegální práce.

V případě zamítnutí žádosti Vám bude doručeno písemné vyhotovení rozhodnutí MVČR o zamítnutí Vaší žádosti; v případě podání žádosti na zastupitelském úřadu nejčastěji jeho prostřednictvím.

Odvolání pro rozhodnutí o zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty
V případě zamítnutí žádosti o vydání zaměstnanecké karty můžete ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Odvolání se však podává u odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.
Lhůta pro podání odvolání je zachována, pokud je poslední den lhůty toto podání učiněno u Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, nebo je-li v tento den podána poštovní zásilka adresovaná tomuto orgánu, která obsahuje podání, u držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence nebo u osoby, která má obdobné postavení v jiném státě.

Zastupitelský úřad ČR není orgánem věcně příslušným pro přijetí odvolání, resp. podání odvolání na Zastupitelském úřadu ČR nemá vliv na zachování lhůty pro podání odvolání až do okamžiku doručení odvolání Ministerstvu vnitra ČR.
Z odvolání musí být patrno, kdo je činí (jméno, příjmení, datum narození a místo pobytu, případně adresa pro doručování), které věci se týká a co se navrhuje a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí. Pokud odvolání trpí vadami, správní orgán odvolatele vyzývá k odstranění vad odvolání.
Neshledá-li Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky důvod pro zrušení nebo změnu vlastního zamítavého rozhodnutí (pro tzv. autoremeduru), předá spis se svým stanoviskem do 30 dnů od doručení odvolání k rozhodnutí nadřízenému správnímu orgánu. Nadřízeným správním orgánem Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky je v řízeních ve věcech pobytu cizinců Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců. Ta následně o odvolání rozhodne a žadateli doručí písemné vyhotovení rozhodnutí o odvolání. V případě, že je důvodem rozhodnutí o zamítnutí žádosti to, že cizinec nesplňuje podmínku trestní zachovalosti nebo představuje důvodné nebezpečí veřejnému pořádku či bezpečnosti státu, nelze se proti takovému rozhodnutí odvolat. Rozhodnutí nabývá právní moci jeho oznámením (tedy doručením cizinci nebo jeho zástupci, je-li zastoupen).

Podrobné informace o podání žádosti o zaměstnaneckou kartu jsou k dispozici na internetových stránkách MVČR, do jehož působnosti agenda zaměstnaneckých karet spadá. https://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx

Po novelizaci zákona o pobytu cizinců a Vládou ČR schválenému zavedení programů je obtížné získat povolení k pobytu a zaměstnaneckou kartu bez zapojení do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec pro pracovníky spadající pod ISCO kódy 1 – 3, který je využitelný všeobecnými a praktickými sestrami a o Program kvalifikovaný zaměstnanec pro pracovníky spadající pod ISCO kódy 4 – 8, který je využitelný ošetřovateli a sanitáři.
http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/program-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec_4041_3.html.

Modrá karta

Modrá karta je dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, tj. cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní povolení.

 
Více informací >>>

Za vysokou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky.
Databázi volných míst pro modré karty naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (dostupné na http://portal.mpsv.cz/).

Žádost o modrou kartu jste oprávněn podat, pokud:

1. hodláte v ČR pobývat déle než 3 měsíce a budete zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci, jež podle zákona o zaměstnanosti může být obsazena cizincem, který není občanem Evropské unie

2. nejste:

 • žadatelem o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,
 • rodinným příslušníkem občana Evropské unie, pokud občan Evropské unie pobývá na území,
 • rezidentem jiného členského státu Evropské unie, a na území pobýváte na základě povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42c za účelem zaměstnání nebo podnikání,
 • cizincem, který na území pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, kterou je Česká republika vázána,
 • cizincem, který na území pobývá na základě oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání, nebo
 • cizincem, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území,
 • žadatelem o mezinárodní ochranu formou nebo v postavení azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany,
 • žadatelem o o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území, nebo cizincem, který pobývá na území na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany.

Žádost o modrou kartu lze podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Případně ji lze podat na pracovišti MVČR, a to pokud zde již pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu, nebo jste držitel modré karty vydané jiným členským státem EU a žádost podáte ve lhůtě do 1 měsíce ode dne vstupu na území. Žádost musíte podat osobně.
Žádost podávejte na vyplněném formuláři (dostupný zde https://www.mvcr.cz/clanek/tiskopisy-a-vzory.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d), ke kterému předložte všechny nezbytné náležitosti uvedené níže. Vždy však předkládejte originály, nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém jazyce, nebo do češtiny úředně přeloženy. Cizozemské veřejné listiny musí být navíc opatřeny vyšším ověřením (apostila, superlegalizace).

K žádosti předložte tyto náležitosti:

 1. cestovní doklad (je nutno předložit originál cestovního dokladu),
 2. 2x fotografie,
 3. doklad o zajištění ubytování,
 4. pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu, která dále obsahuje výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí,
 5. doklady potvrzující vysokou kvalifikaci (Nostrifikace, viz dále) – v odůvodněných případech, zejména v případě důvodných pochybností, zda máte požadované vzdělání nebo zda toto vzdělání odpovídá charakteru zaměstnání, správní orgán vyžádá předložení dokladu o tom, že Vaše zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem ČR,
 6. jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání (Uznání způsobilosti, viz dále) MVČR rozhodne o vydání modré karty po vyjádření příslušného uznávacího orgánu),
 7. pokud jste před podáním žádosti o vydání modré karty na území pobýval jako držitel modré karty v jiném členském státě Evropské unie, jste povinen předložit doklad prokazující úhrnný měsíční příjem rodiny (v případě sloučení rodiny),
 8. před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k dlouhodobému pobytu – modrá karta jste povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění na dobu pobytu ode dne vstupu na území do doby, než se na cizince bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění a současně na požádání předložit doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění. V případě podání žádosti na území tuto náležitost předkládejte rovnou.

K žádosti o modrou kartu je cizinec na požádání dále povinen předložit:

 1. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
 2. doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Zákon o pobytu cizinců stanoví lhůtu 90 dnů ode dne podání žádosti na území ČR, během kterých má MVČR povinnost o vaší žádosti rozhodnout.

Kladné vyřízení žádosti o dlouhodobý pobyt – modrá karta
V případě kladného posouzení vaší žádosti, která byla podána na MVČR, se s vámi toto pracoviště telefonicky spojí a domluví termín vydání povolení k dlouhodobému pobytu - modrá karta. Pokud není možné se s vámi spojit telefonicky, budete vyzváni písemně, a to na adresu, kterou jste uvedli do žádosti jako kontaktní.
V případě žádosti podané na zastupitelském úřadě vás zastupitelský úřad vyzve, abyste se dostavil/a k vyznačení víza nad 90 dnů za účelem převzetí povolení k pobytu - modrá karta.

MVČR po posouzení žádosti o vydání modré karty písemně informuje zaměstnavatele o tom, že jste splnil/a podmínky pro vydání modré karty.

Modrá karta se vydává s dobou platnosti o 3 měsíce delší, než je doba, na níž byla uzavřena pracovní smlouva, nejdéle však na 2 roky. Modrou kartu je možné prodloužit.

Povolení k pobytu – modrá karta se bude vydávat ve formě průkazu o povolení k pobytu, který bude obsahovat biometrické údaje.

Před vydáním průkazu o povolení k pobytu - modré karty vám bude vydáno potvrzení o splnění podmínek pro vydání modré karty. Toto potvrzení slouží k tomu, že můžete na území pobývat a pracovat ještě před tím, než vám bude vydán průkaz o povolení k pobytu – modrá karta s biometrickými údaji.

Podrobné informace o vyřízení modré karty naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/modra-karta.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

 

Kvóty pro zaměstnaneckou migraci

Hlavním cílem koncepce cílené ekonomické migrace je posílit příliv kvalifikované pracovní síly z vybraných zemí do České republiky.

 
Více informací >>>

Vláda České republiky s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace rozhodla o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání, a to svým Nařízením č. 220/2019 Sb., Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu Nařízením č. 220/2019 Sb. ze dne 26. 8. 2019. Hlavním cílem koncepce cílené ekonomické migrace je posílit příliv kvalifikované pracovní síly z vybraných zemí do České republiky.

Pro Velvyslanectví České republiky v Kyjevě byla stanovena roční kvóta 1 600 žádostí o zaměstnaneckou kartu (z toho 500 v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu klíčový a vědecký personál a 1 100 v Programu kvalifikovaný zaměstnanec) a 24 žádostí o dlouhodobé vízum za účelem podnikání (z toho 12 v rámci Programu klíčový a vědecký personál). Obě uvedené kvóty jsou nepřekročitelné, tj. zastupitelský úřad nesmí přijmout více žádostí, než jak je stanoveno nařízením vlády. Obě kvóty budou rovnoměrně rozděleny do 12 - ti měsíců. Žadatelé zařazení do výše uvedených programů se k podání žádosti neobjednávají, vyčkají, až budou kontaktováni konzulárním oddělením.

Pro Velvyslanectví České republiky v Hanoji byla stanovena roční kvóta 200 žádostí o zaměstnaneckou kartu (z toho 200 v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Programu klíčový a vědecký personál, 0 v Programu kvalifikovaný zaměstnanec).

Podrobné informace o Kvótách pro zaměstnaneckou migraci naleznete na
https://www.mzv.cz/kiev/cz/viza_a_konzularni_informace/aktuality/kvoty_pro_zamestnaneckou_migraci.html
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-220#prilohy

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec

Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky. Za tímto účelem je jejich zahraničním pracovníkům, kteří splní stanovená kritéria, garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky, a poskytnuta možnost zjednodušit administrativu spojenou s podáním žádosti o pobytové oprávnění.

 
Více informací >>>

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec (dále jen „Program“) je realizován na základě Usnesení vlády č. 581, o programech schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou republiku, ze dne 26. srpna 2019.
Realizace Programu probíhá v kapacitním a teritoriálním rozsahu stanoveném Nařízením vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu.
Tento program od 1. 9. 2019 nahrazuje stávající Pilotní projekt „Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny a Indie“ (tzv. Projekt Ukrajina a Indie).
Program reaguje na přetrvávající nedostatek pracovníků na českém trhu práce, kdy vedle zjednodušení a zrychlení migračních postupů přináší výrazné rozšíření teritoriálního zaměření dosavadního projektu (i na tzv. třetí země), zpřístupnění programu širšímu okruhu zaměstnavatelů či další výhody pro vysoce kvalifikované zaměstnance v procesu žádosti o pobytové oprávnění (např. nahrazení některých dokumentů písemným prohlášením). Nový program zároveň vylučuje neseriózní podnikatelské subjekty z migračního procesu a prohlubuje prvek kontroly a vyššího dohledu nad zaměstnanci, kteří na území ČR přichází vykonávat kvalifikovanou práci. Tím pomáhá snižovat bezpečnostní rizika spojená s pracovní migrací.

Program je určen:

 • pro nově najaté zaměstnance, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 1 – 3 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru včetně zdravotnictví;
 • pro subjekty působící alespoň 2 roky v ČR s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně), zaměstnávající alespoň 3 zaměstnance.

Účastníkům, kteří budou do Programu zařazeni, je garantována:

 • možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími rodinnými příslušníky;
 • možnost zjednodušit administrativu spojenou s podáním žádosti o pobytové oprávnění (zaměstnanecká karta, modrá karta).

Informace o zařazení do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec bude žadateli (zaměstnavateli) zaslána pouze prostřednictvím emailu (na e-mail kontaktní osoby, uvedené v žádosti). Výběr kontaktní osoby je proto velmi důležitý.

Žadatelem (zaměstnavatelem) zvolená kontaktní osoba bude oslovena příslušným zastupitelským úřadem ohledně stanovení termínu pro zařazeného uchazeče o zaměstnání k podání žádosti o zaměstnaneckou nebo modrou kartu (Modrá karta je dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, tj. cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní povolení).

Za vysokou kvalifikaci se považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo alespoň 3 roky. (Podrobné informace o modré kartě naleznete na stránce https://www.mvcr.cz/clanek/modra-karta.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d).

Tato kontaktní osoba neprodleně předá informaci ohledně termínu na zastupitelském úřadě uchazeči o zaměstnání. Ten se musí ve stanoveném termínu dostavit na příslušný zastupitelský úřad.

Postup realizace migračního procesu v rámci Programu je dostupný na stránce https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/program-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec_4041_3.html v sekci Postup program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec.

Pokud je zaměstnavatel do Programu již zařazen a má zájem zaměstnat dalšího cizince, resp. další cizince, podá ministerstvu, které jej do Programu zařadilo, žádost o zařazení dalšího zahraničního zaměstnance.

Na účast v Programu není právní nárok. Zaměstnance si musí vyhledat zaměstnavatel, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (dále jen MPOČR) nedisponuje vhodnými kontakty, ani nezprostředkovává služby spojené s hledáním vhodných zaměstnanců. Veškeré náklady s tím spojení si hradí konkrétní zaměstnavatel. Program je vhodný i pro zaměstnavatele všeobecných sester, porodních asistentek a fyzioterapeutů, tedy profesí v ISCO kódu 1 - 3.

Podrobné informace o Programu naleznete na http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/program-vysoce-kvalifikovany-zamestnanec_4041_3.html.

Upraveno: 12.12.2019 11:31