zaregistrovat se

Nostrifikace neboli uznávání zahraničního vzdělání

Uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace je proces, kterým je oficiálně potvrzeno, že úroveň vzdělání a kvalifikace získané v zahraničí odpovídá úrovni vyžadované v ČR.

 
Více informací >>>

Postup nostrifikace se liší dle účelu (další studium, práce, podnikání), za kterým je třeba vzdělání nebo kvalifikaci uznat. Dále se pak postup liší podle dosaženého stupně vzdělání (základní, střední, vyšší odborné a vysokoškolské).

Proces „nostrifikace“ momentálně nespadá do gesce Ministerstva zdravotnictví České republiky.

A. Uznávání zahraničních vysvědčení či diplomů ze základních, středních a vyšších odborných škol

B. Uznávání zahraničních dokladů o vysokoškolském vzdělání

Zákon č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů upravuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče v České republice a současně se, mimo jiné, zabývá problematikou uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a volné poskytování služeb hostující osoby na území České republiky. Zákon upravuje podmínky uznání kvalifikace pro osoby, které způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získaly v jiném členském státě EU, a dále pro osoby, které tuto způsobilost získaly mimo členské státy EU. Nedílnou součástí uznání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání je uznání zahraničního vzdělání a kvalifikace jako rovnocenného se vzděláním získaným v České republice, tzv. nostrifikace.

Nostrifikace se v České republice provádí podle §§ 108 a 108a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a jeho prováděcí vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami. V případě uznávání platnosti zahraničního vysokoškolského diplomu se postupuje podle §§ 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení středního nebo vyššího zdravotnického vzdělání, může požádat krajský úřad (odbor školství) příslušný podle místa pobytu žadatele o uznání zahraničního vzdělání. Tyto úřady na základě podané žádosti vydávají osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice, pokud je Česká republika na základě svých mezinárodních závazků zavázána dané zahraniční vysvědčení uznat za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v České republice. Rozhodují také o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikace), pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v České republice.
O uznání zahraničního vysokoškolského zdravotnického vzdělání rozhodují veřejné vysoké školy (soukromé vysoké školy tuto pravomoc nemají). V konkrétním případě pak ta veřejná vysoká škola, která uskutečňuje akreditovaný obsahově obdobný studijní program. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odbor vysokých škol) je odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti. V případě pochybností určí příslušnost vysoké školy k uznání, pokud taková vysoká škola v ČR není, rozhodne o uznání samo. Podmínky pro nostrifikaci středního, vyššího odborného nebo vysokoškolského stupně zdravotnického vzdělání se liší jak podle doby jeho získání, tak podle země, v níž bylo získáno.

Přehledné informace krok po kroku o vyřízení nostrifikace jsou dostupné na https://nostrifikace.mkc.cz/cz/uznavani-pro-zamestnani/uznavani-odborne-kvalifikace-obcane-tretich-zemi

Upraveno: 12.12.2019 11:31