zaregistrovat se

Kontaktní centrum - cizinci

Kontaktní centrum-cizinci je určeno k informativní pomoci všem zdravotnickým pracovníkům: všeobecným a praktickým sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, fyzioterapeutům a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům, ale i lékařům, zubním lékařům a farmaceutům, ze států mimo Evropskou unii, kteří se ucházejí o práci ve zdravotnictví v České republice.

 

Zaměstnávání zájemců o zaměstnání ve zdravotnictví ze států mimo Evropskou unii v České republice

Občané států, s výjimkou občanů Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska a s výjimkou občanů států, které nejsou členy Evropské unie, bývají označováni jako „občané třetích zemí“. Do této skupiny nepatří cizinci, jejichž rodinný příslušník je občanem Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.

Cizinec ze třetí země, který do České republiky chce přicestovat za účelem zaměstnání, musí vlastnit povolení k zaměstnání spolu s platným oprávněním k pobytu, a to zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Před podáním žádosti o zaměstnaneckou nebo modrou kartu musí cizinec podniknout několik kroků.

Zaměstnaneckou nebo modrou kartu je možné získat pouze pro konkrétní pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele. Proto je vhodné si nejprve vyhledat volné pracovní místo a oslovit budoucího zaměstnavatele. Zdravotnická povolání patří mezi tzv. regulovaná povolání. Pro výkon takového povolání jsou v České republice předepsány právními předpisy požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání vykonávat. Zájemce o zdravotnické povolání, musí vlastnit doklad prokazující splnění podmínky pro výkon regulovaného povolání, tzn., že před podáním žádosti o vízum musí požádat Ministerstvo zdravotnictví o vydání dokladu opravňujícího k výkonu zdravotnického povolání.

Vydání rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví o splnění podmínky pro výkon regulovaného povolání je podmíněno předložením dokladu o uznání zahraničního vzdělání, tzv. nostrifikace. Uznávání zahraničního vzdělání je proces, kterým je oficiálně potvrzeno, že úroveň vzdělání získaného v zahraničí odpovídá úrovni vyžadované v České republice.

Vláda České republiky zavedla tři různé programy podporující pracovní migraci, prostřednictvím nichž je usnadněno podání žádosti o vydání zaměstnanecké, resp. modré karty na zastupitelských úřadech. Do programu je zařazován český zaměstnavatel, který ve své žádosti o zařazení do programu přihlásí svého budoucího zaměstnance. Když je zaměstnavatel zařazen, zastupitelský úřad stanoví termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou nebo modrou kartu pro konkrétního zahraničního pracovníka a termín sdělí zaměstnavateli nebo přímo pracovníkovi.

Pro podání žádosti o vydání zaměstnanecké nebo modré karty je nutné mít předem připravené všechny potřebné doklady.

Doporučený postup pro cizince:

  1. 1. Najít si volné pracovní místo a oslovit poskytovatele zdravotních služeb.
  2. 2. Získat doklad o uznání zahraničního vzdělání, tzv. nostrifikaci.
  3. 3. Získat doklad opravňující k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky.
  4. 4. Získat zaměstnaneckou nebo modrou kartu.
  5. 5. Přicestovat do České republiky a zahájit výkon povolání.


Souhrnné informace pro všeobecné sestry a ostatní nelékařská zdravotnická povolání
picture_as_pdf


Vše o zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
picture_as_pdf

 

 

 

 


Upraveno: 19.07.2021 07:12