zaregistrovat se

Novinky ve fondu

12.png
 
KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2020. 388 s. ISBN 978-80-271-0130-6.
Abstrakt: Publikace se zaměřuje na ošetřovatelskou péči v intenzivní medicíně. Učebnice pro studenty i nelékařské zdravotnické pracovníky v intenzivní medicíně.
 
11.png
 
HERDMAN, T. Heather, ed. a KAMITSURU, Shigemi, ed. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace: 2018-2020. Překlad Petra Mandysová. 11. vyd. Praha: Grada, 2020. 518 s. ISBN 978-80-271-0710-0.
Abstrakt: Příručka pro studenty oboru ošetřovatelství a pro zdravotní sestry v praxi. Zabývá se aktuální schválenou terminologií a klasifikací ošetřovatelských diagnóz.
 
10.png
 
BICKOVÁ, Jaroslava, ed. Zooterapie v kostce: minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete. 1. vyd. Praha: Portál, 2020. 277 s. ISBN 978-80-262-1585-1.
Abstrakt: Příručka se zaměřuje na metody zooterapie, zvláště canisterapii, felinoterapii a hiporehabilitaci. Určeno pro odbornou i širokou veřejnost.
   
 
 
09.png
 
ŠKALOUDOVÁ, Renata a kol. Pondělí či pátek, vždy má někdo svátek: aktivizační pracovní listy pro dospělé. 1. vyd. Praha: Portál, 2020. 61 s. ISBN 978-80-262-1653-7.
Anotace: Pracovní listy obsahují ucelený záběr aktivizace osob nad 65 let – rébusy, procvičování smyslových vjemů, komunikace a paměti a cvičení. Kráceno.
   
 
 
08.png
 
MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2020. 304 s. ISBN 978-80-271-2030-7.
Abstrakt: Publikace se zaměřuje na ošetřovatelskou péči v domovech pro seniory v Česku a na její řízení. Určeno odborné veřejnosti.
 
07.png
 
ŽALUDEK, Adam. Management kvality a rizik psychiatrické péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2020. 248 s. ISBN 978-80-271-2275-2.
Abstrakt: Publikace se zaměřuje na postupy řízení kvality a rizik ve zdravotnictví, zejména v psychiatrické péči. Určeno odborné veřejnosti.
 
06.png
 
MIERTOVÁ, Michaela. Riziko pádu v ošetřovatelské praxi: u hospitalizovaných pacientů s neurologickým onemocněním. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. 135 s. ISBN 978-80-271-0850-3.
Abstrakt: Publikace spojuje teoretické informace k problematice rizikových situací nejen v neurologii. Uvádí typy pádů a jejich následky, rizikové faktory, neurologická onemocnění spojená s rizikem pádu a intervence minimalizující tato rizika. Nakladatelská anotace. Kráceno.
 
05.png
 
CIMRMANNOVÁ, Tereza a kol. Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku: u osob s mentálním postižením. 1. vyd. Praha: Portál, 2020. 141 s. ISBN 978-80-262-1575-2.
Abstrakt: Publikace se zabývá paliativní péčí o mentálně postižené osoby a tématy stárnutí a zármutku. Určeno pro rodinné příslušníky osob s mentálním postižením a pracovníky pomáhajících profesí.
 
 
 
04.png
 
PECHOVÁ, Karolína a kol. Paliativní péče v rezidenčních službách: se zaměřením na uživatele seniorského věku. 1. vyd. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2020. 201 s. ISBN 978-80-88361-01-5.
Abstrakt: Příručka pro management, lékaře a pracovníky v přímé péči. Zabývá se poskytováním paliativní péče v prostředí domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, případně domů s pečovatelskou službou.
 
03.png
 
LHOTOVÁ, Marie a Evžen PEROUT. Arteterapie v souvislostech. 1. vyd. Praha: Portál, 2018. 246 s. ISBN 978-80-262-1272-0.
Anotace: Tato kniha se zaměřuje na podrobný popis způsobů práce s výtvarnou tvorbou opřený o teoretický základ projektivně-intervenční arteterapie. Její snahou je poukázat na užší vazby arteterapie na obecnější psychologické a psychoterapeutické poznatky, takže zahrnuje i souvislosti z oblasti vývojové a klinické psychologie. Nakladatelská anotace. Kráceno.
 
 
 
02.png
 
LENDEROVÁ, Milena a kol. Ženy s kufříkem a nadějí: porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2019. 488 s. ISBN 978-80-246-4475-2.
Abstrakt: Kniha se zabývá babictvím v Česku v letech 1850–1950. Sleduje změny legislativního rámce, ohraničujícího život a činnost porodních bab, institucionalizaci babického vzdělání, proměny vztahu porodních bab a církve či lékařů. Báby jsou představeny i jako profesní skupina..
 
01.png
 
WICHSOVÁ, Jana. Bezpečnost a etika v perioperační péči. 1. vyd. Praha: Grada, 2020. 88 s. ISBN 978-80-271-1029-2.
Abstrakt: Publikace se zabývá etickým a profesionálním chováním na operačních sálech. Určeno odborné veřejnosti.
 
10.jpg
 
LEJSKA, Mojmír a Radan HAVLÍK. Základy praktické audiologie a audiometrie. Vydání: druhé rozšířené. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2019. ISBN 978-80-7013-599-0.
   
 
 
01.png
 
SALINE, Sharon. Co by vaše dítě s ADHD chtělo, abyste věděli. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1513-4.
Anotace: Čtenář v knize najde řadu praktických doporučení a příkladů, které mu pomohou najít si vlastní cestu k tomu, jak co nejlépe vyjít se svým někdy vznětlivým a náročným, ale také milovaným a jedinečným dítětem. Autorka shromáždila zkušenosti desítek dětí a mladých lidí, kteří jsou hyperaktivní a nepozorní.
 
 
 
02.png
 
THOMPSON, Tracy. Mateřství se mi stalo pastí: příběhy matek s depresí. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1547-9.
Anotace: Na základě vlastní zkušenosti a výpovědí dalších matek, které se musely s "mateřskou depresí" dlouhodobě potýkat, autorka tento stav popisuje a definuje, vymezuje se proti tabu, s nímž bývá stále ještě koncept „nemilující matky“ spojován, a nabízí řadu rad, jak si tuto situaci pokud možno usnadnit a hlavně jak ji nepředat dalším generacím.
 
 
 
03.png
 
MCHENRY, Irene a Carol MOOG. Aktivity pro starší děti s PAS: jak budovat sebevědomí, vnitřní klid a vztahy. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1533-2.
Anotace: Kniha nabízí soubor aktivit, které jsou založeny na technikách mindfulness a které přispívají k tomu, aby si dospívající s poruchou autistického spektra dokázali postupně vybudovat důležité dovednosti při budování vztahů s vrstevníky, naučili se kontrolovat své pocity a našli svůj vnitřní klid.
 
 
 
04.png
 
NEŠPOR, Karel. Jde to i s úsměvem. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1437-3.
Anotace: Kniha obsahuje zábavné, poučné, terapeutické krátké příběhy ze života ke zlepšení nálady. Je doplněna užitečnou kapitolkou Jednoduché postupy, návody a techniky.
 
 
 
05.png
 
SOHNI, Hans. Sourozenecká dynamika. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1526-4.
Anotace: Se sourozenci si člověk spojuje představu hlubokého spojenectví i rivality. V překvapivém kontrastu s každodenními zkušenostmi se však v psychoanalýze tomuto tématu věnovala až do osmdesátých let minulého století mizivá pozornost a i dnes k tématu existuje jen málo odborných publikací. Autor tak kromě vertikálního rozměru rodinných vztahů (s rodiči) navrhuje všímat si i horizontální roviny (se sourozenci) a dokládá existenci tzv. horizontálního přenosu. Odhaluje, jak nedostatky na rodičovské a párové rovině vedou k destrukci vztahů mezi sourozenci, a naopak jak osvobozování od rodičovských projekcí ve středním věku může být spojeno s rostoucí sourozeneckou blízkostí. Kniha obsahuje příklady z každodenního života i četné kazuistiky a navrhuje, jak by měla vypadat dobrá psychoterapeutická praxe zahrnující sourozeneckou dynamiku.
 
 
 
06.png
 
SELLIN, Rolf. Blíž tě nepustím: jak v sobě najít střed a nastavit hranice. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1516-5.
Anotace: Přebíráte úkoly, které vám nenáleží? Je pro vás těžké říkat „ne“? Nasáváte do sebe často cizí pocity? A když se unavíte, máte sklon se před celým světem úplně uzavřít? Pokud byste odpověděli souhlasně, možná se potřebujete naučit lépe se o sebe postarat, být se sebou v kontaktu a začít si nastavovat hranice, a to na mentální, komunikační a energetické rovině. Cílem je, aby naše hranice byly pružné, takže nás neuzavřou, nýbrž budou fungovat na základě respektu (k sobě i druhým) a pomohou nám skutečně se s druhými setkat. Kniha obsahuje sebeposuzovací test, podněty pro sebereflexi a praktická cvičení i příklady z autorovy praxe.
 
 
 
07.png
 
ROSENBERG, Marshall B. a Vilma COSTETTI. Nenásilná komunikace a moc: v institucích, společnosti i rodině. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1466-3.
Anotace: Kniha se zabývá nenásilnou komunikací, která je jednoduchý a výjimečný způsob vyjadřování, díky němuž dokážeme snáze komunikovat sami se sebou i s ostatními v rodině, ve škole, v práci, s lidmi různých kultur, náboženství a politického přesvědčení.
 
 
 
08.png
 
KAHANE, Adam. Spolupráce se nepřítelem: jak vyjít s lidmi, s nimiž nesouhlasíme. 1. vyd. Praha: Portál, 2020. ISBN 978-80-262-1563-9.
Anotace: Spolupráce se v dnešním světě stává stále náročnější a zároveň nezbytnější. Pokud chceme, aby vzniklo něco, na čem nám opravdu záleží, často musíme spolupracovat s lidmi, i když s nimi nesouhlasíme, nemáme je rádi nebo jim nedůvěřujeme. Autor, který má zkušenost s vyjednáváním v nejrůznějších kontextech ve více než padesáti zemích světa, popisuje rozdíl mezi konvenční spoluprací a tzv. pružnou spoluprací, která nás nutí vyjít mimo sebe samé. Ta první předpokládá společné cíle a jasné dohody, zatímco druhá systematicky experimentuje s různými perspektivami, nutí postupovat po malých krůčcích bez předem daného celkového plánu a nezřídka vyzývá ke změně vlastní pozice.
 
 
 
01.jpg
 
DRNKOVÁ, Barbora. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena: pro zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0693-6.
Anotace: Učebnice shrnuje základní poznatky z oborů mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena, tedy obory vzájemně velmi provázané. Vhodná je zejména pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol.
 
01.jpg
 
LIBOVÁ, Ľubica, BALKOVÁ, Hilda a JANKECHOVÁ, Monika. Ošetřovatelský proces v chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2466-4.
Anotace: Kniha představuje prakticky zpracovanou problematiku ošetřovatelské péče v chirurgii. Je rozdělena na obecnou část, která poskytuje náhled do základů ošetřovatelství v chirurgii a zpracovává problematiku ran a chronických ran, druhů operačních zákroků, vyšetření chirurgického pacienta, pooperačních komplikací a ošetřovatelské péče v perioperačním období. Ve speciální části je praktické znázornění ošetřovatelského procesu při vybraných chirurgických diagnózách v různých oblastech chirurgie. Kniha je určena především studentům ošetřovatelství v pregraduální formě studia.
 
01.jpg
 
HEITZ, James W., ed. Pooperační stavy: příznaky, diagnostika, postupy. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0873-2.
Anotace: Kniha v 50 kapitolách podrobně rozebírá vše, co může potkat ošetřující lékaře u nemocných, kteří procitnou po operačním zákroku z anestezie. Je rozdělena do tří oddílů. V první části najdeme fyziologii, ve druhé "znaky a příznaky", ve třetí části pak vybrané speciální podmínky a okolnosti.
 
01.jpg
 
PLEVOVÁ, Ilona a kol. Ošetřovatelství II. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0889-3.
Anotace: Publikace Ošetřovatelství II nabízí čtenářům souhrnné poznatky z vybraných oblastí oboru ošetřovatelství.
 
01.jpg
 
KŘIVÁNKOVÁ, Markéta. Somatologie. Učebnice pro střední zdravotnické školy. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0695-0..
Anotace: Druhé vydání učebnice somatologie pro žáky středních zdravotnických škol a zdravotnických oborů na jiných středních školách předkládá ucelený přehled o stavbě a funkci lidského těla za fyziologických podmínek. Zahrnuje základní poznatky z oblasti anatomie, fyziologie, biologie, chemie a histologie. Text je doplněn obrázky, tabulkami a schématy.
 
01.jpg
 
WAGNER, Uwe. Polohování v péči o nemocné. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2053-6.
Anotace: Správné polohování nemocného je základním předpokladem prevence komplikací zejména u dlouhodobě ležících nemocných. Využívání různých přístupů a konceptů je pro nemocného i personál přínosem zejména v prevenci komplikací u pacientů a zranění u ošetřujících.
 
01.jpg
 
HALUZÍKOVÁ, Jana a kol. Ošetřovatelství v nefrologii. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-247-5329-4.
Anotace: Kniha poskytuje ucelené informace o ošetřovatelské péči u pacientů s diagnózou selhání ledvin. Publikace je určena studentům zdravotnických oborů ve vysokoškolském programu, v postgraduálním studiu a nelékařským zdravotnickým pracovníkům.
 
01.jpg
 
FELIX, Ondřej. Neodkladné stavy do kapsy. 1. vyd. Praha: Galén, 2019. ISBN 978-80-7492-413-2.
Anotace: Kniha je koncipována jako rádce pro rychlou orientaci při diagnostice a léčbě nejčastějších akutních stavů a intoxikací. Obsahuje téměř dvě stě stručných přehledů běžně i vzácně se vyskytujících případů i problémů, s nimiž se setkává každý lékař, dále pak abecední souhrn pětadevadesáti běžně používaných léků a v příloze i vybrané doporučené postupy, škály a algoritmy.
 
01.jpg
 
KALVACH, Zdeněk. Zdraví a nemoc: nárys problematiky pro studenty nezdravotnických programů. 1. vyd. Středokluky: Zdeněk Susa, 2019. ISBN 978-80-88084-21-1.
Anotace: Autor je známý geriatr. Kniha je přehlednou učebnicí pro nezdravotníky z pomáhajících profesí. Zabývá se pojetím medicíny, zdraví a nemoci, komunikací zdravotníka s pacientem, medicínskou etikou, klinickým vyšetřením, zdravotnickými službami a jejich právní regulací, geriatrií, následnou a dlouhodobou péčí, umíráním, paliativní a hospicovou péčí.
 
01.jpg
 
KOŽUCHOVÁ, Mária. Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2019. ISBN 978-80-8063-468-1.
Anotace: Tato kniha integruje nejnovější a aktualizované poznatky týkající se managementu domácí péče. Kniha je určená především odborníkům v oblasti komunitního ošetřovatelství ale i ostatní odborné veřejnosti.
 
Upraveno: 06.10.2020 12:41