zaregistrovat se

Novinky ve fondu

10.png
 
ARGAYOVÁ, Ivana, Katarína ANGELOVIČOVÁ a Lucia DIMUNOVÁ. Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii: nádory močového měchýře. 1. vyd. Praha: Grada, 2021. 120 s. ISBN 978-80-271-1726-0.
 
10.png
 
WOITITZ, Janet Geringer. Dospělé děti alkoholiků: překročte bludný kruh minulosti. 2. přeprac. vyd., v Portále 1. Praha: Portál, 2021. 198 s. ISBN 978-80-262-1713-8.
Abstrakt:Publikace se zaměřuje na psychologii lidí, kteří vyrůstali v rodině alkoholiků, a na překonání jejich psychických a sociálních problémů. Určeno široké veřejnosti.
 
 
 
10.png
 
BUCHER, Anton A. Psychologie štěstí. 1. vyd. Praha: Portál, 2021. 367 s. ISBN 978-80-262-1737-4.
Abstrakt:Jedna z nejobsáhlejších a nejobsažnějších odborných publikací na téma štěstí, které kdy byly vydány, se systematicky zabývá různými aspekty štěstí. Hledá tak odpovědi na otázky jako: Co je štěstí? Co nás dělá šťastnými? K čemu štěstí vede? Dá se štěstí zvýšit?
 
 
 
10.png
 
JEDLIČKOVÁ, Jaroslava, Tomáš SVOBODA a Jana WICHSOVÁ. Perioperační zásady v kostce. 1. vyd. Praha: Grada, 2021. 151 s. ISBN 978-80-271-1727-7.
Abstrakt:Publikace zahrnuje nejen perioperační ošetřovatelskou péči, ale v širších souvislostech dává strukturovaně nahlédnout do problematiky péče o pacienta na operačním sále napříč všemi zdravotnickými profesemi. Učebnice se stane pomocníkem a průvodcem po operačních sálech.
 
10.png
 
ŠNAJDROVÁ, Lenka. Tajemství ve vaší hlavě, aneb, Co nevíte, že víte. 1. vyd. Praha: Portál, 2021. 222 s. ISBN 978-80-262-1791-6.
Abstrakt:Publikace se zaměřuje na nevědomí a jeho porozumění v osobním rozvoji. Určeno široké veřejnosti.
 
 
 
10.png
 
ROSINA, Jozef, Jana VRÁNOVÁ a Hana KOLÁŘOVÁ. Biofyzika: pro zdravotnické a biomedicínské obory. 2. dopl. vyd. Praha: Grada, 2021. 295 s. ISBN 978-80-271-2526-5.
Abstrakt:Vysokoškolská učebnice pro zdravotnické a biomedicínské obory, která se zaměřuje na biofyziku
 
10.png
 
FRYER, Daniel. Racionálně-emoční terapie: překonejte myšlenkové pasti. 1. vyd. Praha: Portál, 2021. 262 stran. ISBN 978-80-262-1739-8.
Abstrakt:Příručka, která se zaměřuje na metody racionálně-emoční terapie negativních emocí a na optimismus a sebezdokonalování. Určeno široké veřejnosti.
 
 
 
10.png
 
MASLOW, Abraham Harold. Motivace a osobnost. 1. vyd. Praha: Portál, 2021. 375 s. ISBN 978-80-262-1728-2.
Abstrakt:Publikace se zaměřuje na psychologii osobnosti a na potřeby, chování a motivaci. Určeno odborné veřejnosti.
 
 
 
10.png
 
FLEUROT, Amélia. Odpustit druhým, odpustit sobě. 1. vyd. Praha: Portál, 2021. 190 s. ISBN 978-80-262-1731-2.
Abstrakt:Publikace se zabývá etikou odpouštění a jak ji praktikovat pro své duševní zdraví. Určeno široké veřejnosti.
 
 
 
10.png
 
RÖNNAU-BÖSE, Maike a Klaus FRÖHLICH-GILDHOFF. Psychická odolnost předškoláků. 1. vyd. Praha: Portál, 2021. 119 s. ISBN: 978-80-262-1790-9.
Abstrakt:Publikace se zaměřuje na psychickou odolnost u předškolních dětí a na jejich výchovu ve školce. Určeno odborné veřejnosti, zejména pedagogům.
 
 
 
10.png
 
PLEVOVÁ, Ilona a kol. Sestra a akutní stavy od A do Z. 1. vyd. Praha: Grada, 2021. 557 s. Sestra. ISBN 978-80-271-0890-9.
Abstrakt:Publikace se zaměřuje na urgentní ošetřovatelství. Určeno odborné veřejnosti.
 
10.png
 
ŠÁLKOVÁ, Jana. Intenzivní péče v porodní asistenci. Praha: Grada, 2021. 195 s. ISBN 978-80-271-0844-2.
Abstrakt:Publikace se zaměřuje na intenzivní péči o pacientky v kritickém stavu v gynekologii a porodnictví
 
10.png
 
DOSBABA, Filip a kol. Rehabilitační ošetřování v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2021. 168 s. ISBN 978-80-271-1050-6.
Abstrakt:Publikace se zaměřuje na metody rehabilitačního ošetřování v praxi.
 
10.png
 
PROCHÁZKA, Martin. Porodní asistence. Praha: Maxdorf, [2020]. Jessenius. 788 s. ISBN 978-80-7345-618-4.
Abstrakt:Vysokoškolská učebnice, která se zaměřuje na porodní asistenci. Určeno pro porodní asistentky.
 
10.png
 
KŘIVÁNKOVÁ, Markéta. Somatologie: učebnice pro obor ošetřovatel. 1. vyd. Praha: Grada, 2020. 256 s. ISBN 978-80-271-2467-1.
Abstrakt:Učebnice pro studenty ošetřovatelství, která se zabývá lidskou anatomií a fyziologií. Obsahuje různé úkoly a testy.
 
10.png
 
BEDNAŘÍK, Aleš a Mária ANDRÁŠIOVÁ. Komunikace s nemocným: sdělování nepříznivých informací. 1. vyd. Praha: Grada, 2020. 227 s. ISBN 978-80-271-2288-2.
Abstrakt:Autoři předkládají 18 komentovaných dialogů lékaře s pacientem nebo s příbuznými.
 
10.png
 
ARGAYOVÁ, Ivana, Katarína ANGELOVIČOVÁ a Lucia DIMUNOVÁ. Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii: nádory močového měchýře. Praha: Grada, 2021. Sestra. ISBN 978-80-271-1726-0.
Abstrakt:Publikace se zaměřuje na ošetřovatelskou péči o pacienty s nádorem močového měchýře.
 
10.png
 
JABOR, Antonín, Janka FRANEKOVÁ a Zdenek KUBÍČEK. Principy interpretace laboratorních testů. Praha: Grada, 2020. 436 s. ISBN 978-80-271-1272-2.
Abstrakt:Publikace se zaměřuje na interpretaci výsledků laboratorních testů.
 
10.png
 
PRŮŠA, Ladislav a kol. Dlouhodobá péče nejen v České republice. 1. vyd. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021. 358 s. ISBN 978-80-88361-09-1.
Abstrakt:Publikace se zaměřuje na podobu dlouhodobé sociálně zdravotní péče pro stárnoucí obyvatelstvo, zejména v Česku.
 
10.png
 
FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Adaptované doporučené postupy v péči o novorozence. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2020. ISBN 978-80-7013-605-8.
Anotace: Publikace se zaměřuje na klinické doporučené postupy v péči o novorozence. Určeno odborné veřejnosti.
 
 
 
10.png
 
FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii. 2. část, Péče o novorozence. 2. přeprac. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2021. ISBN 978-80-7013-607-2.
Anotace: Publikace se zaměřuje na péči o novorozence. Určeno ošetřovatelům a porodním
 
 
 
10.png
 
ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 3. upr. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2021. ISBN 978-80-7013-608-9.
Anotace: Vysokoškolská učebnice, která se zaměřuje na základy anesteziologie. Text je určen pro specializační vzdělávání, studující LF a lékaře.
 
 
 
10.png
 
NOTBOHM, Ellen. 10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, abyste věděli. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1753-4.
Anotace: Oceňovaná kniha, která získala několik prestižních cen a je doporučovaná na mnoha zahraničních odborných i rodičovských webech o autismu. Publikace se zaměřuje na výchovu dítěte s poruchou autistického spektra. Určeno široké veřejnosti, zejména rodičům.
 
 
 
10.png
 
VALENTA, Milan. Dramaterapie. 5. přeprac. a dopl. vyd., v Portále 1. vyd. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1715-2.
Anotace: Publikace se zaměřuje na metody dramaterapie. Tuto terapeutickou metodu lze využít v mnoha oblastech práce s lidmi, při práci s klienty s mentální retardací, ale také v oblastech jako jsou psychiatrické terapeutické komunity nebo školství. Kniha obsahuje řadu příkladů z praxe. Určeno odborné i široké veřejnosti
 
 
 
10.png
 
LEVY, Alexander. Sbohem, mami, sbohem, tati. Jak se vyrovnat se smrtí rodičů. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1740-4.
Anotace: Kniha se snaží co nejhlouběji zprostředkovat zkušenosti s procesem truchlení spojeného s úmrtím rodičů, vliv úmrtí rodiče na osobní identitu, o tom, že vztah k rodiči přetrvává i po jeho smrti, o mnohdy zásadních změnách vztahu k ostatním lidem i naší role v rodině poté, co se vymaníme ze vztahového vzorce určovaného rodiči, o souvislostech vztahu k rodičům a vztahu k božství, jaká rizika jsou spojena s vytěsněním smutku, které techniky lze účinně využít při práci s truchlením a konečně jaké poučení si můžeme z úmrtí rodičů vzít. Text je doplněn několika autentickými příběhy a velmi empatickými osobními úvahami.
 
 
 
10.png
 
HANSEN, Anders. Instamozek: stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1717-6.
Anotace: Kniha renomovaného švédského psychiatra se zabývá dopadem „digitálního věku“ na fungování našeho mozku. Autor nabízí „první pomoc“ v podobě tipů, jak významně změnit životní styl ve svůj prospěch, uvádí nejnovější poznatky výzkumníků této oblasti a v závěru se zabývá úvahami o tom, zda se náš mozek dokáže na změněné podmínky adaptovat.
 
 
 
10.png
 
Prevence a léčba dekubitů: stručná příručka - zkrácená verze doporučení. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2020. ISBN 978-80-7013-606-5.
Anotace: Příručka se zaměřuje na dekubity a jejich léčbu a prevenci. Určeno odborné veřejnosti.
 
 
 
10.png
 
MORAVOVÁ, Veronika, Jakub KRÁL, Svatava LAGRONOVÁ a kol. Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků. Praha: Porta Medica, 2021. ISBN 978-80-906947-1-2.
Anotace: Publikace se zaměřuje na zdravotnické a osobní ochranné prostředky a regulace, které se týkají jejich přítomnosti na trhu v době koronavirové pandemie. Příspěvek ke společnému boji s pandemií s onemocnění covid-19. Určeno odborné veřejnosti.
 
 
 
10.png
 
SELLIN, Rolf. Vysoce citliví lidé mezi námi: jak z nevýhody udělat přednost. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1746-6.
Anotace: Publikace se zaměřuje na duševní hypersenzitivitu a způsoby, jak lépe vnímat vlastní potřeby a lépe se duševně chránit. Kniha je doplněna sebeposuzovacím testem, podněty k zamyšlení a cvičeními, s jejichž pomocí vysoce citliví lidé konečně pochopí, proč jsou „jiní“ a v čem spočívá jejich vnitřní bohatství. Určeno široké veřejnosti.
 
 
 
10.png
 
RŮŽIČKOVÁ, Jana. Dívka pod hladinou: příběhy dospívajících v krizi. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1712-1.
Anotace: Publikace se zaměřuje na psychoterapii existenčních krizí u dospívajících. Obsahuje příběhy skutečných lidí. Určeno široké veřejnosti.
 
 
 
12.png
 
KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2020. 388 s. ISBN 978-80-271-0130-6.
Abstrakt: Publikace se zaměřuje na ošetřovatelskou péči v intenzivní medicíně. Učebnice pro studenty i nelékařské zdravotnické pracovníky v intenzivní medicíně.
 
11.png
 
HERDMAN, T. Heather, ed. a KAMITSURU, Shigemi, ed. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace: 2018-2020. Překlad Petra Mandysová. 11. vyd. Praha: Grada, 2020. 518 s. ISBN 978-80-271-0710-0.
Abstrakt: Příručka pro studenty oboru ošetřovatelství a pro zdravotní sestry v praxi. Zabývá se aktuální schválenou terminologií a klasifikací ošetřovatelských diagnóz.
 
Upraveno: 17.09.2021 13:10