zaregistrovat se

Novinky ve fondu

01.jpg
 
HAVELKA, David a Kateřina BARTOŠOVÁ. Speciální sourozenci: život se sourozencem s postižením. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1475-5.
Anotace: Sourozenecký vztah je odpradávna námětem románů, filmů a pohádek. Jedná se o jeden z nejdelších a nejintenzivnějších vztahů, které v průběhu života zažíváme. Přestože zahraniční výzkumy ukazují, že zdraví sourozenci dětí s postižením jsou velmi početnou skupinou (80 % dětí s postižením má sourozence), bývá tato skupina dětí často odborníky a dospělými často přehlížena a opomíjena. Kvalitní péče o sourozence dětí s postižením přitom může pomoci předejít psychickým obtížím zdravého dítěte, posílit účinky intervence u dítěte s postižením, zvýšit rodinnou kvalitu života a celkově i posílit kvalitu péče o člověka s postižením v jeho přirozeném prostředí a tak pomoci při transformaci z institucionálního na komunitní systém péče. Kniha si klade za cíl pomoci čtenářům najít způsoby jak případná negativa, která vztah přináší minimalizovat, a naopak vytěžit ze vztahu pro děti, rodinu, i odborníky co největší množství pozitiv. Knihu uvítají odborníci pracující s rodinami dětí s postižením (kliničtí psychologové, pedopsychiatři, poradenští psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci), rodiče zdravých sourozenců dětí s postižením. (Kráceno).
   
 
 
01.jpg
 
HUTYROVÁ, Miluše. Děti a problémy v chování: etopedie v praxi. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1523-3.
Anotace: V publikaci se prolínají pohledy odborníků různých profesí (od etopedů, psychologů, sociálních pracovníků až po psychiatry a právníky) na problematiku rozličných příčin, projevů a důsledků rizikového a problémového chování, ADHD i tzv. poruch chování. Kniha je obohacena řadou kazuistik a příkladů z praxe, které napomohou porozumění problémovému chování.
   
 
 
01.jpg
 
ČERNÁ, Jana. Mateřský koučink: psychická průprava v těhotenství, během porodu a po něm. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1512-7.
Anotace: Kniha se zabývá nepříjemnými emocemi, které se pojí k těhotenství, šestinedělí a prvnímu adaptačnímu období v životě novopečené maminky a narozeného dítěte. Efektivními koučovacími technikami učí ženy zvládat své emoce, poznat sebe samu a získat odvahu prožít mateřství po svém bez negativního vlivu okolí a sociálních sítí. (Kráceno).
   
 
 
01.jpg
 
FALLON, James H. Psychopat v mém mozku: neurovědcova cesta k odhalení jeho temného já. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1503-5.
Anotace: Jednoho dne zkoumal osmapadesátiletý Fallon hromádku skenů mozků svých rodinných příslušníků: obrázků, které měly sloužit jako kontrolní záznamy určené ke srovnání se snímky pacientů s Alzheimerem. Úplně vespod ležel snímek, který zjevně odpovídal mozku psychopata. Fallon si pomyslel, že se tam přimíchal nedopatřením ze štosu snímků opakovaně trestaných násilníků, takže se domluvil s techniky, že zkontrolují, komu záznam patří. Ti nade všechny pochybnosti prokázali, že nikdo nic nepopletl a inkriminovaný sken pochází skutečně od Fallonovy rodiny. Jednalo se o jeho vlastní mozek. V knize Psychopat v mém mozku se prolíná autorovo zamyšlení nad neurologickým a genetickým základem a příčinami psychopatie s vyznáním popisujícím, co všechno se o sobě dozvěděl od svých kolegů a rodinných příslušníků, i zamyšlením nad tím, zda lze psychopaty změnit a čím mohou takoví lidé prospět světu.
   
 
 
01.jpg
 
AMADOR, Xavier Francisco. Nic mi není! Pomoc nepotřebuju!: jak pomoci duševně nemocnému, který odmítá léčbu. Praha: Portál, 2019. Spektrum. ISBN 978-80-262-1525-7.
Anotace: Mnozí lidé, kteří trpí duševní poruchou, si myslí, že jim nic není a že nepotřebují pomoc. U lidí se schizofrenií a bipolární afektivní poruchou se jedná o zhruba polovinu, podobně jsou na tom lidé se závislostí či poruchou příjmu potravy, a svůj stav často podcení i lidé s depresí nebo úzkostnou poruchou. Také lidé, u nichž se rozvíjí demence, mají často problém nahlédnout, že se jejich stav zhoršuje. Autor se ve své práci inspiroval životním příběhem svého bratra, který onemocněl schizofrenií, a na řadě příkladů z jejich společného života a ze své praxe ilustruje, jak složité je přimět člověka s duševní nemocí akceptovat léčbu. Knihu uvítají psychiatři, psychologové, blízcí lidí s duševní nemocí.
   
 
 
01.jpg
 
FUNCKE, Amelie a Axel RACHOW. Jakou otázku máte nejradši?: jednoduché i rafinované způsoby ptaní v seminářích, trénincích a workshopech. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1531-8.
Anotace: Jedním ze základních nástrojů při činnostech, jako je trénink nebo facilitace skupin, je schopnost klást vhodné otázky. Dva odborníci na komunikaci v této knize shromáždili svůj výběr nejúčinnějších – klasických i netradičních – otázek pro nejtypičtější situace, k nimž dochází při seminářích, prezentacích či moderování skupin. Podrobně je tak pojednáno o 48 otázkách, přičemž u každé z nich autoři popisují, pro jaký kontext je vhodná, co je jejím cílem a výhodou, k čemu se nehodí a jak zacházet s odpověďmi. Autoři se zabývají i tím, jak lze otázky kombinovat a nabízejí také jejich využití při kreativních aktivitách. Strukturovaná a informačně nabitá kniha je doplněna přehledy otázek a pracovními listy.
   
 
 
01.jpg
 
TOLIMATOVÁ, Jitka. Vykročte z úzkosti: trénink pro dospělé. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1509-7.
Anotace: Úzkost zažije během života každý, je běžnou součástí života. Tato publikace je věnována všem, kdo jí v životě mají více, než potřebují, a chtějí ji snížit. V tomto průvodci by autorka ráda nabídla možnosti těm, kteří chtějí svou úzkost zkusit ovlivnit sami. Úzkost umí životní prostor zúžit a vyplnit a někdy stačí nový úhel pohledu či tip na to, co nedělat, či spíše na to, co přestat dělat, aby se úzkost začala vytrácet a uvolnila místo jiným prožitkům. Drobné příklady ze života pomohou úzkostným čtenářům přinést zážitek, že nejsou na obtíže sami, a jejich příbuzným přiblíží jejich prožitky. Knihu uvítají lidé s úzkostnou poruchou, jejich blízcí a dále terapeuti a psychologové.
   
 
 
01.jpg
 
SCARPA, Angela, Anthony WELLS a Tony ATTWOOD. Dítě s autismem a emoce: program pro práci s dětmi. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1435-9.
Anotace: Tento praktický manuál určený učitelům a rodičům dětí s autismem nabízí jednoduché strategie, které dětem s vysokofunkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem, které mají obtíže se zvládáním svých nálad, pomohou zmírnit negativní pocity a vedou k tomu, že se děti cítí v běžném životě lépe. Autoři v knize vycházejí z kognitivně behaviorální terapie. Program, který vytvořili, je určen zejména dětem předškolního a mladšího školního věku. Jeho součástí je emoční vzdělávání, kognitivní restrukturalizace, nácvik sociálních strategií a nástroje pro zvládání reálných situací. Kniha je určena pro práci se skupinou, v níž jsou děti s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem. Z programu budou profitovat i děti s ADHD a ADD a také děti s poruchou chování. Ačkoli se jedná o program pro skupinovou práci, mohou jednotlivé aktivity s dětmi provádět i jejich rodiče, protože jednotlivé kroky lze uskutečňovat i individuálně. Knihu využijí pedagogové a další profesionálové pracující s dětmi s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem, rodiče těchto dětí.
   
 
 

 

01.jpg
 
DUŠOVÁ, Bohdana, Martina HERMANNOVÁ a Vladimíra MAJDYŠOVÁ. Potřeby žen v porodní asistenci. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0837-4.
   
02.jpg
 
MIERTOVÁ, Michaela. Riziko pádu v ošetřovatelské praxi: u hospitalizovaných pacientů s neurologickým onemocněním. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0850-3.
   

 

03.jpg
 
STASKOVÁ, Věra, Valérie TÓTHOVÁ a Jaroslav KOŤA. Odkaz Joyce E. Travelbee pro ošetřovatelství 21. století. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2206-6.
   
04.jpg
 
JÍLEK, Petr a Petr JÍLEK. Imunologie: stručně, jasně, přehledně. 2., doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0595-3.
   
05.jpg
 
ČERVENKOVÁ, Barbora. Rozvoj komunikačních a jazykových schopností: u dětí od narození do tří let věku. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2054-3.
   
06.jpg
 
POKORNÁ, Andrea, Dana DOLANOVÁ, Veronika ŠTROMBACHOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ, Jana KUČEROVÁ a Jan MUŽÍK. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví: metodika prevence, identifikace a analýza. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0720-9.
   
07.jpg
 
KŘÍŽOVÁ, Jarmila, Jaromír KŘEMEN, Eva KOTRLÍKOVÁ a Štěpán SVAČINA. Enterální a parenterální výživa. 3., přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2019. ISBN 978-80-204-5009-8.
   
08.jpg
 
BUŽGOVÁ, Radka a Lucie SIKOROVÁ. Dětská paliativní péče. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0584-7.
   
09.jpg
 
JEDLIČKOVÁ, Jaroslava. Ošetřovatelská perioperační péče. 2. rozšířené vydání. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2019. ISBN 978-80-7013-598-3.
   
 
 
10.jpg
 
LEJSKA, Mojmír a Radan HAVLÍK. Základy praktické audiologie a audiometrie. Vydání: druhé rozšířené. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2019. ISBN 978-80-7013-599-0.
   
 
 
01.png
 
SALINE, Sharon. Co by vaše dítě s ADHD chtělo, abyste věděli. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1513-4.
Anotace: Čtenář v knize najde řadu praktických doporučení a příkladů, které mu pomohou najít si vlastní cestu k tomu, jak co nejlépe vyjít se svým někdy vznětlivým a náročným, ale také milovaným a jedinečným dítětem. Autorka shromáždila zkušenosti desítek dětí a mladých lidí, kteří jsou hyperaktivní a nepozorní.
 
 
 
02.png
 
THOMPSON, Tracy. Mateřství se mi stalo pastí: příběhy matek s depresí. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1547-9.
Anotace: Na základě vlastní zkušenosti a výpovědí dalších matek, které se musely s "mateřskou depresí" dlouhodobě potýkat, autorka tento stav popisuje a definuje, vymezuje se proti tabu, s nímž bývá stále ještě koncept „nemilující matky“ spojován, a nabízí řadu rad, jak si tuto situaci pokud možno usnadnit a hlavně jak ji nepředat dalším generacím.
 
 
 
03.png
 
MCHENRY, Irene a Carol MOOG. Aktivity pro starší děti s PAS: jak budovat sebevědomí, vnitřní klid a vztahy. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1533-2.
Anotace: Kniha nabízí soubor aktivit, které jsou založeny na technikách mindfulness a které přispívají k tomu, aby si dospívající s poruchou autistického spektra dokázali postupně vybudovat důležité dovednosti při budování vztahů s vrstevníky, naučili se kontrolovat své pocity a našli svůj vnitřní klid.
 
 
 
04.png
 
NEŠPOR, Karel. Jde to i s úsměvem. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1437-3.
Anotace: Kniha obsahuje zábavné, poučné, terapeutické krátké příběhy ze života ke zlepšení nálady. Je doplněna užitečnou kapitolkou Jednoduché postupy, návody a techniky.
 
 
 
05.png
 
SOHNI, Hans. Sourozenecká dynamika. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1526-4.
Anotace: Se sourozenci si člověk spojuje představu hlubokého spojenectví i rivality. V překvapivém kontrastu s každodenními zkušenostmi se však v psychoanalýze tomuto tématu věnovala až do osmdesátých let minulého století mizivá pozornost a i dnes k tématu existuje jen málo odborných publikací. Autor tak kromě vertikálního rozměru rodinných vztahů (s rodiči) navrhuje všímat si i horizontální roviny (se sourozenci) a dokládá existenci tzv. horizontálního přenosu. Odhaluje, jak nedostatky na rodičovské a párové rovině vedou k destrukci vztahů mezi sourozenci, a naopak jak osvobozování od rodičovských projekcí ve středním věku může být spojeno s rostoucí sourozeneckou blízkostí. Kniha obsahuje příklady z každodenního života i četné kazuistiky a navrhuje, jak by měla vypadat dobrá psychoterapeutická praxe zahrnující sourozeneckou dynamiku.
 
 
 
06.png
 
SELLIN, Rolf. Blíž tě nepustím: jak v sobě najít střed a nastavit hranice. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1516-5.
Anotace: Přebíráte úkoly, které vám nenáleží? Je pro vás těžké říkat „ne“? Nasáváte do sebe často cizí pocity? A když se unavíte, máte sklon se před celým světem úplně uzavřít? Pokud byste odpověděli souhlasně, možná se potřebujete naučit lépe se o sebe postarat, být se sebou v kontaktu a začít si nastavovat hranice, a to na mentální, komunikační a energetické rovině. Cílem je, aby naše hranice byly pružné, takže nás neuzavřou, nýbrž budou fungovat na základě respektu (k sobě i druhým) a pomohou nám skutečně se s druhými setkat. Kniha obsahuje sebeposuzovací test, podněty pro sebereflexi a praktická cvičení i příklady z autorovy praxe.
 
 
 
07.png
 
ROSENBERG, Marshall B. a Vilma COSTETTI. Nenásilná komunikace a moc: v institucích, společnosti i rodině. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1466-3.
Anotace: Kniha se zabývá nenásilnou komunikací, která je jednoduchý a výjimečný způsob vyjadřování, díky němuž dokážeme snáze komunikovat sami se sebou i s ostatními v rodině, ve škole, v práci, s lidmi různých kultur, náboženství a politického přesvědčení.
 
 
 
08.png
 
KAHANE, Adam. Spolupráce se nepřítelem: jak vyjít s lidmi, s nimiž nesouhlasíme. 1. vyd. Praha: Portál, 2020. ISBN 978-80-262-1563-9.
Anotace: Spolupráce se v dnešním světě stává stále náročnější a zároveň nezbytnější. Pokud chceme, aby vzniklo něco, na čem nám opravdu záleží, často musíme spolupracovat s lidmi, i když s nimi nesouhlasíme, nemáme je rádi nebo jim nedůvěřujeme. Autor, který má zkušenost s vyjednáváním v nejrůznějších kontextech ve více než padesáti zemích světa, popisuje rozdíl mezi konvenční spoluprací a tzv. pružnou spoluprací, která nás nutí vyjít mimo sebe samé. Ta první předpokládá společné cíle a jasné dohody, zatímco druhá systematicky experimentuje s různými perspektivami, nutí postupovat po malých krůčcích bez předem daného celkového plánu a nezřídka vyzývá ke změně vlastní pozice.
 
 
 
01.jpg
 
DRNKOVÁ, Barbora. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena: pro zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0693-6.
Anotace: Učebnice shrnuje základní poznatky z oborů mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena, tedy obory vzájemně velmi provázané. Vhodná je zejména pro studenty středních a vyšších zdravotnických škol.
 
01.jpg
 
LIBOVÁ, Ľubica, BALKOVÁ, Hilda a JANKECHOVÁ, Monika. Ošetřovatelský proces v chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2466-4.
Anotace: Kniha představuje prakticky zpracovanou problematiku ošetřovatelské péče v chirurgii. Je rozdělena na obecnou část, která poskytuje náhled do základů ošetřovatelství v chirurgii a zpracovává problematiku ran a chronických ran, druhů operačních zákroků, vyšetření chirurgického pacienta, pooperačních komplikací a ošetřovatelské péče v perioperačním období. Ve speciální části je praktické znázornění ošetřovatelského procesu při vybraných chirurgických diagnózách v různých oblastech chirurgie. Kniha je určena především studentům ošetřovatelství v pregraduální formě studia.
 
01.jpg
 
HEITZ, James W., ed. Pooperační stavy: příznaky, diagnostika, postupy. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0873-2.
Anotace: Kniha v 50 kapitolách podrobně rozebírá vše, co může potkat ošetřující lékaře u nemocných, kteří procitnou po operačním zákroku z anestezie. Je rozdělena do tří oddílů. V první části najdeme fyziologii, ve druhé "znaky a příznaky", ve třetí části pak vybrané speciální podmínky a okolnosti.
 
01.jpg
 
PLEVOVÁ, Ilona a kol. Ošetřovatelství II. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0889-3.
Anotace: Publikace Ošetřovatelství II nabízí čtenářům souhrnné poznatky z vybraných oblastí oboru ošetřovatelství.
 
01.jpg
 
KŘIVÁNKOVÁ, Markéta. Somatologie. Učebnice pro střední zdravotnické školy. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0695-0..
Anotace: Druhé vydání učebnice somatologie pro žáky středních zdravotnických škol a zdravotnických oborů na jiných středních školách předkládá ucelený přehled o stavbě a funkci lidského těla za fyziologických podmínek. Zahrnuje základní poznatky z oblasti anatomie, fyziologie, biologie, chemie a histologie. Text je doplněn obrázky, tabulkami a schématy.
 
01.jpg
 
WAGNER, Uwe. Polohování v péči o nemocné. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2053-6.
Anotace: Správné polohování nemocného je základním předpokladem prevence komplikací zejména u dlouhodobě ležících nemocných. Využívání různých přístupů a konceptů je pro nemocného i personál přínosem zejména v prevenci komplikací u pacientů a zranění u ošetřujících.
 
01.jpg
 
HALUZÍKOVÁ, Jana a kol. Ošetřovatelství v nefrologii. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-247-5329-4.
Anotace: Kniha poskytuje ucelené informace o ošetřovatelské péči u pacientů s diagnózou selhání ledvin. Publikace je určena studentům zdravotnických oborů ve vysokoškolském programu, v postgraduálním studiu a nelékařským zdravotnickým pracovníkům.
 
01.jpg
 
FELIX, Ondřej. Neodkladné stavy do kapsy. 1. vyd. Praha: Galén, 2019. ISBN 978-80-7492-413-2.
Anotace: Kniha je koncipována jako rádce pro rychlou orientaci při diagnostice a léčbě nejčastějších akutních stavů a intoxikací. Obsahuje téměř dvě stě stručných přehledů běžně i vzácně se vyskytujících případů i problémů, s nimiž se setkává každý lékař, dále pak abecední souhrn pětadevadesáti běžně používaných léků a v příloze i vybrané doporučené postupy, škály a algoritmy.
 
01.jpg
 
KALVACH, Zdeněk. Zdraví a nemoc: nárys problematiky pro studenty nezdravotnických programů. 1. vyd. Středokluky: Zdeněk Susa, 2019. ISBN 978-80-88084-21-1.
Anotace: Autor je známý geriatr. Kniha je přehlednou učebnicí pro nezdravotníky z pomáhajících profesí. Zabývá se pojetím medicíny, zdraví a nemoci, komunikací zdravotníka s pacientem, medicínskou etikou, klinickým vyšetřením, zdravotnickými službami a jejich právní regulací, geriatrií, následnou a dlouhodobou péčí, umíráním, paliativní a hospicovou péčí.
 
01.jpg
 
KOŽUCHOVÁ, Mária. Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti I. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2019. ISBN 978-80-8063-468-1.
Anotace: Tato kniha integruje nejnovější a aktualizované poznatky týkající se managementu domácí péče. Kniha je určená především odborníkům v oblasti komunitního ošetřovatelství ale i ostatní odborné veřejnosti.
 
Upraveno: 05.03.2020 11:18