zaregistrovat se

Novinky ve fondu

01.jpg
 
HAVELKA, David a Kateřina BARTOŠOVÁ. Speciální sourozenci: život se sourozencem s postižením. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1475-5.
Anotace: Sourozenecký vztah je odpradávna námětem románů, filmů a pohádek. Jedná se o jeden z nejdelších a nejintenzivnějších vztahů, které v průběhu života zažíváme. Přestože zahraniční výzkumy ukazují, že zdraví sourozenci dětí s postižením jsou velmi početnou skupinou (80 % dětí s postižením má sourozence), bývá tato skupina dětí často odborníky a dospělými často přehlížena a opomíjena. Kvalitní péče o sourozence dětí s postižením přitom může pomoci předejít psychickým obtížím zdravého dítěte, posílit účinky intervence u dítěte s postižením, zvýšit rodinnou kvalitu života a celkově i posílit kvalitu péče o člověka s postižením v jeho přirozeném prostředí a tak pomoci při transformaci z institucionálního na komunitní systém péče. Kniha si klade za cíl pomoci čtenářům najít způsoby jak případná negativa, která vztah přináší minimalizovat, a naopak vytěžit ze vztahu pro děti, rodinu, i odborníky co největší množství pozitiv. Knihu uvítají odborníci pracující s rodinami dětí s postižením (kliničtí psychologové, pedopsychiatři, poradenští psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci), rodiče zdravých sourozenců dětí s postižením. (Kráceno).
   
 
 
01.jpg
 
HUTYROVÁ, Miluše. Děti a problémy v chování: etopedie v praxi. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1523-3.
Anotace: V publikaci se prolínají pohledy odborníků různých profesí (od etopedů, psychologů, sociálních pracovníků až po psychiatry a právníky) na problematiku rozličných příčin, projevů a důsledků rizikového a problémového chování, ADHD i tzv. poruch chování. Kniha je obohacena řadou kazuistik a příkladů z praxe, které napomohou porozumění problémovému chování.
   
 
 
01.jpg
 
ČERNÁ, Jana. Mateřský koučink: psychická průprava v těhotenství, během porodu a po něm. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1512-7.
Anotace: Kniha se zabývá nepříjemnými emocemi, které se pojí k těhotenství, šestinedělí a prvnímu adaptačnímu období v životě novopečené maminky a narozeného dítěte. Efektivními koučovacími technikami učí ženy zvládat své emoce, poznat sebe samu a získat odvahu prožít mateřství po svém bez negativního vlivu okolí a sociálních sítí. (Kráceno).
   
 
 
01.jpg
 
FALLON, James H. Psychopat v mém mozku: neurovědcova cesta k odhalení jeho temného já. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1503-5.
Anotace: Jednoho dne zkoumal osmapadesátiletý Fallon hromádku skenů mozků svých rodinných příslušníků: obrázků, které měly sloužit jako kontrolní záznamy určené ke srovnání se snímky pacientů s Alzheimerem. Úplně vespod ležel snímek, který zjevně odpovídal mozku psychopata. Fallon si pomyslel, že se tam přimíchal nedopatřením ze štosu snímků opakovaně trestaných násilníků, takže se domluvil s techniky, že zkontrolují, komu záznam patří. Ti nade všechny pochybnosti prokázali, že nikdo nic nepopletl a inkriminovaný sken pochází skutečně od Fallonovy rodiny. Jednalo se o jeho vlastní mozek. V knize Psychopat v mém mozku se prolíná autorovo zamyšlení nad neurologickým a genetickým základem a příčinami psychopatie s vyznáním popisujícím, co všechno se o sobě dozvěděl od svých kolegů a rodinných příslušníků, i zamyšlením nad tím, zda lze psychopaty změnit a čím mohou takoví lidé prospět světu.
   
 
 
01.jpg
 
AMADOR, Xavier Francisco. Nic mi není! Pomoc nepotřebuju!: jak pomoci duševně nemocnému, který odmítá léčbu. Praha: Portál, 2019. Spektrum. ISBN 978-80-262-1525-7.
Anotace: Mnozí lidé, kteří trpí duševní poruchou, si myslí, že jim nic není a že nepotřebují pomoc. U lidí se schizofrenií a bipolární afektivní poruchou se jedná o zhruba polovinu, podobně jsou na tom lidé se závislostí či poruchou příjmu potravy, a svůj stav často podcení i lidé s depresí nebo úzkostnou poruchou. Také lidé, u nichž se rozvíjí demence, mají často problém nahlédnout, že se jejich stav zhoršuje. Autor se ve své práci inspiroval životním příběhem svého bratra, který onemocněl schizofrenií, a na řadě příkladů z jejich společného života a ze své praxe ilustruje, jak složité je přimět člověka s duševní nemocí akceptovat léčbu. Knihu uvítají psychiatři, psychologové, blízcí lidí s duševní nemocí.
   
 
 
01.jpg
 
FUNCKE, Amelie a Axel RACHOW. Jakou otázku máte nejradši?: jednoduché i rafinované způsoby ptaní v seminářích, trénincích a workshopech. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1531-8.
Anotace: Jedním ze základních nástrojů při činnostech, jako je trénink nebo facilitace skupin, je schopnost klást vhodné otázky. Dva odborníci na komunikaci v této knize shromáždili svůj výběr nejúčinnějších – klasických i netradičních – otázek pro nejtypičtější situace, k nimž dochází při seminářích, prezentacích či moderování skupin. Podrobně je tak pojednáno o 48 otázkách, přičemž u každé z nich autoři popisují, pro jaký kontext je vhodná, co je jejím cílem a výhodou, k čemu se nehodí a jak zacházet s odpověďmi. Autoři se zabývají i tím, jak lze otázky kombinovat a nabízejí také jejich využití při kreativních aktivitách. Strukturovaná a informačně nabitá kniha je doplněna přehledy otázek a pracovními listy.
   
 
 
01.jpg
 
TOLIMATOVÁ, Jitka. Vykročte z úzkosti: trénink pro dospělé. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1509-7.
Anotace: Úzkost zažije během života každý, je běžnou součástí života. Tato publikace je věnována všem, kdo jí v životě mají více, než potřebují, a chtějí ji snížit. V tomto průvodci by autorka ráda nabídla možnosti těm, kteří chtějí svou úzkost zkusit ovlivnit sami. Úzkost umí životní prostor zúžit a vyplnit a někdy stačí nový úhel pohledu či tip na to, co nedělat, či spíše na to, co přestat dělat, aby se úzkost začala vytrácet a uvolnila místo jiným prožitkům. Drobné příklady ze života pomohou úzkostným čtenářům přinést zážitek, že nejsou na obtíže sami, a jejich příbuzným přiblíží jejich prožitky. Knihu uvítají lidé s úzkostnou poruchou, jejich blízcí a dále terapeuti a psychologové.
   
 
 
01.jpg
 
SCARPA, Angela, Anthony WELLS a Tony ATTWOOD. Dítě s autismem a emoce: program pro práci s dětmi. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1435-9.
Anotace: Tento praktický manuál určený učitelům a rodičům dětí s autismem nabízí jednoduché strategie, které dětem s vysokofunkčním autismem nebo Aspergerovým syndromem, které mají obtíže se zvládáním svých nálad, pomohou zmírnit negativní pocity a vedou k tomu, že se děti cítí v běžném životě lépe. Autoři v knize vycházejí z kognitivně behaviorální terapie. Program, který vytvořili, je určen zejména dětem předškolního a mladšího školního věku. Jeho součástí je emoční vzdělávání, kognitivní restrukturalizace, nácvik sociálních strategií a nástroje pro zvládání reálných situací. Kniha je určena pro práci se skupinou, v níž jsou děti s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem. Z programu budou profitovat i děti s ADHD a ADD a také děti s poruchou chování. Ačkoli se jedná o program pro skupinovou práci, mohou jednotlivé aktivity s dětmi provádět i jejich rodiče, protože jednotlivé kroky lze uskutečňovat i individuálně. Knihu využijí pedagogové a další profesionálové pracující s dětmi s vysokofunkčním autismem a Aspergerovým syndromem, rodiče těchto dětí.
   
 
 

 

01.jpg
 
DUŠOVÁ, Bohdana, Martina HERMANNOVÁ a Vladimíra MAJDYŠOVÁ. Potřeby žen v porodní asistenci. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0837-4.
   
02.jpg
 
MIERTOVÁ, Michaela. Riziko pádu v ošetřovatelské praxi: u hospitalizovaných pacientů s neurologickým onemocněním. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0850-3.
   

 

03.jpg
 
STASKOVÁ, Věra, Valérie TÓTHOVÁ a Jaroslav KOŤA. Odkaz Joyce E. Travelbee pro ošetřovatelství 21. století. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2206-6.
   
04.jpg
 
JÍLEK, Petr a Petr JÍLEK. Imunologie: stručně, jasně, přehledně. 2., doplněné vydání. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0595-3.
   
05.jpg
 
ČERVENKOVÁ, Barbora. Rozvoj komunikačních a jazykových schopností: u dětí od narození do tří let věku. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2054-3.
   
06.jpg
 
POKORNÁ, Andrea, Dana DOLANOVÁ, Veronika ŠTROMBACHOVÁ, Petra BÚŘILOVÁ, Jana KUČEROVÁ a Jan MUŽÍK. Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví: metodika prevence, identifikace a analýza. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0720-9.
   
07.jpg
 
KŘÍŽOVÁ, Jarmila, Jaromír KŘEMEN, Eva KOTRLÍKOVÁ a Štěpán SVAČINA. Enterální a parenterální výživa. 3., přepracované a doplněné vydání. Praha: Mladá fronta, 2019. ISBN 978-80-204-5009-8.
   
08.jpg
 
BUŽGOVÁ, Radka a Lucie SIKOROVÁ. Dětská paliativní péče. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0584-7.
   
09.jpg
 
JEDLIČKOVÁ, Jaroslava. Ošetřovatelská perioperační péče. 2. rozšířené vydání. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2019. ISBN 978-80-7013-598-3.
   
 
 
10.jpg
 
LEJSKA, Mojmír a Radan HAVLÍK. Základy praktické audiologie a audiometrie. Vydání: druhé rozšířené. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2019. ISBN 978-80-7013-599-0.
   
 
 
Upraveno: 03.12.2019 14:15