zaregistrovat se

Novinky ve fondu

10.png
 
PLEVOVÁ, Ilona a kol. Sestra a akutní stavy od A do Z. 1. vyd. Praha: Grada, 2021. 557 s. Sestra. ISBN 978-80-271-0890-9.
Abstrakt:Publikace se zaměřuje na urgentní ošetřovatelství. Určeno odborné veřejnosti.
 
10.png
 
ŠÁLKOVÁ, Jana. Intenzivní péče v porodní asistenci. Praha: Grada, 2021. 195 s. ISBN 978-80-271-0844-2.
Abstrakt:Publikace se zaměřuje na intenzivní péči o pacientky v kritickém stavu v gynekologii a porodnictví
 
10.png
 
DOSBABA, Filip a kol. Rehabilitační ošetřování v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2021. 168 s. ISBN 978-80-271-1050-6.
Abstrakt:Publikace se zaměřuje na metody rehabilitačního ošetřování v praxi.
 
10.png
 
PROCHÁZKA, Martin. Porodní asistence. Praha: Maxdorf, [2020]. Jessenius. 788 s. ISBN 978-80-7345-618-4.
Abstrakt:Vysokoškolská učebnice, která se zaměřuje na porodní asistenci. Určeno pro porodní asistentky.
 
10.png
 
KŘIVÁNKOVÁ, Markéta. Somatologie: učebnice pro obor ošetřovatel. 1. vyd. Praha: Grada, 2020. 256 s. ISBN 978-80-271-2467-1.
Abstrakt:Učebnice pro studenty ošetřovatelství, která se zabývá lidskou anatomií a fyziologií. Obsahuje různé úkoly a testy.
 
10.png
 
BEDNAŘÍK, Aleš a Mária ANDRÁŠIOVÁ. Komunikace s nemocným: sdělování nepříznivých informací. 1. vyd. Praha: Grada, 2020. 227 s. ISBN 978-80-271-2288-2.
Abstrakt:Autoři předkládají 18 komentovaných dialogů lékaře s pacientem nebo s příbuznými.
 
10.png
 
ARGAYOVÁ, Ivana, Katarína ANGELOVIČOVÁ a Lucia DIMUNOVÁ. Specializovaná ošetřovatelská péče v onkourologii: nádory močového měchýře. Praha: Grada, 2021. Sestra. ISBN 978-80-271-1726-0.
Abstrakt:Publikace se zaměřuje na ošetřovatelskou péči o pacienty s nádorem močového měchýře.
 
10.png
 
JABOR, Antonín, Janka FRANEKOVÁ a Zdenek KUBÍČEK. Principy interpretace laboratorních testů. Praha: Grada, 2020. 436 s. ISBN 978-80-271-1272-2.
Abstrakt:Publikace se zaměřuje na interpretaci výsledků laboratorních testů.
 
10.png
 
PRŮŠA, Ladislav a kol. Dlouhodobá péče nejen v České republice. 1. vyd. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2021. 358 s. ISBN 978-80-88361-09-1.
Abstrakt:Publikace se zaměřuje na podobu dlouhodobé sociálně zdravotní péče pro stárnoucí obyvatelstvo, zejména v Česku.
 
10.png
 
FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Adaptované doporučené postupy v péči o novorozence. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2020. ISBN 978-80-7013-605-8.
Anotace: Publikace se zaměřuje na klinické doporučené postupy v péči o novorozence. Určeno odborné veřejnosti.
 
 
 
10.png
 
FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii. 2. část, Péče o novorozence. 2. přeprac. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2021. ISBN 978-80-7013-607-2.
Anotace: Publikace se zaměřuje na péči o novorozence. Určeno ošetřovatelům a porodním
 
 
 
10.png
 
ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 3. upr. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2021. ISBN 978-80-7013-608-9.
Anotace: Vysokoškolská učebnice, která se zaměřuje na základy anesteziologie. Text je určen pro specializační vzdělávání, studující LF a lékaře.
 
 
 
10.png
 
NOTBOHM, Ellen. 10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo, abyste věděli. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1753-4.
Anotace: Oceňovaná kniha, která získala několik prestižních cen a je doporučovaná na mnoha zahraničních odborných i rodičovských webech o autismu. Publikace se zaměřuje na výchovu dítěte s poruchou autistického spektra. Určeno široké veřejnosti, zejména rodičům.
 
 
 
10.png
 
VALENTA, Milan. Dramaterapie. 5. přeprac. a dopl. vyd., v Portále 1. vyd. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1715-2.
Anotace: Publikace se zaměřuje na metody dramaterapie. Tuto terapeutickou metodu lze využít v mnoha oblastech práce s lidmi, při práci s klienty s mentální retardací, ale také v oblastech jako jsou psychiatrické terapeutické komunity nebo školství. Kniha obsahuje řadu příkladů z praxe. Určeno odborné i široké veřejnosti
 
 
 
10.png
 
LEVY, Alexander. Sbohem, mami, sbohem, tati. Jak se vyrovnat se smrtí rodičů. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1740-4.
Anotace: Kniha se snaží co nejhlouběji zprostředkovat zkušenosti s procesem truchlení spojeného s úmrtím rodičů, vliv úmrtí rodiče na osobní identitu, o tom, že vztah k rodiči přetrvává i po jeho smrti, o mnohdy zásadních změnách vztahu k ostatním lidem i naší role v rodině poté, co se vymaníme ze vztahového vzorce určovaného rodiči, o souvislostech vztahu k rodičům a vztahu k božství, jaká rizika jsou spojena s vytěsněním smutku, které techniky lze účinně využít při práci s truchlením a konečně jaké poučení si můžeme z úmrtí rodičů vzít. Text je doplněn několika autentickými příběhy a velmi empatickými osobními úvahami.
 
 
 
10.png
 
HANSEN, Anders. Instamozek: stres, deprese a úzkosti zapříčiněné moderní dobou. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1717-6.
Anotace: Kniha renomovaného švédského psychiatra se zabývá dopadem „digitálního věku“ na fungování našeho mozku. Autor nabízí „první pomoc“ v podobě tipů, jak významně změnit životní styl ve svůj prospěch, uvádí nejnovější poznatky výzkumníků této oblasti a v závěru se zabývá úvahami o tom, zda se náš mozek dokáže na změněné podmínky adaptovat.
 
 
 
10.png
 
Prevence a léčba dekubitů: stručná příručka - zkrácená verze doporučení. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2020. ISBN 978-80-7013-606-5.
Anotace: Příručka se zaměřuje na dekubity a jejich léčbu a prevenci. Určeno odborné veřejnosti.
 
 
 
10.png
 
MORAVOVÁ, Veronika, Jakub KRÁL, Svatava LAGRONOVÁ a kol. Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků. Praha: Porta Medica, 2021. ISBN 978-80-906947-1-2.
Anotace: Publikace se zaměřuje na zdravotnické a osobní ochranné prostředky a regulace, které se týkají jejich přítomnosti na trhu v době koronavirové pandemie. Příspěvek ke společnému boji s pandemií s onemocnění covid-19. Určeno odborné veřejnosti.
 
 
 
10.png
 
SELLIN, Rolf. Vysoce citliví lidé mezi námi: jak z nevýhody udělat přednost. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1746-6.
Anotace: Publikace se zaměřuje na duševní hypersenzitivitu a způsoby, jak lépe vnímat vlastní potřeby a lépe se duševně chránit. Kniha je doplněna sebeposuzovacím testem, podněty k zamyšlení a cvičeními, s jejichž pomocí vysoce citliví lidé konečně pochopí, proč jsou „jiní“ a v čem spočívá jejich vnitřní bohatství. Určeno široké veřejnosti.
 
 
 
10.png
 
RŮŽIČKOVÁ, Jana. Dívka pod hladinou: příběhy dospívajících v krizi. Praha: Portál, 2021. ISBN 978-80-262-1712-1.
Anotace: Publikace se zaměřuje na psychoterapii existenčních krizí u dospívajících. Obsahuje příběhy skutečných lidí. Určeno široké veřejnosti.
 
 
 
12.png
 
KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2020. 388 s. ISBN 978-80-271-0130-6.
Abstrakt: Publikace se zaměřuje na ošetřovatelskou péči v intenzivní medicíně. Učebnice pro studenty i nelékařské zdravotnické pracovníky v intenzivní medicíně.
 
11.png
 
HERDMAN, T. Heather, ed. a KAMITSURU, Shigemi, ed. Ošetřovatelské diagnózy: definice & klasifikace: 2018-2020. Překlad Petra Mandysová. 11. vyd. Praha: Grada, 2020. 518 s. ISBN 978-80-271-0710-0.
Abstrakt: Příručka pro studenty oboru ošetřovatelství a pro zdravotní sestry v praxi. Zabývá se aktuální schválenou terminologií a klasifikací ošetřovatelských diagnóz.
 
10.png
 
BICKOVÁ, Jaroslava, ed. Zooterapie v kostce: minimum pro terapeutické a edukativní aktivity za pomoci zvířete. 1. vyd. Praha: Portál, 2020. 277 s. ISBN 978-80-262-1585-1.
Abstrakt: Příručka se zaměřuje na metody zooterapie, zvláště canisterapii, felinoterapii a hiporehabilitaci. Určeno pro odbornou i širokou veřejnost.
   
 
 
09.png
 
ŠKALOUDOVÁ, Renata a kol. Pondělí či pátek, vždy má někdo svátek: aktivizační pracovní listy pro dospělé. 1. vyd. Praha: Portál, 2020. 61 s. ISBN 978-80-262-1653-7.
Anotace: Pracovní listy obsahují ucelený záběr aktivizace osob nad 65 let – rébusy, procvičování smyslových vjemů, komunikace a paměti a cvičení. Kráceno.
   
 
 
08.png
 
MALÍKOVÁ, Eva. Péče o seniory v pobytových zařízeních sociálních služeb. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2020. 304 s. ISBN 978-80-271-2030-7.
Abstrakt: Publikace se zaměřuje na ošetřovatelskou péči v domovech pro seniory v Česku a na její řízení. Určeno odborné veřejnosti.
 
07.png
 
ŽALUDEK, Adam. Management kvality a rizik psychiatrické péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2020. 248 s. ISBN 978-80-271-2275-2.
Abstrakt: Publikace se zaměřuje na postupy řízení kvality a rizik ve zdravotnictví, zejména v psychiatrické péči. Určeno odborné veřejnosti.
 
06.png
 
MIERTOVÁ, Michaela. Riziko pádu v ošetřovatelské praxi: u hospitalizovaných pacientů s neurologickým onemocněním. 1. vyd. Praha: Grada, 2019. 135 s. ISBN 978-80-271-0850-3.
Abstrakt: Publikace spojuje teoretické informace k problematice rizikových situací nejen v neurologii. Uvádí typy pádů a jejich následky, rizikové faktory, neurologická onemocnění spojená s rizikem pádu a intervence minimalizující tato rizika. Nakladatelská anotace. Kráceno.
 
05.png
 
CIMRMANNOVÁ, Tereza a kol. Stárnutí, paliativní péče a prožívání zármutku: u osob s mentálním postižením. 1. vyd. Praha: Portál, 2020. 141 s. ISBN 978-80-262-1575-2.
Abstrakt: Publikace se zabývá paliativní péčí o mentálně postižené osoby a tématy stárnutí a zármutku. Určeno pro rodinné příslušníky osob s mentálním postižením a pracovníky pomáhajících profesí.
 
 
 
04.png
 
PECHOVÁ, Karolína a kol. Paliativní péče v rezidenčních službách: se zaměřením na uživatele seniorského věku. 1. vyd. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, 2020. 201 s. ISBN 978-80-88361-01-5.
Abstrakt: Příručka pro management, lékaře a pracovníky v přímé péči. Zabývá se poskytováním paliativní péče v prostředí domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, případně domů s pečovatelskou službou.
 
03.png
 
LHOTOVÁ, Marie a Evžen PEROUT. Arteterapie v souvislostech. 1. vyd. Praha: Portál, 2018. 246 s. ISBN 978-80-262-1272-0.
Anotace: Tato kniha se zaměřuje na podrobný popis způsobů práce s výtvarnou tvorbou opřený o teoretický základ projektivně-intervenční arteterapie. Její snahou je poukázat na užší vazby arteterapie na obecnější psychologické a psychoterapeutické poznatky, takže zahrnuje i souvislosti z oblasti vývojové a klinické psychologie. Nakladatelská anotace. Kráceno.
 
 
 
02.png
 
LENDEROVÁ, Milena a kol. Ženy s kufříkem a nadějí: porodní báby a asistentky v českých zemích od poloviny 19. do poloviny 20. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2019. 488 s. ISBN 978-80-246-4475-2.
Abstrakt: Kniha se zabývá babictvím v Česku v letech 1850–1950. Sleduje změny legislativního rámce, ohraničujícího život a činnost porodních bab, institucionalizaci babického vzdělání, proměny vztahu porodních bab a církve či lékařů. Báby jsou představeny i jako profesní skupina..
 
01.png
 
WICHSOVÁ, Jana. Bezpečnost a etika v perioperační péči. 1. vyd. Praha: Grada, 2020. 88 s. ISBN 978-80-271-1029-2.
Abstrakt: Publikace se zabývá etickým a profesionálním chováním na operačních sálech. Určeno odborné veřejnosti.
 
10.jpg
 
LEJSKA, Mojmír a Radan HAVLÍK. Základy praktické audiologie a audiometrie. Vydání: druhé rozšířené. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2019. ISBN 978-80-7013-599-0.
   
 
 
01.png
 
SALINE, Sharon. Co by vaše dítě s ADHD chtělo, abyste věděli. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1513-4.
Anotace: Čtenář v knize najde řadu praktických doporučení a příkladů, které mu pomohou najít si vlastní cestu k tomu, jak co nejlépe vyjít se svým někdy vznětlivým a náročným, ale také milovaným a jedinečným dítětem. Autorka shromáždila zkušenosti desítek dětí a mladých lidí, kteří jsou hyperaktivní a nepozorní.
 
 
 
02.png
 
THOMPSON, Tracy. Mateřství se mi stalo pastí: příběhy matek s depresí. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1547-9.
Anotace: Na základě vlastní zkušenosti a výpovědí dalších matek, které se musely s "mateřskou depresí" dlouhodobě potýkat, autorka tento stav popisuje a definuje, vymezuje se proti tabu, s nímž bývá stále ještě koncept „nemilující matky“ spojován, a nabízí řadu rad, jak si tuto situaci pokud možno usnadnit a hlavně jak ji nepředat dalším generacím.
 
 
 
03.png
 
MCHENRY, Irene a Carol MOOG. Aktivity pro starší děti s PAS: jak budovat sebevědomí, vnitřní klid a vztahy. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1533-2.
Anotace: Kniha nabízí soubor aktivit, které jsou založeny na technikách mindfulness a které přispívají k tomu, aby si dospívající s poruchou autistického spektra dokázali postupně vybudovat důležité dovednosti při budování vztahů s vrstevníky, naučili se kontrolovat své pocity a našli svůj vnitřní klid.
 
 
 
04.png
 
NEŠPOR, Karel. Jde to i s úsměvem. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1437-3.
Anotace: Kniha obsahuje zábavné, poučné, terapeutické krátké příběhy ze života ke zlepšení nálady. Je doplněna užitečnou kapitolkou Jednoduché postupy, návody a techniky.
 
 
 
05.png
 
SOHNI, Hans. Sourozenecká dynamika. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1526-4.
Anotace: Se sourozenci si člověk spojuje představu hlubokého spojenectví i rivality. V překvapivém kontrastu s každodenními zkušenostmi se však v psychoanalýze tomuto tématu věnovala až do osmdesátých let minulého století mizivá pozornost a i dnes k tématu existuje jen málo odborných publikací. Autor tak kromě vertikálního rozměru rodinných vztahů (s rodiči) navrhuje všímat si i horizontální roviny (se sourozenci) a dokládá existenci tzv. horizontálního přenosu. Odhaluje, jak nedostatky na rodičovské a párové rovině vedou k destrukci vztahů mezi sourozenci, a naopak jak osvobozování od rodičovských projekcí ve středním věku může být spojeno s rostoucí sourozeneckou blízkostí. Kniha obsahuje příklady z každodenního života i četné kazuistiky a navrhuje, jak by měla vypadat dobrá psychoterapeutická praxe zahrnující sourozeneckou dynamiku.
 
 
 
06.png
 
SELLIN, Rolf. Blíž tě nepustím: jak v sobě najít střed a nastavit hranice. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1516-5.
Anotace: Přebíráte úkoly, které vám nenáleží? Je pro vás těžké říkat „ne“? Nasáváte do sebe často cizí pocity? A když se unavíte, máte sklon se před celým světem úplně uzavřít? Pokud byste odpověděli souhlasně, možná se potřebujete naučit lépe se o sebe postarat, být se sebou v kontaktu a začít si nastavovat hranice, a to na mentální, komunikační a energetické rovině. Cílem je, aby naše hranice byly pružné, takže nás neuzavřou, nýbrž budou fungovat na základě respektu (k sobě i druhým) a pomohou nám skutečně se s druhými setkat. Kniha obsahuje sebeposuzovací test, podněty pro sebereflexi a praktická cvičení i příklady z autorovy praxe.
 
 
 
07.png
 
ROSENBERG, Marshall B. a Vilma COSTETTI. Nenásilná komunikace a moc: v institucích, společnosti i rodině. 1. vyd. Praha: Portál, 2019. ISBN 978-80-262-1466-3.
Anotace: Kniha se zabývá nenásilnou komunikací, která je jednoduchý a výjimečný způsob vyjadřování, díky němuž dokážeme snáze komunikovat sami se sebou i s ostatními v rodině, ve škole, v práci, s lidmi různých kultur, náboženství a politického přesvědčení.
 
 
 
08.png
 
KAHANE, Adam. Spolupráce se nepřítelem: jak vyjít s lidmi, s nimiž nesouhlasíme. 1. vyd. Praha: Portál, 2020. ISBN 978-80-262-1563-9.
Anotace: Spolupráce se v dnešním světě stává stále náročnější a zároveň nezbytnější. Pokud chceme, aby vzniklo něco, na čem nám opravdu záleží, často musíme spolupracovat s lidmi, i když s nimi nesouhlasíme, nemáme je rádi nebo jim nedůvěřujeme. Autor, který má zkušenost s vyjednáváním v nejrůznějších kontextech ve více než padesáti zemích světa, popisuje rozdíl mezi konvenční spoluprací a tzv. pružnou spoluprací, která nás nutí vyjít mimo sebe samé. Ta první předpokládá společné cíle a jasné dohody, zatímco druhá systematicky experimentuje s různými perspektivami, nutí postupovat po malých krůčcích bez předem daného celkového plánu a nezřídka vyzývá ke změně vlastní pozice.
 
 
 
Upraveno: 09.07.2021 13:43