zaregistrovat se

Informace o autorizacích

Od 1. 8. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb."). Tato právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Tato možnost do této doby podle dosavadních právních předpisů neexistovala, přesto že se jedná o klíčový prvek dalšího vzdělávání.

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob. Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

Splnění podmínek prokazuje žadatel autorizujícímu orgánu, což je příslušné ministerstvo, které má ve své gesci dané povolání.

Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku. Ten pokrývá náklady autorizujícího orgánu spojených s agendou udělování autorizace. Pro udělení jedné autorizace je poplatek stanoven částkou 1 500,- Kč.

NCO NZO pro autorizující orgán – Ministerstvo zdravotnictví vykonává agendu v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání pro následující obory:

  • manikérka a nehtová designérka,
  • pedikérka,
  • kosmetička,
  • odborník na permanentní make-up,
  • obsluha solária,
  • piercer,
  • tatér,
  • vizážista.

Žádost, přílohy a ostatní doklady pro žádosti o autorizaci, pro něž je autorizujícím orgánem Ministerstvo zdravotnictví v listinné formě žadatel zasílá na adresu:

NCO NZO, „
AUTORIZACE"
Vinařská 6
603 00 Brno

INFORMACE PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ AUTORIZACE

Povinnosti autorizovaných osob

Kurzy pro autorizované osoby

Upraveno: 16.03.2018 08:25