zaregistrovat se

Certifikované kurzy

Absolvováním certifikovaného kurzu získává absolvent zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené činnosti.

Přihlásit se do certifikovaného kurzu je možné přes Nabídku vzdělávacích akcí on line přihláškou. Pokud jste držiteli osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen osvědčení) stačí uvést číslo osvědčení. V případě, že nejste držiteli osvědčení je nutné zaslat kopie dokladů o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.
Pokud se po dobu přechodného období nelékařský zdravotnický pracovník přihlásí do certifikovaného kurzu, akreditované zařízení může zkontrolovat údaje o odborné způsobilosti, ev. specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti v online náhledu RZP a nemusí úředně ověřené kopie dokladů požadovat - § 62 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění účinném do 1. 9. 2017.
Můžete využít možnosti započtení dříve absolvovaného studia, pokud odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu, stejně tak započtení dříve absolvované odborné praxe, pokud splňuje požadavky stanovené vzdělávacím programem.

Na základě žádosti zaslané na adresu Centra a po posouzení, vydá Centrum potvrzení o započtení, které je odesláno na Vaši kontaktní adresu.

Po splnění všech podmínek stanovených vzdělávacím programem je vydán absolventovi Certifikát, ve kterém jsou uvedeny činnosti k nimž absolvent získal zvláštní odbornou způsobilost a hodinová dotace vzdělávacího programu.

Nejbližší akce


01.08.2019 - 31.08.2019
E-learning aprobační zkouška - Sy ...
Elearningový kurz
01.08.2019 - 31.08.2019
Kurz pro praktické sestry - přípr ...
Elearningový kurz
01.08.2019 - 31.08.2019
E-learning aprobační zkouška - Oš ...
Elearningový kurz
01.08.2019 - 31.08.2019
Kurz češtiny pro všeobecné a prak ...
Elearningový kurz
01.09.2019 - 30.09.2019
Kurz pro praktické sestry - přípr ...
Elearningový kurz
Upraveno: 28.04.2018 14:56