zaregistrovat se

Autorizace

Informace o autorizacích

 
Více informací >>>

Od 1. 8. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb."). Tato právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Tato možnost do této doby podle dosavadních právních předpisů neexistovala, přesto že se jedná o klíčový prvek dalšího vzdělávání.

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob. Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem. Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce a nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky jsou uvedeny u konkrétní profesní kvalifikace na webové stránce Národní soustavy kvalifikací - www.narodnikvalifikace.cz.

Splnění podmínek prokazuje žadatel autorizujícímu orgánu, což je příslušné ministerstvo, které má ve své gesci dané povolání. Správní poplatek za příslušnou žádost upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích:
 - poplatek za udělení autorizace – 1500,- Kč za každou profesní kvalifikaci;
 - poplatek za prodloužení platnosti autorizace – 500,- Kč za každou profesní kvalifikaci.

Ministerstvo zdravotnictví je autorizujícím orgánem pro tyto profesní kvalifikace:

 • manikérka a nehtová designérka,
 • pedikérka a nehtová designérka,
 • kosmetička,
 • odborník na permanentní make-up,
 • obsluha solária,
 • piercér,
 • tatér,
 • vizážistka,
 • výživový poradce,
 • instruktor / instruktorka pohybových aktivit osob s civilizačními onemocněními,
 • wellness specialista / wellness specialistka,
 • pracovník / pracovnice wellness služeb pro zábaly, obklady a koupele.

Autorizované osoby hrají v celém systému uznávání výsledků předchozího učení svou nezastupitelnou úlohu. Základním principem tohoto systému je možnost nechat si ověřit a uznat na základě standardizované zkoušky své znalosti a dovednosti a získat osvědčení o získání profesní kvalifikace, které dokazuje, že jeho držitel disponuje kompetencemi aktuálně požadovanými na pracovním trhu. Přístup k vykonávání činnosti autorizovaných osob je velmi důležitý pro správné fungování celého systému uznávání výsledků předchozího učení. Od kvality autorizovaných osob a autorizovaných zástupců a kvality realizace zkoušek profesních kvalifikací se odvíjí kvalita celého systému uznávání.

Se samotným udělením autorizace jsou pak autorizovaným osobám, přiznána práva zkoušet uchazeče a vydávat osvědčení o získání profesní kvalifikace, ale také povinnosti, které se týkají jak fungování autorizované osoby, tak zkušebního procesu a vydávání osvědčení. Proto před podáním žádosti o udělení autorizace velmi doporučujeme absolvovat online kurz pro autorizované osoby, který je k dispozici na webové stránce:

http://www.podpora.narodnikvalifikace.cz/autorizovaneosoby.html

Informační systém pro kvalifikace a autorizace (ISKA) zajišťuje informatickou podporu pro aplikaci zákona č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
Podrobnosti jsou k dispozici na webové stránce: https://iskaweb.msmt.cz/

Autorizovaná osoba je povinna písemně informovat autorizující orgán o všech změnách, které nastaly v době platnosti autorizace a týkají se údajů uváděných o autorizované osobě v Národní soustavě kvalifikací v seznamu autorizovaných osob podle § 15 písm. b) a c) zákona č. 179/2006 Sb., včetně údajů o autorizovaných zástupcích, a to do 15 dnů ode dne, kdy se autorizovaná osoba o změně dozvěděla.

Formuláře

 
Více informací >>>

Důležité informace pro výběr správného formuláře žádosti:

 • Žádost o udělení autorizace fyzické osobě si žadatel vybere v případě, pokud si nechce zvolit žádnou fyzickou osobu jako svého autorizovaného zástupce.

 • Žádost o udělení autorizace podnikající fyzické osobě si žadatel vybere v případě, pokud sám splňuje všechny podmínky pro udělení autorizace a navíc si chce určit ze svých zaměstnanců nebo jiných osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu jednu nebo více osob, které budou vykonávat činnosti autorizované osoby jako autorizovaný zástupce, o kterém doloží, že splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až e) zákona č. 179/2006 Sb.

 • Žádost o udělení autorizace právnické osobě využije právnická osoba, která musí určit ze svých zaměstnanců nebo jiných osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu jednu nebo více osob, které budou vykonávat činnosti autorizované osoby jako autorizovaný zástupce, o kterém doloží, že splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až e) zákona č. 179/2006 Sb.

 • Žádost o udělení autorizace právnické osobě vykonávající činnost školy si žadatel vybere v případě, pokud má na základě zápisu v rejstříku škol a školských zařízení oprávnění poskytovat vzdělávání a vydávat doklady o vzdělání v oboru vzdělání, ve kterém lze podle Národní soustavy kvalifikací získáním stupně vzdělání dosáhnout úplné profesní kvalifikace, jejíž součástí je daná profesní kvalifikace, jejíž získání má být autorizovanou osobou (žadatelem) ověřováno. Žadatel musí určit ze svých zaměstnanců nebo jiných osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu jednu nebo více osob, které budou vykonávat činnosti autorizované osoby jako autorizovaný zástupce, o kterém doloží, že splňuje podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až e) zákona č. 179/2006 Sb.

  Udělená autorizace je nepřevoditelná na jiné fyzické nebo právnické osoby a nepřechází na právní nástupce.
 •      
 • Žádost o prodloužení platnosti autorizace musí být podána na autorizující orgán Ministerstvo zdravotnictví nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby platnosti udělené autorizace. Pokud autorizovaná osoba v této lhůtě žádost nepodá, platnost autorizace zanikne.
  - Platnost autorizace je možné i opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let.
  - Před podáním žádosti doporučujeme autorizovaným osobám, aby si ověřily aktuální požadavky hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace v NSK, např.  požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby (i autorizovaného zástupce) a nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provedení zkoušky.

library_booksŽádosti - autorizace

Zkoušky z profesní kvalifikace

 
Více informací >>>

Zkouška z profesní kvalifikace

 • vždy probíhá v českém jazyce (bez tlumočníka);
 • je realizována ve schválené provozovně, která se nachází na území České republiky;
 • probíhá podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace, který stanovuje:
  - formu zkoušky (písemná, ústní, praktická nebo kombinovaná);
  - zda má být zkouška realizována před jednou autorizovanou osobou / autorizovaným zástupcem či před zkušební komisí;
  - dobu přípravy a realizace zkoušky;
 • výše úhrady za zkoušku se odvíjí od § 6 vyhlášky č. 208/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, není součástí hodnoticího standardu (na výši úhrady za zkoušku se dohodne autorizovaná osoba s uchazečem);
 • žadatelem (uchazečem) o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle § 108 zákona č. 435/2004 Sb. upravujícího zaměstnanost;
 • autorizovaná osoba, která obdrží přihlášku ke zkouškám zašle uchazeči do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky. Kopii pozvánky zašle zároveň k informaci autorizujícímu orgánu. Tuto povinnost lze splnit i přes aplikaci ISKA;
 • autorizovaná osoba je povinna zveřejnit termín konání zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň 5 dní před termínem konání zkoušky. Tuto povinnost lze splnit i přes aplikaci ISKA (zadaný termín konání zkoušky přes aplikaci ISKA je po ověření ze strany autorizujícího orgánu následně zveřejněný v Národní soustavě kvalifikací v seznamu autorizovaných osob);
 • autorizovaná osoba vypracuje záznam o průběhu a výsledku zkoušky a zašle jej spolu se stejnopisem osvědčení autorizujícímu orgánu, a to do 1 měsíce ode dne konání zkoušky nebo její poslední části;
 • autorizovaná osoba uchovává stejnopis osvědčení a stejnopis záznamu o průběhu a výsledku zkoušky po dobu 5 let ode dne jeho vydání.

Doporučený postup nakládání se stejnopisy osvědčení a dokumentace ze zkoušek po uplynutí 5 let od vydání picture_as_pdf

Europass - Dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace

 • V zájmu dalšího rozvoje Národní soustavy kvalifikací zajistili tvůrci systému pro klienty, kteří úspěšně složili zkoušku, možnost bezplatně získat tzv. „Dodatek k osvědčení o získání profesní kvalifikace“.
 • Dodatek je součástí dokumentů Europass - doplňuje osvědčení o získání profesní kvalifikace.
 • Zažádat si o něj mohou všichni, kdo složili zkoušku a obdrželi osvědčení o získání profesní kvalifikace. Dodatek uvádí odborné kompetence dané kvalifikace, je v anglickém jazyce a obsahuje údaj o dosažené úrovni kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF).
 • Dodatek k osvědčení lze získat dvěma způsoby:
     1. Autorizovaná osoba vytiskne dodatek přes informační systém ISKA.
     2.Pokud autorizovaná osoba nepoužívá informační systém ISKA nebo autorizovaná osoba zanikla, absolvent zkoušky z profesní kvalifikace požádá e-mailem o vydání dodatku na europass@npicr.cz.
 • Další podrobné informace jsou k dispozici na https://europass.cz/co-je-europass/dodatek-k-profesni-kvalifikaci.

Právní předpisy

 
Více informací >>>

V roce 2006 byl schválen zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“), jenž nabyl v plném rozsahu účinnosti v srpnu 2007. Ve stejném roce nabyla účinnosti také vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 208/2007 Sb.“), která dále upravuje některé oblasti týkající se uznávání výsledků dalšího vzdělávání, jež nejsou blíže ošetřeny přímo v zákoně č. 179/2006 Sb. (upravuje např. podrobnosti obsahu a struktury Národní soustavy kvalifikací, autorizace, výši úhrady na zkoušku, náležitosti pozvánky, archivaci osvědčení, formu zkoušky či náležitosti osvědčení).

Národní soustava kvalifikací

 
Více informací >>>

Národní soustavou kvalifikací (NSK) rozumíme veřejně přístupný registr všech úplných profesních a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti.

NSK tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

NSK vzniká v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Cílem NSK je vytvoření systémového prostředí, které bude podporovat:

 • srovnatelnost výsledků učení dosažených různými cestami, umožňující uznávání skutečných znalostí a dovedností nezávisle na způsobu jejich získání;
 • srovnatelnost kvalifikačních úrovní v ČR a v rámci EU,
 • přenos požadavků trhu práce do vzdělávání,
 • veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných kvalifikacích.

 

NSK v souladu se zákonnou úpravou rozlišuje:

 • úplnou profesní kvalifikaci (způsobilost vykonávat určité povolání – např. pekař; cukrář; řezník – uzenář; zedník),
 • profesní kvalifikaci (způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo ucelený soubor pracovních činností uplatnitelných na pracovním trhu, např. výroba jemného pečiva; zpracování drůbeže; omítkář). Některé profesní kvalifikace mohou být nutnou součástí úplné profesní kvalifikace.

Úplnou profesní kvalifikaci je možné získat, kromě již existujících způsobů, prostřednictvím NSK, tj. získáním profesních kvalifikací, které mohou skládat příslušnou úplnou profesní kvalifikaci. V případě, že existuje obor vzdělání (v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání) je možné si v souladu se školským zákonem složit závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku a získat tak výuční list, příp. maturitu a tím i odpovídající stupeň vzdělání. To je možné pouze za předpokladu, že zájemce/uchazeč předloží osvědčení o získaných příslušných profesních kvalifikacích (předepisuje kvalifikační standard profesní kvalifikace) a bude mu umožněno vykonat předepsanou zkoušku, aniž by musel absolvovat školní vzdělávání.

Profesní kvalifikaci lze získat vykonáním zkoušky před autorizovanou osobou, při které zájemce prokáže, že si osvojil všechny požadované kompetence.

 

Jednotlivé kvalifikace jsou v NSK popsány prostřednictvím tzv. standardů, na jejichž vytváření se podílí zaměstnavatelé, zejm. prostřednictvím sektorových rad:

 • kvalifikační standard (strukturovaný popis požadavků na příslušnou profesní kvalifikaci),
 • hodnoticí standard (soubor kritérií a postupů pro ověřování požadavků na profesní kvalifikaci).

 

Profesní kvalifikaci získá každý, kdo úspěšně složí zkoušku podle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace.

Kompletní průvodce a zdroj pro vyhledávání příležitostí na trhu práce a vzdělávání je k dispozici na adrese http://vzdelavaniaprace.cz/.

Vlastní databázi Národní soustavy kvalifikací (s aktuálním přehledem v ČR uznávaných kvalifikací) naleznete na internetových stránkách http://www.narodnikvalifikace.cz/ Na této adrese najdete pro každou profesní kvalifikaci její kvalifikační i hodnotící standard a také seznam všech tzv. autorizovaných osob, u nichž je možné zkoušku z příslušné profesní kvalifikace složit.

Vše podstatné o fungování autorizovaných osob: zde

Kontakty

 
Více informací >>>

Detašované pracoviště Ministerstva zdravotnictví:

Ministerstvo zdravotnictví
AUTORIZACE
Vinařská 6
603 00 Brno

Ing. Miroslava Mudrlová
e-mail: miroslava.mudrlova@mzcr.cz
tel.: +420 543 559 557

Bližší informace k autorizacím pro profesní kvalifikace spadající do gesce Ministerstva zdravotnictví poskytují pracovníci pověřené organizace Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů:

Hana Šádková
tel.: +420 543 559 560

Eva Struhařová
tel.: +420 543 559 559

e-mail: autorizace@nconzo.cz

V případě technických problémů se systémem ISKA kontaktujte podporu:
iska_podpora@solitea.cz

Upraveno: 08.11.2021 08:12