zaregistrovat se

Autorizace

Právní předpisy

 
Více informací >>>

V této sekci naleznete informace k zákonu č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, vyhlášce k tomuto zákonu, a procesu jeho implementace včetně procesu udělování autorizací. V jednotlivých podsekcích budou průběžně aktualizovány údaje o Národní soustavě kvalifikací.

Zákon č. 179/2006 Sb. a vyhláška k zákonu
Aktuální znění zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 53/2012, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů a text novelizovaných zákonů s vyznačením změn

Zákon č. 179/2006 Sb.link

Zákon č. 53/2012 Sblink

Text novelizovaných zákonů s vyznačením změn.doc

Aktuální znění vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání s vyznačením změn a vyhláška č. 110/2012, kterou se mění vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Vyhláška č. 208/2007link

Text novelizované vyhlášky č. 208/2007 Sb.

Vyhláška č. 110/2012 Sb.link

Národní soustava kvalifikací

 
Více informací >>>

Národní soustavou kvalifikací (NSK) rozumíme veřejně přístupný registr všech úplných profesních a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti.

NSK tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

NSK vzniká v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Cílem NSK je vytvoření systémového prostředí, které bude podporovat:

 • srovnatelnost výsledků učení dosažených různými cestami, umožňující uznávání skutečných znalostí a dovedností nezávisle na způsobu jejich získání;
 • srovnatelnost kvalifikačních úrovní v ČR a v rámci EU,
 • přenos požadavků trhu práce do vzdělávání,
 • veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných kvalifikacích.

 

NSK v souladu se zákonnou úpravou rozlišuje:

 • úplnou profesní kvalifikaci (způsobilost vykonávat určité povolání – např. pekař; cukrář; řezník – uzenář; zedník),
 • profesní kvalifikaci (způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo ucelený soubor pracovních činností uplatnitelných na pracovním trhu, např. výroba jemného pečiva; zpracování drůbeže; omítkář). Některé profesní kvalifikace mohou být nutnou součástí úplné profesní kvalifikace.

Úplnou profesní kvalifikaci je možné získat, kromě již existujících způsobů, prostřednictvím NSK, tj. získáním profesních kvalifikací, které mohou skládat příslušnou úplnou profesní kvalifikaci. V případě, že existuje obor vzdělání (v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání) je možné si v souladu se školským zákonem složit závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku a získat tak výuční list, příp. maturitu a tím i odpovídající stupeň vzdělání. To je možné pouze za předpokladu, že zájemce/uchazeč předloží osvědčení o získaných příslušných profesních kvalifikacích (předepisuje kvalifikační standard profesní kvalifikace) a bude mu umožněno vykonat předepsanou zkoušku, aniž by musel absolvovat školní vzdělávání.

Profesní kvalifikaci lze získat vykonáním zkoušky před autorizovanou osobou, při které zájemce prokáže, že si osvojil všechny požadované kompetence.

 

Jednotlivé kvalifikace jsou v NSK popsány prostřednictvím tzv. standardů, na jejichž vytváření se podílí zaměstnavatelé, zejm. prostřednictvím sektorových rad:

 • kvalifikační standard (strukturovaný popis požadavků na příslušnou profesní kvalifikaci),
 • hodnoticí standard (soubor kritérií a postupů pro ověřování požadavků na profesní kvalifikaci).

 

Profesní kvalifikaci získá každý, kdo úspěšně složí zkoušku podle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace.

Informace o národním projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací, financovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a související přípravě Národní soustavy kvalifikací naleznete na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání na adrese http://www.nuv.cz/nsk2.

Kompletní průvodce a zdroj pro vyhledávání příležitostí na trhu práce a vzdělávání je k dispozici na adrese http://vzdelavaniaprace.cz/.

Vlastní databázi Národní soustavy kvalifikací (s aktuálním přehledem v ČR uznávaných kvalifikací) naleznete na internetových stránkách http://www.narodnikvalifikace.cz/ Na této adrese najdete pro každou profesní kvalifikaci její kvalifikační i hodnotící standard a také seznam všech tzv. autorizovaných osob, u nichž je možné zkoušku z příslušné profesní kvalifikace složit.

Své dotazy týkající se NSK můžete zasílat na adresu: nsk_info@nuv.cz

Vše podstatné o fungování autorizovaných osob: zde

Informace o autorizacích

 
Více informací >>>

Od 1. 8. 2007 je účinný zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb."). Tato právní norma zavádí jednotný, transparentní a objektivní způsob ověřování a uznávání dovedností a vědomostí jedince bez ohledu na to, jakým způsobem je získal – zdali studiem, či praxí. Tato možnost do této doby podle dosavadních právních předpisů neexistovala, přesto že se jedná o klíčový prvek dalšího vzdělávání.

Ověřování a uznávání je realizováno prostřednictvím tzv. autorizovaných osob. Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti uchazeče – tedy oprávnění zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem.

Splnění podmínek prokazuje žadatel autorizujícímu orgánu, což je příslušné ministerstvo, které má ve své gesci dané povolání.

Udělení autorizace podléhá správnímu poplatku. Ten pokrývá náklady autorizujícího orgánu spojených s agendou udělování autorizace. Pro udělení jedné autorizace je poplatek stanoven částkou 1 500,- Kč.

NCO NZO pro autorizující orgán – Ministerstvo zdravotnictví vykonává agendu v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání pro následující obory:

 • manikérka a nehtová designérka,
 • pedikérka a nehtová designérka,
 • kosmetička,
 • odborník na permanentní make-up,
 • obsluha solária,
 • piercér,
 • tatér,
 • vizážistka.

Žádost, přílohy a ostatní doklady pro žádosti o autorizaci, pro něž je autorizujícím orgánem Ministerstvo zdravotnictví v listinné formě žadatel zasílá na adresu:

NCO NZO,
AUTORIZACE
Vinařská 6
603 00 Brno

 
 
 

INFORMACE PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ AUTORIZACE

 
 

Kurzy pro autorizované osoby

 
Více informací >>>

Pokud autorizované osoby nesplňují odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení) musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Formuláře

 
Více informací >>>
 
library_booksŽádosti - autorizace

Povinnosti autorizovaných osob

 
Více informací >>>

Základní povinnosti autorizovaných osob

Autorizované osobě vyplývá ze zákona č. 179/2006 Sb. řada povinností, jež je nutné bezpodmínečně dodržovat a jejichž neplnění může vést až k odnětí autorizace.

 • Autorizovaná osoba musí informovat příslušný autorizující orgán o změnách údajů uvedených v žádosti o autorizaci včetně změn u autorizujícího zástupce (do 15 dnů ode dne, kdy autorizovaná osoba změnu zjistí).
 • Autorizovaná osoba je povinna zveřejnit termín konání zkoušky způsobem umožňující dálkový přístup, min. 5 dní před termínem konání zkoušky.
 • Autorizovaná osoba musí zaslat záznam o průběhu a výsledku zkoušky a stejnopis osvědčení autorizujícímu orgánu do 1 měsíce ode dne konání zkoušky a splnit další povinnosti spojené s konáním zkoušky.

V případě porušení povinností autorizované osobě hrozí pokuta až do výše 20.000,- Kč.

Autorizovaná osoba pro každou profesní kvalifikaci nalezne její kvalifikační i hodnotící standard včetně záznamu o průběhu a výsledku zkoušky na stránkách Národní soustavy kvalifikací. Při vykonávání činnosti autorizované osoby je povinna se standardy řídit.

Povinnosti spojené s konáním zkoušky:

Zkouška probíhá podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace, který stanovuje:

 • formu zkoušky (písemná, ústní, praktická nebo kombinovaná);
 • zda má být zkouška realizována před jednou autorizovanou osobou / autorizovaným zástupcem či před zkušební komisí;
 • dobu přípravy a realizace zkoušky;
 • výše úhrady za zkoušku se odvíjí od §6 vyhlášky č. 208/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, není součástí hodnoticího standardu (na výši úhrady za zkoušku se dohodne autorizovaná osoba s uchazečem).

PŘED ZKOUŠKOU:

 • Po obdržení přihlášky uchazeče ke zkoušce musí autorizovaná osoba do 21 dnů ode dne doručení přihlášky zaslat uchazeči pozvánku ke zkoušce. Přičemž žadatelem o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.
 • Dále musí zároveň zaslat kopii pozvánky autorizujícímu orgánu.
 • Zkouška se pak musí konat do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě. Ovšem uchazeč se může s autorizovanou osobu dohodnout i na jiném termínu.
 • Pokud je v hodnotícím standardu stanoveno období kalendářního roku, kdy může být zkouška provedena, musí se uchazeč s autorizovanou osobou dohodnout na termínu konání zkoušky pouze v tomto období.
 • Před začátkem zkoušky autorizovaná osoba informuje uchazeče, které doklady musí předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy (Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti a u profesních kvalifikací, u kterých tak stanoví NSK, předložit rovněž potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti, anebo další doklady uvedené v Národní soustavě kvalifikací. Pokud uchazeč průkaz, potvrzení či další doklady nepředloží, nebude ke zkoušce připuštěn).
 • Před začátkem zkoušky autorizovaná osoba informuje uchazeče také o tom, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.
 • Zkouška je dle § 18 odst. 5 veřejná, aby však mohlo být toto ustanovení naplněno ve všech důsledcích, je nezbytné, aby byly termíny zkoušek zveřejňovány. Autorizovaná osoba je proto povinna „zveřejnit termín konání zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň 5 dní před termínem konání zkoušky".

ZKOUŠKA PŘED KOMISÍ:

 • Pokud má být zkouška konána před zkušební komisí, předseda zkušební komise, zajistí z autorizovaných osob s autorizací pro danou profesní kvalifikaci další členy zkušební komise a zabezpečí jejich součinnost při konání zkoušky.
  - Předsedou zkušební komise se stává autorizovaná osoba, kterou klient oslovil (podal přihlášku).
  - Předseda zkušební komise odpovídá za průběh zkoušky.
  - Zkušební komise se o výsledku zkoušky nebo dalších věcech usnáší většinou hlasů svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

PRŮBĚH ZKOUŠKY:

 • Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle příslušného hodnotícího standardu, hodnocení bylo objektivní a odpovídalo nárokům stanoveným hodnotícím standardem. (Např. není možné omezovat zkoušku pouze na zkoušení vybraných odborných způsobilostí, vždy je nutné dodržet všechny požadavky standardu).
 • Autorizovaná osoba je přítomna u celého průběhu zkoušky.
 • Zkouší-li autorizovaná osoba uchazeče, který předložením prokáže získání některé odborné způsobilosti shodující se co do rozsahu a obsahu s odbornou způsobilostí ověřovanou zkouškou, zkoušející pro účely zkoušky uzná již dříve ověřenou odbornou způsobilost uchazeče. Při konání zkoušky uchazeče osvobodí od plnění těch zkušebních požadavků, jimiž by tato odborná způsobilost byla opětovně ověřována, pokud toto osvobození nenaruší řádné ověření ostatních požadavků stanovených hodnotícím standardem, které má uchazeč při zkoušce splnit. Autorizovaná osoba má dále povinnost při uznání části zkoušky, která se shoduje s částí zkoušky, kterou již uchazeč úspěšně absolvoval v rámci jiné profesní kvalifikace adekvátně snížit výši úhrady za provedení zkoušky.

PO ZKOUŠCE:

 • Autorizovaná osoba oznámí uchazeči výsledek zkoušky písemným sdělením, předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky nebo její poslední části; vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, autorizovaná osoba mu v uvedené lhůtě zároveň předá nebo zašle osvědčení podle § 19.
 • Osvědčení vydává zkoušející autorizovaná osoba. Součástí osvědčení je mj.:
 • výčet získaných odborných způsobilostí (tedy položky z kvalifikačního standardu).
 • údaje o zkoušejícím nebo o členech zkušební komise v případě konání zkoušky před zkušební komisí, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení a číslo autorizace autorizované fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení autorizovaného zástupce a číslo autorizace a obchodní firma nebo název a sídlo autorizované právnické osoby (u škol na osvědčení nepatří jméno ani podpis ředitele školy, pokud není zástupcem autorizované právnické osoby!).
 • Osvědčení se opatří podpisem zkoušejícího anebo předsedy zkušební komise a otiskem úředního razítka s malým státním znakem České republiky a jménem, příjmením a číslem autorizace autorizované osoby, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní firmou nebo názvem a sídlem autorizované osoby, jedná-li se o právnickou osobu.
 • Autorizovaná osoba vypracuje pro každého uchazeče Záznam o průběhu a výsledku zkoušky a zašle jej spolu se stejnopisem osvědčení (nikoliv kopií osvědčení!!!) autorizujícímu orgánu, a to do 1 měsíce ode dne konání zkoušky nebo její poslední části, pokud si jej autorizující orgán nevyžádá v kratší lhůtě v rámci přezkoumávání průběhu a výsledku zkoušky podle § 20.
 • Osvědčení a záznamy o průběhu a výsledku zkoušky a jejich stejnopisy jsou archiváliemi; (více o archivaci dokumentů vztahujících se ke zkoušce PK je také ve vyhlášce č. 208/2007 Sb.)

Kontakty

 
Více informací >>>

Adresa pro zasílání žádostí, dokumentů o zkouškách apod.:

NCO NZO
AUTORIZACE

Vinařská 6
603 00 Brno

Bližší informace k autorizacím pro profesní kvalifikace kosmetička, vizážistka, manikérka a nehtová designérka, pedikérka a nehtová designérka, odborník na permanentní make-up, obsluha solária, piercér a tatér:

Pracoviště Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů:

Hana Šádková
tel.: +420 543 559 560

Eva Pavlínková
tel.: +420 543 559 559

e-mail: autorizace@nconzo.cz

Detašované pracoviště Ministerstva zdravotnictví:

Ing. Miroslava Mudrlová
e-mail: miroslava.mudrlova@mzcr.cz
tel.: +420 543 559 557

V případě technických problémů se systémem ISKA kontaktujte podporu:
iska_podpora@solitea.cz

Na těchto kontaktech nejsou podávány informace týkající se registrací.

Upraveno: 25.09.2018 10:28