zaregistrovat se

Aprobační zkouška

Základní informace

 
Více informací >>>

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) je organizace pověřená Ministerstvem zdravotnictví ČR k zajištění aprobačních zkoušek pro nelékařská zdravotnická povolání.

Aprobační zkouška podle ustanovení § 85b zákona č. 96/2004 Sb. a podle vyhlášky č. 189/2009 Sb. ověřuje teoretické vědomosti, znalost systému zdravotnictví v České republice a schopnost odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytně nutném k výkonu zdravotnického povolání.

Na úspěšně vykonanou aprobační zkoušku je vázáno uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Bližší informace a žádost jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví ZDE link

 

Podmínky k vykonání aprobační zkoušky

Aprobační zkoušku musí vykonat žadatelé, kteří získali způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v některém mimo členském státě EU a chtějí získat uznání způsobilosti vykonávat dané nelékařské zdravotnické povolání na území ČR.
Podmínky aprobační zkoušky stanovuje §§ 17 - 21 vyhlášky č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních).
Obsah a rozsah jednotlivých částí aprobační zkoušky odpovídají obsahu a rozsahu znalostí a dovedností stanovených ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami a v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v ČR, popřípadě ve vzdělávacích programech oborů specializačního vzdělávání nebo akreditovaných kvalifikačních kurzů.

 

Aprobační zkouška se člení na 3 na sebe navazující části

1) První částí jsou dva písemné testy:

Prvním písemným testem se ověřují odborné znalosti (čas k vypracování otázek je 60 minut) a po úspěšném absolvování navazuje druhý písemný test, kterým se ověřují znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v ČR (čas k vypracování otázek je 40 minut).

Testy jsou realizované na počítači. Každý test se skládá z náhodně vygenerovaných otázek, tzn. každý test je jedinečný. Každá otázka má 3 možnosti odpovědi, pouze jedna možnost je správná.

Před zahájením písemné části aprobační zkoušky uchazeč prokazuje svoji totožnost a současně předloží doklad o zaplacení úhrady spojené s organizací příslušné části aprobační zkoušky - viz část „Úhrada za zkoušku“.

Oba testy je možné vykonat v českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském jazyce.

Po úspěšně absolvované písemné části aprobační zkoušky obdrží uchazeč potvrzení o složení písemné části aprobační zkoušky. Úspěšné absolvování písemných testů je předpokladem pro vykonání praktické části.

2) Druhou částí je praktická:

Uchazeč o praktickou část aprobační zkoušky si zajistí odbornou praxi u poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě u poskytovatele sociálních služeb.

Pro zahájení praktické části je nutné vlastnit rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky vydané Ministerstvem zdravotnictví. Každý uchazeč musí podat „Informaci o záměru vykonat praktickou část aprobační zkoušky“. Podrobné informace a formulář k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ZDE link

Praktickou část uchazeč o aprobační zkoušku absolvuje v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka se způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru tzv. hodnotitele, kterého určí poskytovatel zdravotních služeb, popřípadě u poskytovatel sociálních služeb, u kterého praxe probíhá. Tento hodnotitel musí být způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického povolání bez odborného dohledu, musí být fyzicky přítomen ve zdravotnickém zařízení, kde je příslušné zdravotnické povolání vykonáváno a může přímé vedení vykonávat nejvýše nad jedním zdravotnickým pracovníkem.

Při zahájení praxe předá uchazeč o zkoušku svému hodnotiteli „Hodnocení praktické části aprobační zkoušky“. Hodnotitel po absolvování praktické části aprobační zkoušky písemně zhodnotí, zda byla praktická část aprobační zkoušky vykonána úspěšně, tedy zda uchazeč vyhověl či nevyhověl.

Formuláře Hodnocení praktické části aprobační zkoušky link

Řádně vyplněný formulář Hodnocení praktické části aprobační zkoušky se po ukončení praxe zasílá na adresu:

NCO NZO
Aprobační zkouška
Vinařská 6
603 00 Brno

Praktická část probíhá v souladu se zákoníkem práce a je nutné být držitelem víza na území České republiky za účelem zaměstnání nebo zaměstnanecké karty či modré karty, které umožní uchazeči vstoupit do pracovněprávního – či jiného smluvního vztahu. Kontrola tohoto víza nebo zaměstnanecké či modré karty přísluší příslušnému zdravotnickému zařízení, kde bude praktická část absolvována. Veškeré informace týkající se podmínek, za nichž lze na území České republiky vykonávat v rámci aprobační zkoušky praktickou část naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ZDE link

Délka praktické části pro jednotlivá povolání

radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, biomedicínský inženýr, fyzioterapeut, zrakový terapeut, klinický psycholog, klinický logoped, behaviorální analytik

60 dnů

     

všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně-sociální pracovník, optometrista, ortoptista, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik, adiktolog, dětská sestra, asistent behaviorálního analytika, psycholog ve zdravotnictví, logoped ve zdravotnictví

40 dnů

     

laboratorní asistent, ortoticko-protetický technik, nutriční asistent, asistent zubního technika, praktická sestra, behaviorální technik

30 dnů

     

řidič vozidla zdravotnické záchranné služby, ošetřovatel, masér ve zdravotnictví, nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví, zubní instrumentářka, řidič zdravotnické dopravní služby, autoptický laborant, sanitář

14 dnů

Úspěšné absolvování praktické části je předpokladem pro vykonání ústní zkoušky, která následuje v nejbližším možném termínu. Žádost o vykonání ústní odborné zkoušky se nepodává. Po kontrole vyplněného hodnocení a úspěšném vykonání praktické části zašle NCO NZO pozvánku s pokyny.

3) Třetí částí je ústní odborná zkouška:

Ústní odbornou zkouškou se ověřují odborné znalosti, případně schopnost vyjadřovat se v českém jazyce. Ústní odborná zkouška se koná pouze v českém jazyce před zkušební komisí jmenovanou ministrem zdravotnictví.

Před zahájením ústní části aprobační zkoušky uchazeč prokazuje svoji totožnost a současně předloží doklad o zaplacení úhrady spojené s organizací příslušné části aprobační zkoušky - viz část „Úhrada za zkoušku“.

Ústní odborná zkouška se skládá ze tří otázek. Po vylosování otázek poskytne zkušební komise uchazeči přiměřený čas na přípravu odpovědi (nejméně 15 minut). V případě, že při ústní odborné zkoušce nebyla odpověď na některou ze zadaných otázek dostačující, ale uchazeč neprokázal zásadní neznalosti, zkušební komise umožní uchazeči losování doplňující otázky. Doplňující otázku lze losovat pouze jednou v celém průběhu ústní odborné zkoušky.

Tematické okruhy k ústní odborné zkoušce - formát ZIP

Na základě úspěšně vykonané aprobační zkoušky vydá Ministerstvo zdravotnictví uchazeči doklad o složení aprobační zkoušky. Po úspěšném složení aprobační zkoušky je možné podat žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání dle § 85b odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. Informace a žádost k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví ZDE link

Neúčast, omluva, neúspěch na aprobační zkoušce

Pokud se uchazeč nemůže dostavit k aprobační zkoušce nebo její části v termínu, na který byl pozván, může svou neúčast omluvit. Za omluvu se považuje písemná omluva doručená před termínem aprobační zkoušky, v případě závažného důvodu písemná omluva doručená do 10 kalendářních dnů po termínu konání aprobační zkoušky.

Omluvu je možné zaslat:

Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k aprobační zkoušce nebo její části v nejbližším následujícím termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné.

Pokud uchazeč o aprobační zkoušku odstoupí od kterékoliv části aprobační zkoušky nebo v jejím průběhu po vylosování otázek nebo se nedostaví bez omluvy, je hodnocen, jako by neprospěl.

Neúspěch
Pokud uchazeč neprospěl, může aprobační zkoušku vykonat v nejbližším následujícím termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné. Pro zařazení na další termín je nutné podat novou žádost o vykonání aprobační zkoušky. Je také možnost současně požádat o využití dokladů, které byly přiloženy k první žádosti.

Uchazeči o aprobační zkoušku, který úspěšně vykonal část aprobační zkoušky, je tato část zkoušky uznána, pokud k úspěšnému vykonání zbývajících částí této zkoušky dojde do 2 let od úspěšného vykonání této části aprobační zkoušky.

Úhrada nákladů za aprobační zkoušku nebo její části se v uvedených případech nevrací.

Studijní materiály k aprobační zkoušce

 
Více informací >>>

Seznam doporučené literatury

 • Doporučená literatura k odborné části aprobační zkoušky - formát ZIP
 • Doporučená literatura k obecné části aprobační zkoušky (systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice) picture_as_pdf

Přípravné kurzy

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) uskutečňuje pro uchazeče o aprobační zkoušku přípravné kurzy, které je možné absolvovat formou e-learningu nebo kontaktní výukou. Kurzy jsou určeny pro cizince ze zemí mimo EU, kteří se připravují na aprobační zkoušku (písemnou a ústní ev. I praktickou). Účelem nabízených kurzů je prohloubení a doplnění znalostí k přípravě na aprobační zkoušku pro výkon povolání a úspěšný vstup do pracovního procesu.

E-learningové kurzy

1. Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice

 

Určen všem žadatelům bez rozdílu povolání Cena kurzu: 1060,- Kč
   

2. Odborná část

 

Pro všeobecnou sestru Cena kurzu: 2 800,- Kč
Pro praktickou sestru Cena kurzu: 2 800,- Kč
Pro fyzioterapeuta Cena kurzu: 2 800,- Kč
Pro zdravotnického záchranáře Cena kurzu: 2 800,- Kč
Pro zdravotního laboranta Cena kurzu: 2 800,- Kč

Kontaktní výuka

1. Systém zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotní péče v České republice

Předpokládaná cena kurzu: 800,- Kč

2. Odborná část - zahrnuje tři samostatné kurzy:

Humanitní vědy

Předpokládaná cena kurzu: 1580,- Kč

Ošetřovatelství

Předpokládaná cena kurzu: 1580,- Kč

Ošetřovatelství v klinických oborech

Předpokládaná cena kurzu: 2370,- Kč

Kurz češtiny pro všeobecné a praktické sestry

Kurz je určen všeobecným a praktickým sestrám z Ukrajiny k upevnění vědomostí z českého jazyka. Je určen především uchazečům o aprobační zkoušku. Kurz je rozdělen do dvou částí, první část je zaměřena na obecnou češtinu, zvláště na základní komunikaci v pracovním prostředí. Druhá část kurzu je zaměřena na odbornou češtinu a slouží k získání schopnosti porozumění a vyjadřování odborných zdravotnických termínů v českém jazyce.

Cena kurzu: 570,- Kč

 

Podmínky: pro absolvování vybraného kurzu je nutné přihlásit se na vzdělávací akci

Informace k přihlášení zde

Kurzy češtiny do práce zdarma

Kurzy češtiny zdarma

Gramatika českého jazyka

Komunikační karty pro pacienty cizince a zdravotníky

Úhrada za zkoušku

 
Více informací >>>

Výše úhrad za zkoušky upravuje Nařízení vlády č. 325/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních. Výše poplatku je závislá na počtu pokusů, které uchazeč absolvoval.

Úhrada za aprobační zkoušku

 1. písemný test odborných znalostí činí 1.500,- Kč
 2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 1.500,- Kč
 3. ústní odborná zkouška činí 4.000,- Kč

První opakování aprobační zkoušky

 1. písemný test odborných znalostí činí 2.000,- Kč
 2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 2.000,- Kč
 3. ústní odborná zkouška činí 6.000,- Kč

Druhé a každé další opakování aprobační zkoušky

 1. písemný test odborných znalostí činí 3.000,- Kč
 2. písemný test znalostí systému zdravotnictví a základů práva činí 3.000,- Kč
 3. ústní odborná zkouška činí 9.000,- Kč

Na základě úspěšně vykonané aprobační zkoušky vydá ministerstvo doklad o složení aprobační zkoušky.

Žádost a termíny

 
Více informací >>>
 
library_booksŽádost a termíny aprobační zkouška

Kontakty

 
Více informací >>>

NCO NZO Brno
„Aprobační zkouška"
Vinařská 6
603 00 Brno

Jana Sedláčková Nomilnerová - sekretariat.regulace@nconzo.cz, 543 559 511

Upraveno: 06.12.2021 13:48