zaregistrovat se

Odborná konference - význam SV pro praxi

logo_projekt_EU.png

 
Dne 1. 11. 2018 proběhla v prostorách NCO NZO
ODBORNÁ KONFERENCE
 
„Význam specializačního vzdělávání pro praxi“,
která se konala
 
v rámci projektu „Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006070
 
a pod záštitou ministra zdravotnictví ČR
Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA.

Příspěvky přednášejících se týkaly významu a dalšího směřování specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických oborů. Na konferenci zazněly aktuální informace z MZ ČR související s nařízením vlády č. 164/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, s účinností od 1. září 2018. Konference byla obohacena pěti workshopy, jejichž zaměření odráželo témata z dokumentu Zdraví 2020.

Konference byla účastníky výborně hodnocena, zejména pro aktuálnost příspěvků, praktické zaměření workshopů a prostor pro sdílení informací mezi vzdělavateli a praktickými pracovišti. Z konference vyplynul jednoznačný závěr, že specializační vzdělávání je stabilní a nedílná součást celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků a bude nabývat stále více na významu pro poskytování bezpečné a kvalitní péče ve zdravotnictví.

konference

Upraveno: 10.11.2018 22:14