Přejít k obsahu

Základní informace o aprobační zkoušce

 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO) je organizace pověřená Ministerstvem zdravotnictví ČR k zajištění aprobačních zkoušek pro nelékařská zdravotnická povolání.

 

Podmínky vykonání aprobační zkoušky upravuje § 85b zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Pro koho je aprobační zkouška v NCO NZO určena

Aprobační zkoušku musí vykonat žadatelé, kteří získali způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v některém mimočlenském státě EU a chtějí získat uznání způsobilosti vykonávat dané nelékařské zdravotnické povolání na území ČR.

 

Aprobační zkouška

Podmínky k vykonání aprobační zkoušky jsou stanoveny v §§ 17 - 21 vyhlášky č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních).

Aprobační zkouška se skládá z části písemné, ústní a praktické. Aprobační zkouška se koná v českém jazyce před zkušební komisí.

Písemné testy je možné vykonat v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém nebo ruském. Doporučený čas k vypracování otázek je 60 minut.

Pozvánku k požadované části aprobační zkoušky obdrží uchazeč minimálně 30 dnů před stanoveným termínem.

K praktické části aprobační zkoušky je třeba si zajistit praxi, předat svému hodnotiteli Hodnocení praktické části aprobační zkoušky.

Hodnotitel do formuláře písemně zhodnotí, zda byla praktická část aprobační zkoušky vykonána úspěšně.

Pro praktickou část je nutné být držitelem víza na území České republiky za účelem zaměstnání nebo zaměstnanecké karty či modré karty, které umožní uchazeči vstoupit do pracovněprávního – či jiného smluvního vztahu. Kontrola tohoto víza nebo zaměstnanecké či modré karty přísluší příslušnému zdravotnickému zařízení, kde bude praktická část absolvována. Veškeré informace týkající se podmínek, za nichž lze na území České republiky vykonávat v rámci aprobační zkoušky praktickou část naleznete na adrese: www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi.aspx

Uchazeč prokazuje svoji totožnost před zahájením každé části aprobační zkoušky a současně předloží doklad o zaplacení úhrady spojené s organizací příslušné části aprobační zkoušky.

Omluvit ze zkoušky nebo její části se může uchazeč v odůvodněných případech, a to v písemné nebo elektronické podobě před termínem zkoušky.

Pokud se uchazeč k aprobační zkoušce bez omluvy nedostaví, je hodnocen, jako by při aprobační zkoušce nebo její části neprospěl.

Písemné omluvy jsou přijímány na adrese: NCO NZO, Aprobační zkouška, Vinařská 6, 603 00 Brno nebo elektronicky na: sekretariat.regulace@nconzo.cz.

Úhrada nákladů za aprobační zkoušku nebo její části se nevrací.

Na základě úspěšně vykonané aprobační zkoušky vydá ministerstvo doklad o složení aprobační zkoušky.

 

Přílohy

  • Doporučená literatura k odborné části aprobační zkoušky (formát ZIP)
  • Doporučená literatura k obecné části aprobační zkoušky (formát PDF)
  • Zkušební otázky k odborné části aprobační zkoušky (formát ZIP)
  • Hodnocení praktické části aprobační zkoušky (formát PDF)
  • Praktická část aprobační zkoušky (formát PDF)
  • Informace pro tiskovou verzi (formát PDF)

 

Jaké kroky následují po úspěšně složené aprobační zkoušce

 

Po úspěšně složené aprobační zkoušce může žadatel podat žádost o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání dle § 85b odst. 4 zákona č. 963/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

informace zde

Informace o stránce

Aktualizováno: 2.11.2017