Přejít k obsahu

 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů realizuje v době od 1. 3. 2018 do 31. 12. 2022 projekt Vzdělávání pro praxi, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008163. Předmětem projektu je podpora specializačního vzdělávání dle § 54 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 96/2004 Sb., (dále jen SV) pro zdravotnické pracovníky (dále jen NLZP) tj. SV je formou celoživotního vzdělávání a součástí SV jsou odborné praxe, v akreditovaných zařízeních. Za 58 měsíců bude realizováno 29 vzdělávacích programů SV, v rozsahu cca 54 běhů SV pro cca 1400 osob z CS, cca 1 200 NLZP bude připraveno k atestaci. Výstupem bude zpráva Specializační vzdělávání jako součást CŽV NLZP.

 

 

Na základě výstupů situační analýzy je do projektu zařazeno 29 již akreditovaných programů SV v oborech:

 1. Intenzivní péče
 2. Perioperační péče
 3. Intenzivní péče v pediatrii
 4. Ošetřovatelská péče v pediatrii
 5. Ošetřovatelská péče v interních oborech
 6. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 7. Ošetřovatelská péče v psychiatrii
 8. Komunitní ošetřovatelská péče
 9. Urgentní medicína
 10. Intenzivní péče v porodní asistenci
 11. Výživa dospělých
 12. Ergoterapie pro dospělé
 13. Histologie
 14. Klinická biochemie
 15. Klinická genetika
 16. Alergologie a klinická imunologie
 17. Mikrobiologie
 18. Klinická hematologie a transfuzní služba
 19. Fixní a snímatelné náhrady
 20. Ochrana a podpora veřejného zdraví
 21. Hygiena a epidemiologie (§ 28)
 22. Hygiena a epidemiologie (§ 13)
 23. Organizace a řízení ve zdravotnictví
 24. Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 25. Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii
 26. Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně
 27. Zdravotnické prostředky
 28. Specifické lékárenské činnosti
 29. Příprava radiofarmak

 

Účastníkům projektu bude hrazeno vzdělávání v teoretické části studia i přímá podpora formou příspěvku na úhradu praktické části vzdělávacího programu realizované v akreditovaném zařízení. Dále bude možné čerpat přímou podporu formou příspěvku na úhradu ubytování.

Projekt je zaměřen na nelékařské zdravotnické pracovníky v ČR, mimo rezidentů, kteří splňují podmínky pro zařazení do oboru SV tj. získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a podání žádosti o zařazení do SV, kterou zasílá uchazeč dle oborů pověřeným organizacím ministerstva zdravotnictví přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků.

 

Cílovou skupinou projektu jsou:

 • poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/20141 Sb., zadavatelé zdravotních služeb (jejich zaměstnanci/ zaměstnankyně)
 • odborní pracovníci vykonávající činnosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví dle zákona č. 96/ 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • osoby poskytující veřejnou službu v oblasti podpory a veřejného zdraví a prevence nemocí podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování nebo zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

 

Zařazení zdravotnických pracovníků do specializačního vzdělávání a průběh specializačního vzdělávání se řídí zákonem č. 96/ 2004 Sb. v platném znění a Metodickým pokynem MZČR, kterým se stanoví pravidla průběhu specializačního vzdělávání.


Více viz odkaz http://www.nconzo.cz/web/guest/info_specializace