Přejít k obsahu

 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů realizuje v době od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2020 projekt Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006070. Projekt je zacílen na realizaci 25 a úpravu 2 programů specializačního vzdělávání (SV) pro nelékařské zdravotnické pracovníky v oborech, vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, nebo kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče a v oborech s nedostatečným pokrytím péče. SV je jednou z forem celoživotního vzdělávání podle ustanovení §§ 53 až 60 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bude realizováno až 30 běhů vzdělávacích programů specializačního vzdělávání. Za 40 měsíců připravíme až 905 NLZP k atestační zkoušce k získání specializované způsobilosti k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání dle § 55, zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Na základě výstupů situační analýzy je do projektu zařazeno 25 již akreditovaných programů SV v oborech:

 1. Alergologie a klinická imunologie
 2. Aplikovaná fyzioterapie
 3. Ergoterapie pro dospělé
 4. Fixní a snímatelné náhrady
 5. Histologie
 6. Hygiena a epidemiologie (§ 28) CS 2 a 3
 7. Intenzivní péče
 8. Intenzivní péče v pediatrii
 9. Intenzivní péče v porodní asistenci
 10. Klinická biochemie
 11. Klinická genetika
 12. Klinická hematologie a transfuzní služba
 13. Komunitní ošetřovatelská péče
 14. Mikrobiologie
 15. Organizace a řízení ve zdravotnictví
 16. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 17. Ošetřovatelská péče v interních oborech
 18. Ošetřovatelská péče v pediatrii
 19. Ošetřovatelská péče v psychiatrii
 20. Perioperační péče
 21. Urgentní medicína
 22. Výživa dospělých
 23. Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně
 24. Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 25. Zdravotnické prostředky

 

Účastníkům projektu bude hrazeno vzdělávání v teoretické části studia i přímá podpora na úhradu praktické části vzdělávacího programu realizované v akreditovaném zařízení. Cestovní náhrady (ubytování, jízdné, stravné) nejsou z projektu hrazeny.

Projekt je zaměřen na nelékařské zdravotnické pracovníky v ČR, mimo rezidentů, kteří splňují podmínky pro zařazení do oboru SV tj. získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a podání žádosti o zařazení do SV, kterou zasílá uchazeč dle oborů pověřeným organizacím ministerstva zdravotnictví přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků.

 

Cílovou skupinou projektu jsou:

 • poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/20141 Sb., zadavatelé zdravotních služeb (jejich zaměstnanci/ zaměstnankyně)
 • odborní pracovníci vykonávající činnosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví dle zákona č. 96/ 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • osoby poskytující veřejnou službu v oblasti podpory a veřejného zdraví a prevence nemocí podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování nebo zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví