Přejít k obsahu

 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů realizuje v době od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2020 projekt Specializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0006070. Projekt je zacílen na realizaci 25 a úpravu 2 programů specializačního vzdělávání (SV) pro nelékařské zdravotnické pracovníky v oborech, vyznačujících se regionálními rozdíly v dostupnosti, nebo kde nepříznivý věkový průměr způsobuje nedostupnost péče a v oborech s nedostatečným pokrytím péče. SV je jednou z forem celoživotního vzdělávání podle ustanovení §§ 53 až 60 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bude realizováno až 30 běhů vzdělávacích programů specializačního vzdělávání. Za 40 měsíců připravíme až 905 NLZP k atestační zkoušce k získání specializované způsobilosti k výkonu specializovaných činností příslušného zdravotnického povolání dle § 55, zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

při kontaktování akreditovaných zařízení pro realizaci odborných praxí.

 

Krok 1 Účastník si vybere akreditované zařízení (dále AZ). Tabulku se seznamem AZ si vyhledá elektronicky
na http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/specializacni-vzdelavani_8883_3082_3.html (viz Přílohy Seznam udělených akreditací).

Krok 2 Účastník kontaktuje školitele AZ a domluví si konkrétní termín praxe, případně vyplní žádost o vykonání praxe v AZ apod.

Krok 3 Účastník kontaktuje AZ (zpravidla studijní oddělení nebo oddělení vzdělávání), jako první informaci v komunikaci sdělí zástupci AZ, že je účastníkem projektu NCO NZOSpecializační vzdělávání, cesta k udržitelným a kvalitním službám ve zdravotnictví", protože až na základě této informace příslušný pracovník AZ připraví k podpisu příslušnou smlouvu Smlouva o výkonu odborné praxe mezi AZ a účastníkem, případně jeho zaměstnavatelem. Smlouva se uzavírá v souvislosti s realizací projektu ve 3 nebo 4 vyhotoveních, dle typu smlouvy (bez uvedení zaměstnavatele, s uvedením zaměstnavatele), jeden originál vždy obdrží NCO NZO. V případě, že nebude podepsána příslušná smlouva obsahující projektové náležitosti (vzor byl zaslán všem AZ ze seznamu MZ ČR), nemá účastník nárok na vyplacení přímé podpory. AZ nemá povinnost smlouvu měnit ex-post.

UPOZORNĚNÍ: pokud účastník nesdělí AZ, že je účastkem zmíněného projektu a podepíše jiný typ smlouvy, nemá následně nárok na proplacení příspěvku (přímé podpory) na praxi od NCO NZO.

Krok 4 Dále účastník postupuje dle pokynů AZ - platební a organizační podmínky. Příslušnou částku za absolvování praxe uhradí účastník (nikoliv jeho zaměstnavatel) nejdříve z vlastních zdrojů dle podmínek uzavřené smlouvy
a v uvedené výši.

Informace o přímé podpoře

 • Účastníkům projektu je poskytována přímá podpora (příspěvek) na úhradu odborné praxev akreditovaném zařízení (dále jen AZ), a to v rozsahu stanoveném vzdělávacím programem.
 • Vyplacení příspěvku (přímé podpory) na úhradu „praxe na AZ" ve výši schválené MPSV podléhá pravidlům pro administraci projektu v OPZ.
   
 • Výše příspěvku je sdělena účastníkům vždy před nástupem na praxi na AZ metodikem SV (vedoucí studia) v rámci modulu, po kterém lze na praxi na AZ nastoupit.Detailní požadavky na účastníky jsou uvedeny v Projektovém logbooku v úvodní části. Logbook obdrží účastník zpravidla v rámci modulu, po kterém může nastoupit na praxi na AZ.


Krok 5 Účastník následně absolvuje praxi na AZ a zajistí si potvrzení všech relevantních dokladů, aby mu byl vyplacen příspěvek (přímá podpora v projektu).

K proplacení příspěvku si účastník zajistí:
1 x originál smlouvy pro NCO NZO
1 x daňový doklad o uhrazené platbě za praxi, na kterém musí být uveden název a číslo projektu
1 x potvrzení o uskutečnění úhrady platby za odbornou praxi, v jaké výši a ke kterému datu, které je součástí
      Projektového logbooku.
1 x záznam o splnění jednotlivých výkonů do Projektového logbooku (identické s logbookem).
1 x záznam o splnění odborné praxe do Projektového logbooku.
1 x záznam o omluvené absenci během odborné praxe dle platných právních předpisů, pokud k absenci došlo,
1 x čestné prohlášení účastníka projektu, vylučující dvojí financování odborné praxe v akreditovaném zařízení
     (v Projektovém logbooku).
1 x potvrzení prezenční listiny za každý den praxe (v Projektovém logbooku).
1 x předávací protokol o převzetí podkladů od metodika SV (vedoucí studia).

Krok 6 Účastník zkompletuje výše uvedené dokumenty a potvrzení, zkontaktuje příslušného metodika pro SV
a zajistí předání. Účastník následně vyplní formulář „Žádost o vyplacení přímé podpory za absolvovanou praxi v AZ" a po kontrole úplnosti a správnosti doložených dokladů je mu příslušná částka zaslána na uvedený účet převodem. Pokud účastník požaduje proplacení hotově, je nutné o této skutečnosti informovat metodika s předstihem, dohodnout postup a termín individuálně.

 

Na základě výstupů situační analýzy je do projektu zařazeno 25 již akreditovaných programů SV v oborech:

 1. Alergologie a klinická imunologie
 2. Aplikovaná fyzioterapie
 3. Ergoterapie pro dospělé
 4. Fixní a snímatelné náhrady
 5. Histologie
 6. Hygiena a epidemiologie (§ 28) CS 2 a 3
 7. Intenzivní péče
 8. Intenzivní péče v pediatrii
 9. Intenzivní péče v porodní asistenci
 10. Klinická biochemie
 11. Klinická genetika
 12. Klinická hematologie a transfuzní služba
 13. Komunitní ošetřovatelská péče
 14. Mikrobiologie
 15. Organizace a řízení ve zdravotnictví
 16. Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
 17. Ošetřovatelská péče v interních oborech
 18. Ošetřovatelská péče v pediatrii
 19. Ošetřovatelská péče v psychiatrii
 20. Perioperační péče
 21. Urgentní medicína
 22. Výživa dospělých
 23. Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně
 24. Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
 25. Zdravotnické prostředky

 

Účastníkům projektu bude hrazeno vzdělávání v teoretické části studia i přímá podpora na úhradu praktické části vzdělávacího programu realizované v akreditovaném zařízení. Cestovní náhrady (ubytování, jízdné, stravné) nejsou z projektu hrazeny.

Projekt je zaměřen na nelékařské zdravotnické pracovníky v ČR, mimo rezidentů, kteří splňují podmínky pro zařazení do oboru SV tj. získání odborné způsobilosti k výkonu příslušného zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. a podání žádosti o zařazení do SV, kterou zasílá uchazeč dle oborů pověřeným organizacím ministerstva zdravotnictví přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků.

 

Cílovou skupinou projektu jsou:

 • poskytovatelé zdravotních služeb dle zákona č. 372/20141 Sb., zadavatelé zdravotních služeb (jejich zaměstnanci/ zaměstnankyně)
 • odborní pracovníci vykonávající činnosti v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví dle zákona č. 96/ 2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
 • osoby poskytující veřejnou službu v oblasti podpory a veřejného zdraví a prevence nemocí podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování nebo zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

 

Více viz odkaz http://www.nconzo.cz/web/guest/info_specializace