Přejít k obsahu

Zkouška z profesní kvalifikace

Základní povinnosti autorizovaných osob

 

Autorizované osobě vyplývá ze zákona č. 179/2006 Sb. řada povinností, jež je nutné bezpodmínečně dodržovat a jejichž neplnění může vést až k odnětí autorizace.

 • Autorizovaná osoba musí informovat příslušný autorizující orgán o změnách údajů uvedených v žádosti o autorizaci včetně změn u autorizujícího zástupce (do 15 dnů ode dne, kdy autorizovaná osoba změnu zjistí).
 • Autorizovaná osoba je povinna zveřejnit termín konání zkoušky způsobem umožňující dálkový přístup, min. 5 dní před termínem konání zkoušky.
 • Autorizovaná osoba musí zaslat záznam o průběhu a výsledku zkoušky a stejnopis osvědčení Autorizujícímu orgánu do 1 měsíce ode dne konání zkoušky a splnit další povinnosti spojené s konáním zkoušky.

 

V případě porušení povinností autorizované osobě hrozí pokuta až do výše 20.000,- Kč.

Autorizovaná osoba pro každou profesní kvalifikaci nalezne její kvalifikační i hodnotící standard včetně záznamu o průběhu a výsledku zkoušky na stránkách Národní soustavy kvalifikací. Při vykonávání činnosti autorizované osoby je povinna se standardy řídit.

Povinnosti spojené s konáním zkoušky:

Zkouška probíhá podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace, který stanovuje:

 • formu zkoušky (písemná, ústní, praktická nebo kombinovaná);
 • zda má být zkouška realizována před jednou autorizovanou osobou / autorizovaným zástupcem či před zkušební komisí;
 • dobu přípravy a realizace zkoušky;
 • výše úhrady za zkoušku se odvíjí od §6 vyhlášky č. 208/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, není součástí hodnoticího standardu (na výši úhrady za zkoušku se dohodne autorizovaná osoba s uchazečem)

 

PŘED ZKOUŠKOU:

 • Po obdržení přihlášky uchazeče ke zkoušce musí autorizovaná osoba do 21 dnů ode dne doručení přihlášky zaslat uchazeči pozvánku ke zkoušce. Přičemž žadatelem o konání zkoušky může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání nebo účastník rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost.
 • Dále musí zároveň zaslat kopii pozvánky autorizujícímu orgánu.
 • Zkouška se pak musí konat do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě. Ovšem uchazeč se může s autorizovanou osobu dohodnout i na jiném termínu.
 • Pokud je v hodnotícím standardu stanoveno období kalendářního roku, kdy může být zkouška provedena, musí se uchazeč s autorizovanou osobou dohodnout na termínu konání zkoušky pouze v tomto období.
 • Před začátkem zkoušky autorizovaná osoba informuje uchazeče, které doklady musí předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy (Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti a u profesních kvalifikací, u kterých tak stanoví NSK, předložit rovněž potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon příslušné pracovní činnosti, anebo další doklady uvedené v Národní soustavě kvalifikací. Pokud uchazeč průkaz, potvrzení či další doklady nepředloží, nebude ke zkoušce připuštěn).
 • Před začátkem zkoušky autorizovaná osoba informuje uchazeče také o tom, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.
 • Zkouška je dle § 18 odst. 5 veřejná, aby však mohlo být toto ustanovení naplněno ve všech důsledcích, je nezbytné, aby byly termíny zkoušek zveřejňovány. Autorizovaná osoba je proto povinna „zveřejnit termín konání zkoušky způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň 5 dní před termínem konání zkoušky".

 

ZKOUŠKA PŘED KOMISÍ:

 

 • Pokud má být zkouška konána před zkušební komisí, předseda zkušební komise, zajistí z autorizovaných osob s autorizací pro danou profesní kvalifikaci další členy zkušební komise a zabezpečí jejich součinnost při konání zkoušky.
  - Předsedou zkušební komise se stává autorizovaná osoba, kterou klient oslovil (podal přihlášku).
  - Předseda zkušební komise odpovídá za průběh zkoušky.
  - Zkušební komise se o výsledku zkoušky nebo dalších věcech usnáší většinou hlasů svých členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

 

PRŮBĚH ZKOUŠKY:

 • Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle příslušného hodnotícího standardu, hodnocení bylo objektivní a odpovídalo nárokům stanoveným hodnotícím standardem. (Např. není možné omezovat zkoušku pouze na zkoušení vybraných odborných způsobilostí, vždy je nutné dodržet všechny požadavky standardu).
 • Autorizovaná osoba je přítomna u celého průběhu zkoušky.
 • Zkouší-li autorizovaná osoba uchazeče, který předložením prokáže získání některé odborné způsobilosti shodující se co do rozsahu a obsahu s odbornou způsobilostí ověřovanou zkouškou, zkoušející pro účely zkoušky uzná již dříve ověřenou odbornou způsobilost uchazeče. Při konání zkoušky uchazeče osvobodí od plnění těch zkušebních požadavků, jimiž by tato odborná způsobilost byla opětovně ověřována, pokud toto osvobození nenaruší řádné ověření ostatních požadavků stanovených hodnotícím standardem, které má uchazeč při zkoušce splnit. Autorizovaná osoba má dále povinnost při uznání části zkoušky, která se shoduje s částí zkoušky, kterou již uchazeč úspěšně absolvoval v rámci jiné profesní kvalifikace adekvátně snížit výši úhrady za provedení zkoušky.

 

PO ZKOUŠCE:

 • Autorizovaná osoba oznámí uchazeči výsledek zkoušky písemným sdělením, předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky nebo její poslední části; vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, autorizovaná osoba mu v uvedené lhůtě zároveň předá nebo zašle osvědčení podle § 19.
 • Osvědčení vydává zkoušející autorizovaná osoba.
  Součástí osvědčení je mj.:
  - výčet získaných odborných způsobilostí (tedy položky z kvalifikačního standardu).
  - údaje o zkoušejícím nebo o členech zkušební komise v případě konání zkoušky před zkušební komisí, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení a číslo autorizace autorizované fyzické osoby nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení autorizovaného zástupce a číslo autorizace a obchodní firma nebo název a sídlo autorizované právnické osoby (u škol na osvědčení nepatří jméno ani podpis ředitele školy, pokud není zástupcem autorizované právnické osoby!).
 • Osvědčení se opatří podpisem zkoušejícího anebo předsedy zkušební komise a otiskem úředního razítka s malým státním znakem České republiky a jménem, příjmením a číslem autorizace autorizované osoby, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní firmou nebo názvem a sídlem autorizované osoby, jedná-li se o právnickou osobu.
 • Autorizovaná osoba vypracuje pro každého uchazeče Záznam o průběhu a výsledku zkoušky a zašle jej spolu se stejnopisem osvědčení (nikoliv kopií osvědčení!!!) autorizujícímu orgánu, a to do 1 měsíce ode dne konání zkoušky nebo její poslední části, pokud si jej autorizující orgán nevyžádá v kratší lhůtě v rámci přezkoumávání průběhu a výsledku zkoušky podle § 20.
 • Osvědčení a záznamy o průběhu a výsledku zkoušky a jejich stejnopisy jsou archiváliemi; (více o archivaci dokumentů vztahujících se ke zkoušce PK je také ve vyhlášce č. 208/2007 Sb.)

Informace o stránce

Aktualizováno: 19.12.2016