Přejít k obsahu

Národní soustava kvalifikací

Národní soustavou kvalifikací (NSK) rozumíme veřejně přístupný registr všech úplných profesních a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Popisuje, co je potřeba umět pro výkon povolání anebo jejich části, tj. dílčí pracovní činnosti.

NSK tvoří spojující systémový rámec pro počáteční a další vzdělávání a zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech.

NSK vzniká v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Cílem NSK je vytvoření systémového prostředí, které bude podporovat:

  • srovnatelnost výsledků učení dosažených různými cestami, umožňující uznávání skutečných znalostí a dovedností nezávisle na způsobu jejich získání;
  • srovnatelnost kvalifikačních úrovní v ČR a v rámci EU,
  • přenos požadavků trhu práce do vzdělávání,
  • veřejnou informovanost o všech celostátně uznávaných kvalifikacích.

 

NSK v souladu se zákonnou úpravou rozlišuje:

  • úplnou profesní kvalifikaci (způsobilost vykonávat určité povolání – např. pekař; cukrář; řezník – uzenář; zedník),
  • profesní kvalifikaci (způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo ucelený soubor pracovních činností uplatnitelných na pracovním trhu, např. výroba jemného pečiva; zpracování drůbeže; omítkář). Některé profesní kvalifikace mohou být nutnou součástí úplné profesní kvalifikace.

Úplnou profesní kvalifikaci je možné získat, kromě již existujících způsobů, prostřednictvím NSK, tj. získáním profesních kvalifikací, které mohou skládat příslušnou úplnou profesní kvalifikaci. V případě, že existuje obor vzdělání (v Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání) je možné si v souladu se školským zákonem složit závěrečnou zkoušku nebo maturitní zkoušku a získat tak výuční list, příp. maturitu a tím i odpovídající stupeň vzdělání. To je možné pouze za předpokladu, že zájemce/uchazeč předloží osvědčení o získaných příslušných profesních kvalifikacích (předepisuje kvalifikační standard profesní kvalifikace) a bude mu umožněno vykonat předepsanou zkoušku, aniž by musel absolvovat školní vzdělávání.

Profesní kvalifikaci lze získat vykonáním zkoušky před autorizovanou osobou, při které zájemce prokáže, že si osvojil všechny požadované kompetence.

 

Jednotlivé kvalifikace jsou v NSK popsány prostřednictvím tzv. standardů, na jejichž vytváření se podílí zaměstnavatelé, zejm. prostřednictvím sektorových rad:

  • kvalifikační standard (strukturovaný popis požadavků na příslušnou profesní kvalifikaci),
  • hodnoticí standard (soubor kritérií a postupů pro ověřování požadavků na profesní kvalifikaci).

 

Profesní kvalifikaci získá každý, kdo úspěšně složí zkoušku podle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace.

Informace o národním projektu Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací, financovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, a související přípravě Národní soustavy kvalifikací naleznete na webových stránkách Národního ústavu pro vzdělávání na adrese http://www.nuv.cz/nsk2.

Kompletní průvodce a zdroj pro vyhledávání příležitostí na trhu práce a vzdělávání je k dispozici na adrese http://vzdelavaniaprace.cz/.

Vlastní databázi Národní soustavy kvalifikací (s aktuálním přehledem v ČR uznávaných kvalifikací) naleznete na internetových stránkách http://www.narodnikvalifikace.cz/ Na této adrese najdete pro každou profesní kvalifikaci její kvalifikační i hodnotící standard a také seznam všech tzv. autorizovaných osob, u nichž je možné zkoušku z příslušné profesní kvalifikace složit.

Své dotazy týkající se NSK můžete zasílat na adresu: nsk_info@nuv.cz

 

Vše podstatné o fungování autorizovaných osob: zde

Informace o stránce

Aktualizováno: 19.12.2016