Přejít k obsahu

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Adresa

NCO NZO
Vinařská 6, 603 00 Brno
telefon (+420) 543 559 353
telefon (+420) 543 559 354
telefon (+420) 543 559 358
fax (+420) 543 211 177
e-mail:
infolinka@nconzo.cz

Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních

Dnem 1. září 2017 nabývá účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitější změny týkající nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.

 

Zrušení Hlavy VI – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

 

Oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu nebude již podmiňováno získáním osvědčení.
Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu se po 1.9.2017 nebudou vydávat a nebudou se prodlužovat platnosti vydaných osvědčení. Správní řízení, která nebyla ukončena pravomocným rozhodnutím do dne 1.9.2017, se budou zastavovat.

Ruší se kreditní systém spjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílem upuštění od kreditního systému je dát profesnímu vzdělávání reálný a v praxi realizovatelný základ, aby bylo fakticky přínosné pro kvalitu poskytování zdravotních služeb a bylo tak zúčastněnými stranami také vnímáno. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.

Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si uschovejte pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání.

 

Výkon povolání bez odborného dohledu

Novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušuje vydávání osvědčení k výkonu zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu. Režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však zůstává zachován.
Výkon povolání bez odborného dohledu se řídí podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že se za výkon povolání bez odborného dohledu považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý. Tento zákon a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat bez indikace, které vykonává na základě indikace a které pod přímým vedením.

Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., potom stanoví, že způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo

  • má odbornou způsobilost podle tohoto zákona, nebo jemuž byla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka v souladu s ustanoveními hlavy VII nebo VIII tohoto zákona,
  • je zdravotně způsobilý,
  • je bezúhonný.

 

Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

A. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu v rozsahu vyplývajícím z tohoto zákona po získání odborné způsobilosti,
naleznete zde

B. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání specializované způsobilosti,
naleznete zde

C. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem,
naleznete zde

 

Zkoušky k vydání osvědčení

Zkoušky, od účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb. k 1.9.2017, se nebudou konat. Žadatelé o zkoušku, kteří již podali žádost, a kteří již nebudou zkoušku vykonávat, budou o této skutečnosti vyrozuměni.

 

Údaje v Registru zdravotnických pracovníků

Do 28.2.2018 je možné ještě posílat žádosti o provedení změny údajů uvedených v registru zdravotnických pracovníků.

Údaje v registru zdravotnických pracovníků se vedou nadále podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne předání těchto údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků, tedy do 28.2.2018.

Národní registr zdravotnických pracovníků, jako součást Národního zdravotnického informačního systému, se řídí zákonem č. 372/2011 Sb. Prvotní zápis údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků provádějí vzdělávací zařízení, akreditovaná zařízení a pověřené organizace. Údaje předávají poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb, ministerstvo zdravotnictví a dobrovolně také zdravotničtí pracovníci.
Správcem je Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), proto doporučujeme obrátit se s konkrétními dotazy na tuto instituci.

 

Další důležité změny týkající nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.

  • změna názvu povolání zdravotnického asistenta na praktickou sestru a umožnění výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti;
  • změna názvu povolání logopeda na logopeda ve zdravotnictví, povolání masér a nevidomý a slabozraký masér na maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví a povolání řidič dopravy nemocných a raněných na řidiče zdravotnické dopravní služby;
  • zrušení podmínky 3 let výkonu povolání pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu u absolventů středoškolského studia (všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, ortoptista, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent);
  • úprava podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu u fyzioterapeuta, který je absolventem středoškolského studia, a to získáním specializované způsobilosti nebo prokázáním minimálně 10ti let výkonu povolání fyzioterapeuta;
  • zrušení podmínky specializované způsobilosti pro výkon povolání bez odborného dohledu pro radiologického asistenta, který získal odbornou způsobilost středoškolským studiem;
  • zrušení některých zdravotnických povolání – biotechnický asistent, dezinfektor a laboratorní pracovník;
  • nově stanovená zdravotnická povolání:

                o § 5a - dětská sestra
                o § 21c - behaviorální analytik
                o § 21d - terapeut tradiční čínské medicíny
                o § 21e - specialista tradiční čínské medicíny
                o §29 – asistent behaviorálního analytika
                o §29a – behaviorální technik

 

Informace o stránce

Aktualizováno: 11.08.2017