Přejít k obsahu

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Adresa

NCO NZO
Vinařská 6, 603 00 Brno
telefon (+420) 543 559 353
telefon (+420) 543 559 354
telefon (+420) 543 559 358
fax (+420) 543 211 177
e-mail:
infolinka@nconzo.cz

Info o registraci

 

 

Vznik Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu (dále jen Registr) je dán zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Registr je součástí Národního zdravotnického informačního systému a Centrum plní úkoly správce a zpracovatele.

 

Hlavním cílem registrace nelékařských zdravotnických povolání je ochrana veřejnosti. Ochrana veřejnosti spočívá na principu celoživotního vzdělávání, průběžného obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti, což vede ke zvyšování kvality ošetřovatelské péče a jiných činností s tím souvisejících. Vysoká kvalita poskytované péče napomáhá ke zvyšování úrovně a prestiže nelékařských zdravotnických profesí.

 

Je vhodné, aby držitelé osvědčení užívali označení registrovaný/á a veřejnost seznamovali s jeho významem. Jen tak mohou vyzvednout význam registrace pro naše pacienty, klienty a podtrhnout snahu o poskytování co nejlepší péče.

 

Činnosti Registru:

 • Posuzování žádostí o vydání a prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a registrace jeho držitelů v Registru u 27 povolání
 • Evidence souhlasných stanovisek profesních sdružení k vzdělávacím akcím
 • Evidence vydaných precedentů k uznání výkonu povolání a kreditů pro vydání nebo prodloužení osvědčení
 • Vyhledávání spisů dle § 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a ověřování dokladů o odborné a specializované způsobilosti
 • Archivační, přednášková, publikační a metodická činnost
 • Konzultační činnost při osobním kontaktu a v rámci informační linky

 

 

S kým spolupracujeme:

 • Odbor ONP a právní odbor Ministerstva zdravotnictví Praha
 • Oddělení uznávání kvalifikací a registru detašované pracoviště MZ ČR
 • Profesní organizace a odborné společnosti zapsané v evidenci MZ
 • Zástupci akreditovaných zařízení a zaměstnavatelů
 • Odborní pracovníci Centra

   

Informace o stránce

Aktualizováno: 21.09.2015