Přejít k obsahu

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Adresa

NCO NZO
Vinařská 6, 603 00 Brno
telefon (+420) 543 559 358
e-mail:
infolinka@nconzo.cz

Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních

Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů - zde.

Nejdůležitější změny týkající nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.

Zrušení Hlavy VI – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu již není podmiňováno získáním osvědčení.

Nová osvědčeníse již nevydávají a neprodlužuje se platnost vydaných osvědčení. Správní řízení, která nebyla ukončena pravomocným rozhodnutím do dne 1. 9. 2017, se zastavují.

Ruší se kreditní systémspjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílem upuštění od kreditního systému je dát profesnímu vzdělávání reálný
a v praxi realizovatelný základ, aby bylo fakticky přínosné pro kvalitu poskytování zdravotních služeb a bylo tak zúčastněnými stranami také vnímáno. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.

Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si uschovejte pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání.

 

Údaje v Registru zdravotnických pracovníků

Údaje v Registru zdravotnických pracovníků se vedou nadále podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne předání těchto údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků, nejdéle do 180 dnů od jeho zřízení.

 • Žádost o provedení změny údajů uvedených v Registru zdravotnických pracovníků
  (1 strana A4) formát RTF, PDF
 • Žádost o vystavení duplikátu - zde
 • Informace k Národnímu registru zdravotnických pracovníků - zde

 

Zkoušky k vydání osvědčení

Zkoušky se od účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb., nekonají.

 

Infolinka Registru

Telefon:
543 559 358 - informační linka Registru 8 – 12 hod

Mail:
infolinka@nconzo.cz

On-line náhled

VSTUP ZDE

 

V případě technických problémů kontaktujte helpdesk.registry@ksrzis.cz

 

 

Pokud se po dobu přechodného období nelékařský zdravotnický pracovník přihlásí do certifikovaného kurzu, akreditované zařízení může zkontrolovat údaje o odborné způsobilosti, ev. specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti v online náhledu RZP a nemusí úředně ověřené kopie dokladů požadovat - § 62 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění účinném do 1. 9. 2017.

 

 

 

 

Výkon povolání bez odborného dohledu

Novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušuje vydávání osvědčeník výkonu zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu. Režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však zůstává zachován.
Výkon povolání bez odborného dohledu se řídí podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že se za výkon povolání bez odborného dohledu považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý. Tento zákon
a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat bez indikace, které vykonává na základě indikace a které pod přímým vedením.

Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., potom stanoví, že způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo

 • má odbornou způsobilost podle tohoto zákona, nebo jemuž byla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka v souladu s ustanoveními hlavy VII nebo VIII tohoto zákona,
 • je zdravotně způsobilý,
 • je bezúhonný.

 

Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

A. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohleduv rozsahu vyplývajícím z tohoto zákona po získání odborné způsobilosti, naleznete zde

B. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání specializované způsobilosti, naleznete zde

C. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem,
naleznete zde

   

 

Další důležité změny týkající nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.

 • změna názvupovolání zdravotnického asistenta na praktickou sestru a umožnění výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti;
 • změna názvupovolání logopeda na logopeda ve zdravotnictví, povolání masér a nevidomý
  a slabozraký masér na maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví a povolání řidič dopravy nemocných a raněných na řidiče zdravotnické dopravní služby;
 • zrušení podmínky 3 let výkonu povolánípro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu u absolventů středoškolského studia (všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, ortoptista, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent);
 • úprava podmínkypro výkon povolání bez odborného dohledu u fyzioterapeuta, který je absolventem středoškolského studia, a to získáním specializované způsobilosti nebo prokázáním minimálně 10ti let výkonu povolání fyzioterapeuta;
 • zrušení podmínky specializované způsobilostipro výkon povolání bez odborného dohledu pro radiologického asistenta, který získal odbornou způsobilost středoškolským studiem;
 • zrušení některých zdravotnických povolání– biotechnický asistent, dezinfektor
  a laboratorní pracovník;
 • nově stanovená zdravotnická povolání:

                § 5a - dětská sestra
                § 21c - behaviorální analytik
                § 21d - terapeut tradiční čínské medicíny
                § 21e - specialista tradiční čínské medicíny
                § 29 - asistent behaviorálního analytika
                § 29a - behaviorální technik

 


Informace o stránce

Aktualizováno: 09.10.2017