Přejít k obsahu

Webový obsah - zobrazení Webový obsah - zobrazení

Adresa

NCO NZO
Vinařská 6, 603 00 Brno
telefon (+420) 543 559 358
e-mail:
infolinka@nconzo.cz

Novela zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních

Dnem 1. září 2017 nabyl účinnosti zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů - zde.

Nejdůležitější změny týkající nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.

Zrušení Hlavy VI – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Oprávnění vykonávat příslušné zdravotnické povolání bez odborného dohledu již není podmiňováno získáním osvědčení.

Nová osvědčeníse již nevydávají a neprodlužuje se platnost vydaných osvědčení. Správní řízení, která nebyla ukončena pravomocným rozhodnutím do dne 1. 9. 2017, se zastavují.

Ruší se kreditní systémspjatý s vydáváním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cílem upuštění od kreditního systému je dát profesnímu vzdělávání reálný
a v praxi realizovatelný základ, aby bylo fakticky přínosné pro kvalitu poskytování zdravotních služeb a bylo tak zúčastněnými stranami také vnímáno. Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.

Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si uschovejte pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání.

 

Údaje v Registru zdravotnických pracovníků

Údaje v Registru zdravotnických pracovníků se vedou nadále podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do dne předání těchto údajů do Národního registru zdravotnických pracovníků, nejdéle do 180 dnů od jeho zřízení.

Termín spuštění NRZP je z provozních důvodů posunutý na 30.6.2018

 

 • Žádost o provedení změny údajů uvedených v Registru zdravotnických pracovníků
  (1 strana A4) formát RTF, PDF
 • Žádost o vystavení duplikátu - zde
 • Informace k Národnímu registru zdravotnických pracovníků - zde

 

Zkoušky k vydání osvědčení

Zkoušky se od účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb., nekonají.

 

Infolinka Registru

Telefon:
543 559 358 - informační linka Registru 8 – 12 hod

Mail:
infolinka@nconzo.cz

On-line náhled

VSTUP ZDE

 

V případě technických problémů kontaktujte helpdesk.registry@ksrzis.cz

 

 

Pokud se po dobu přechodného období nelékařský zdravotnický pracovník přihlásí do certifikovaného kurzu, akreditované zařízení může zkontrolovat údaje o odborné způsobilosti, ev. specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti v online náhledu RZP a nemusí úředně ověřené kopie dokladů požadovat - § 62 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) ve znění účinném do 1. 9. 2017.

 

 

 

 

Výkon povolání bez odborného dohledu

Novela zákona č. 96/2004 Sb. zrušuje vydávání osvědčeník výkonu zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu. Režim výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu však zůstává zachován.
Výkon povolání bez odborného dohledu se řídí podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 96/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, kde je uvedeno, že se za výkon povolání bez odborného dohledu považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý. Tento zákon
a prováděcí právní předpis stanoví činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat bez indikace, které vykonává na základě indikace a které pod přímým vedením.

Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., potom stanoví, že způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo

 • má odbornou způsobilost podle tohoto zákona, nebo jemuž byla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka v souladu s ustanoveními hlavy VII nebo VIII tohoto zákona,
 • je zdravotně způsobilý,
 • je bezúhonný.

 

Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání

A. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohleduv rozsahu vyplývajícím z tohoto zákona po získání odborné způsobilosti, naleznete zde

B. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání specializované způsobilosti, naleznete zde

C. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem,
naleznete zde

   

 

Další důležité změny týkající nelékařských zdravotnických pracovníků po nabytí účinnosti novely zákona č. 96/2004 Sb.

 • změna názvupovolání zdravotnického asistenta na praktickou sestru a umožnění výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti;
 • změna názvupovolání logopeda na logopeda ve zdravotnictví, povolání masér a nevidomý
  a slabozraký masér na maséra ve zdravotnictví a nevidomého a slabozrakého maséra ve zdravotnictví a povolání řidič dopravy nemocných a raněných na řidiče zdravotnické dopravní služby;
 • zrušení podmínky 3 let výkonu povolánípro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu u absolventů středoškolského studia (všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, ortoptista, asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent);
 • úprava podmínkypro výkon povolání bez odborného dohledu u fyzioterapeuta, který je absolventem středoškolského studia, a to získáním specializované způsobilosti nebo prokázáním minimálně 10ti let výkonu povolání fyzioterapeuta;
 • zrušení podmínky specializované způsobilostipro výkon povolání bez odborného dohledu pro radiologického asistenta, který získal odbornou způsobilost středoškolským studiem;
 • zrušení některých zdravotnických povolání– biotechnický asistent, dezinfektor
  a laboratorní pracovník;
 • nově stanovená zdravotnická povolání:

                § 5a - dětská sestra
                § 21c - behaviorální analytik
                § 21d - terapeut tradiční čínské medicíny
                § 21e - specialista tradiční čínské medicíny
                § 29 - asistent behaviorálního analytika
                § 29a - behaviorální technik

 

 

 

Letos jsem ukončila studium nelékařského zdravotnického pracovníka a nestihla jsem si vyřídit registraci. Chtěla bych se zeptat, zda se musím i přesto někam zaregistrovat, abych byla vedena nebo to již není potřeba?
V nejbližší době mi končí platnost osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Mohu požádat o její prodloužení?

Dnem 1. září nabyl účinnost zákon č. 201/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, součástí kterého je zrušení Hlavy VI - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.
Osvědčení se po 1.9.2017 nevydávají a neprodlužuje se platnosti vydaných osvědčení. Žádosti již proto nedoporučujeme podávat.
V průběhu měsíce března 2018 se připravuje spuštění Národního registru zdravotnických pracovníků (dále jen „NRZP") podle přechodných ustanovení zákona 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách"). Subjekty uvedené v § 77 odst. 1 předají údaje potřebné pro jeho naplnění.
Aktuálně není požadována ve vztahu k ÚZIS ČR a NRZP žádná nová součinnost.
Další aktuální informace budou průběžně zveřejněny prostřednictvím webových stránek:
ÚZIS ČR – http://www.uzis.cz
NCONZO – http://www.nconzo.cz
MZ ČR – http://www.mzcr.cz

Bude zachováno datum konce platnosti osvědčení nebo jsou všechny registrace ukončeny k datu 1.9.2017? V online databázi mám platnost registrace do roku 2025.

Ano, platnost již vydaných osvědčení zůstane zachována a novela zákona č. 96/2004 S. na ni vliv nemá.

Myslela jsem, že registrace se zrušila pouze sestrám.

Registrace (Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu) se zrušila pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky.

Mám potřebných 40 kreditů, ale slyšela jem, že se ruší celoživotní vzdělávání nelékařských pracovníků a sbírání kreditů.

Povinnost celoživotního vzdělávání zůstává zachována v souladu s čl. 22 písm. b) směrnice 2005/36/ES. Vnitřní systém plánování a kontroly celoživotního vzdělávání svých zaměstnanců musí zajistit každý poskytovatel zdravotních služeb a tato povinnost by měla být kontrolována zejména v rámci hodnocení kvality poskytované zdravotní péče.

Doklady o absolvovaných vzdělávacích aktivitách, které nebyly uplatněné v rámci registrací, si uschovejte pro případné předložení zaměstnavateli v rámci plnění povinnosti celoživotního vzdělávání.

Než jsem dosbírala body potřebné k registraci, tak je zrušena a v zaměstnání mě stále vedou jakože musím pracovat pod dozorem.

Registrace byla novelou zákona pod č. 201/2017 Sb. zrušena a není již podmínkou pro výkon povolání bez odborného dohledu.
Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka má ten, kdo
- má odbornou způsobilost podle tohoto zákona, nebo jemuž byla uznána způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu povolání jiného odborného pracovníka v souladu s ustanoveními hlavy VII nebo VIII tohoto zákona,
- je zdravotně způsobilý,
- je bezúhonný.

Při nahlédnutí do registru jsem zjistila, že moje údaje nejsou aktuální. Má význam nyní ještě poslat obratem aktuální data, nebo už jsou všechna data převedena do Národního registru zdravotnických pracovníků?

Údaje v Registru zdravotnických pracovníků (RZP) se vedou nadále podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti novely zákona. Tyto údaje budou předány správcem RZP do NRZP do 180 dnů ode dne zřízení NRZP. Z tohoto důvodu je důležité, aby údaje byly aktuální. Prosíme tedy zdravotnické pracovníky, jejichž údaje jsou vedené v RZP a již nejsou aktuální (např. příjmení, jméno, titul, nově přidělené rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa zaměstnavatele a pracovní zařazení, údaje o dosaženém vzdělání), aby změny údajů neprodleně oznámili a požádali o provedení jejich změny.
Bližší informace a žádost naleznete na adrese: http://www.nconzo.cz/web/guest/info-registr.

Kde zjistím údaje, které jsou o mé osobě vedeny v registru? Když jsem zadala své registrační číslo, tak jsou zde informace do kdy je platná registrace, dále absolvované specializační vzdělání, ale další údaje již nikoli a není ani možné se na ně nějakou cestou „proklikat".

Informace o registrovaných osobách ve veřejném on-line náhledu jsou pouze v omezené formě, tak jak je můžete vidět a jak nám povoluje zákon o ochraně osobních údajů. Změnu údajů tedy posílejte pokud k ní došlo za období od posledního vydání nebo prodloužení registrace.

 


Informace o stránce

Aktualizováno: 21.03.2018