Přejít k obsahu

Představujeme Vám

 

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně    Komplex budov, v nichž se nachází Centrum, pracoviště jeho jednotlivých úseků a odborů, moderně vybavené učebny, přednáškový sál, hotelová a stravovací část, je obklopen půvabnou zahradou, která  láká, zejména v jarním a letním období, k procházce i posezení účastníky vzdělávacích akcí i další návštěvníky.   
Výhodná dostupnost Centra je dána přímým spojením linkou č. 1 od hlavního vlakového  nádraží přímo z centra Brna. Opodál se nalézán i  centrální příjezd dálkových autobusů ke Grandhotelu. „Jednička" Vás zaveze přímo na zastávku Výstaviště, odkud Vás již navede naše informační tabule. Další možnosti přímé dopravy se nabízí z Mendlova náměstí nebo z Masarykovy  čtvrti.
    V roce 1960 bylo založeno Středisko pro další  vzdělávání  středních  zdravotnických pracovníků, volajících po systematickém a celoživotním vzdělávání, jako měli např. již lékaři od roku 1953. V lednu 1961 byla slavnostně zahájena jeho činnost. V roce 1968 se přestěhoval  tehdy již Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků do nově postavené budovy na Vinařské ulici.
Postupným  rozšiřováním odborností a specializací v nelékařských profesích se vzdělávací institut mění. Rozšiřuje se jeho působnost a ze strany MZ ČR jako zřizovatele jsou na něho  delegovány stále důležitější a odpovědnější úkoly a kompetence.

    K významné přeměně dochází v roce 2003, kdy se z Institutu pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků stává opravdové „Centrum" oboru ošetřovatelství  - Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů. Tím   je  položen počátek transformace této organizace v moderní výukové, konzultační, registrační, výzkumné, posuzovací, metodické a koordinační zařízení pro celoživotní vzdělávání sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků.
Celonárodního významu nabývá Centrum zřízením Úseku regulace s oddělením  Registru nelékařských zdravotnických pracovníků. Sem patří dále  Oddělení pro vědu a výzkum, Oddělení řízení kvality a hodnocení vzdělávání. Odborní pracovníci Centra všech úseků v úzké spolupráci připravují vzorové vzdělávací programy, připravili modulový systém specializačního vzdělávání a stále hledají  i nové a moderní  formy  k zajištění výuky.
 
Další ze specifických činností Centra, a to nemalá část, spočívá v zabezpečení  vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků, což je mimo jiné např. příprava vzdělávacích programů, koordinace a kontrola specializačního vzdělávání, a nedílnou součástí nadále zůstává  vlastní realizace a zabezpečení vzdělávacích akcí různých forem a typů. Sem patří také pořádání konferencí, workshopů a seminářů, dnes již často ve spolupráci se zahraničními partnery.

Informace o stránce

Aktualizováno: 03.07.2015